Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Biblia és a tudomány

2015.05.12

 

 

A Biblia és a tudomány

 


      A Biblia oly dolgokat leírt már évezredekkel ezelőtt, amiket a tudomány csak a közeli évszázadokban kezdte észrevenni és elismerni. A következő sorokban egy pár ilyen dologról lesz szó azzal a céllal, hogy meglátszódjon ebben is a Mindenható Isten dicsősége és az is, hogy nem értelmetlen a mai fejlett tudomány miatt félre tenni Isten szavát, a Bibliát, sőt a Biblia nagyon is megegyezik a tudomány nagyon sok ágával. És lesznek olyan dolgok is írva ide, amit Isten a Biblián keresztül nagyon rég kijelentett. Egyedi kijelentések, melyek mikor megíródtak minden kultúra felfogásától és írásaitól eltértek. De a tudomány napjainkban alátámasztja, ezzel is bebizonyulva a Biblia egyediessége, megbízhatósága és pontossága.

    


A Biblia és a teremtett világegyetem.a-biblia-es-a-tudomany-1.jpg

 

     A Biblia nem bizonyítgatja senkinek sem, hogy van Teremtő. Egyszerűen a tények elé állít minden embert és azt mondja, hogy van Isten, van egy végtelen értelemmel rendelkező Teremtő: „ Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.”             1 Mózes(Teremtés) 1:1


      Egy másik helyt a Biblia azt mondja, hogy „...a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökké való hatalma és Istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megértetvén megláttatik”. Róma 1:20


       Ez minden embernek a szabad akaratától függ, hogy el fogadja-e vagy sem, ez hit kérdése. 
        Például, ahogy egy épület nem épül fel saját magától, vagy az építő anyag nem a semmiből lett, hanem szükség volt egy intelligens tervezőre, előállítóra és kivitelezőre, ugyanúgy a világegyetemnek is szüksége van egy tervezőre és egy kivitelezőre. Igazából az volna értelmetlen, ha valaki azt mondaná, hogy a semmiből lett minden. Egy ilyen állításhoz nagyobb hit kell, mintsem elfogadni azt a tényt, hogy van egy végtelen értelmű Teremtő, aki megalkotott mindent a végtelen bölcsessége szerint.


        Most jogosan felteheti mindenki a kérdést, hogy miből és hogyan is alkotta meg ez a végtelen értelemmel rendelkező Isten a világegyetemet? Erre a Biblia válassza a következő: „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.” Zsidókhoz írt levél 11:3,


„Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök” Zsoltárok 33:6.

 

       Most a tudomány azt állítja, hogy a legtöbb, amit feltud fogni az emberi értelem az csak 3D, vagy tridimenzionális dolgok. Ha elhisszük Isten kijelentését, hogy: „a mi látható, a láthatatlanból állott elő”, ki az az ember, aki fel tudja mérni, hogy az univerzumban, de saját környezetünkben is, még hány dimenziós dolgok létezhetnek, hogyha az Isten azt mondja neked és nekem, hogy:

„Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége! a-biblia-es-atudomany-2.jpg
Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, a ki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen” Ézsaiás próféta könyve 40:26,28.

       Istennek olyan hatalma van, hogy az összes csillagot név szerint ismeri és parancsol nekik. Az Ő bölcsessége végtelenszer felülhaladja az emberét.

 

     Tovább menve, a Mindenható Teremtő szépen megmondja, hogy:” ...az Én gondolataim nem a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az Én útaim, így szól az Úr!” Ésaiás 55:8, és azt is megmondja, hogy mi emberek mekkorák vagyunk az Ő szemei előtt: „Ím a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, olyanoknak tekintetnek; ímé a szigeteket mint kis port emeli föl! Minden népek semmik Ő előtte....” Ézsaiás 40:15,17.

 

     Tovább maradjunk csak a csillagászat terén. Napjainkban köztudott, hogy a föld kerek, de az ókorban ez nem így volt. Az emberek azt hitték, hogy bolygónk egy lapos terület. Először az 1600-as évek táján Kr.u. kezdték állítani az akkori kor tudósai, hogy a földi bolygónk állítólag kerek, mert akkor kezdett a tudomány annyit haladni, hogy kezdtek kilátni az űrbe.

       De azt a tényt, hogy a föld kerek már majdnem 4000 évvel ezelőtt a Teremtő kijelentette és kb. 3500 a-biblia-es-a-tudomany-3.jpgévvel ezelőtt, Mózes idejében le is lett jegyezve. A Jób könyve a Bibliából a legrégebbi könyvek között van elismerve és ebben a könyvben jelenik meg először, hogy a föld kerek:
„Isten lehelete által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége. 
Majd nedvességgel öntözi meg a felleget, s áttöri a borulatot az ő villáma. 
És az köröskörül forog az ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, a mit parancsol nékik, a föld kerekségének színén.”
 Jób 37:9-11


       És még sok más helyen megjelenik ugyanez:  Példabeszédek 8:31, Ézsaiás 40:22, Zsoltárok 24:1 de nem csak. 

 

       Tovább menve nézzük meg mit is hittek az ókorban a földről az emberek, és nem is akárkik, hanem az akkori tudósok.

       A különböző kultúrákban és „szent” könyveikben, megjelenik, hogy a föld négy oszlopon áll, vagy a görög mitológiában, hogy a föld Atlasz istenségnek a vállán van, és még volna más badarság is amit az emberek hittek és biblia-es-atudomany-4.jpghisznek, de nem érdemes ide leírni. Viszont, mit mond a Biblia erről?


      Hát, ugyancsak kb. 3500 éves leírás, amit ma a Biblia tartalmaz, ugyanaz a Jób könyve tartalmazza azt, amit ma a tudomány is alátámaszt, hogy a földi bolygónk a „semmiben” van felfüggesztve:

„Ő terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé.Jób 26:7. 


       Egy ilyen kijelentésért, mint a fenti ige, ezelőtt 2000 évvel nagyon kinevettek volna az akkori „tanult emberek”, de ma már azért nevetnek ki, ha nem azt állítod, amit a Bibliában már leírtak 3500 évvel ezelőtt. Erről a dologról is először Sir William Herschel (1783-1822)  bizonyosodott meg, amikor legelőször meglátta az Uránusz bolygót. 

 

     Maradjunk csak ebben a témában és nézzünk meg még egy dolgot, amit a tudomány állít. A csillagászok azt állítják a modern csillagászati technológia segítségével, hogy az ismert univerzum terjeszkedik, vagyis a csillagrendszerek távolodnak egymástól. Vajon mit mond a Biblia erről? Kinek a műve lehet ez?
„Így szól az Úr, megváltód és alkotód, anyád méhétől fogva: Én vagyok az Úr, a ki mindent cselekszem, a ki az egeket egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól;” Ézsaiás 44:24


„Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám! 
Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregüket én állatám elő.”
Ézsaiás 45:11,12


        A fenti Bibliai igék, több mint 2700 évvel ezelőtt lettek leírva Ézsaiás próféta által. Lehetetlen, hogy ilyet állítson egy ember a saját értelme szerint, mert bizony abban az időben nem létezett semmi eszköz, amivel kilássanak az űrbe, még kevésbé, hogy azt egyáltalán észrevehessék, hogy az egek távolodnak egymástól.

 

         Most jöjjünk egy kicsit közelebb magunkhoz, és vizsgáljunk meg egy másik érdekességet, vagyis a levegő súlyát.

        Az emberek 1644-ig azt hitték, hogy a levegőnek nincs súlya, de az említett évben Evangelista Torricelli, azt állította a légköri vákuum mérései után, hogy igenis a levegőnek van súlya, és ezt a tényt a mai napig sem állítják másképp. Mit szól erről a Biblia? 


        A Bibliában ezt a dolgot is már 3500 évvel ezelőtt leírták, figyeld csak: „Isten tudja annak útját, Ő ismeri annak helyét.   Mert Ő ellát a föld határira, Ő lát mindent az ég alatt. Mikor a szélnek súlyt szerzett, és a vizeket mértékre vette”; Jób 28:23-25.

      

        Most kérdés, vajon honnan állíthatta egy olyan ember, aki olyan beteg volt, hogy hamuban hevert és cserép darabbal vakarta a fekélyes sebeit kínjában, hogy a szélnek van súlya, hacsak nem maga az Isten, a Mindenható jelentette ki neki. Az az Isten, aki utólag meg is gyógyította. Hát ezelőtt 4000 évvel mikor Jób élt voltak-e mérő eszközök, hogy meglehessen mérni a levegő súlyát?

 

       Egy másik dolgot, amit a tudomány állít az, hogy nincs két egyforma hópehely, ezt hihetetlennek lehet tartani, de a szakértők állítják, hogy minden hópehely mintája egyedi. Erre, Isten, a Mindenható azt kérdi tőled, hogy:

”Eljutottál-é a hónak tárházához; vagy a jégesőnek tárházát láttad-é?„ Jób 38:22

 

         A Biblia sokkal több mást is leír a Teremtő hatalmából, de ez ide most elég. Ezek a letagadhatatlan tudományos tények a Biblia Istenének a dicsőségét tükrözik, és a Biblia egyediességét és megbízhatóságát.
Nincs egy más szentnek tartott könyv sem a világon, amely a teremtésről ilyen pontos és letagadhatatlan információkat tartalmazzon és amik hajszálpontosan megegyeznek  a modern tudománnyal.

        Ezért, az egész teremtett világ a Biblia Istenére mutat, mint Mindenható Teremtőre, és Jézus Krisztusra, mint kivitelezőre, aki által minden ami látható és láthatatlan, menyben és földön meg lett teremtve és fenn is van tartva:

 „Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette, A ki az Ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fenntartja a mindenséget.”              Zsidókhoz írt levél 1:1-3

 

          És ez a hatalmas Teremtő Isten veled és velem egy személyes kapcsolatot akar teremteni és fenntartani a Fia Jézus Krisztus által. Azért, hogy mikor ez a múlandó emberi élet megszűnik, egy örökkévalóságban, közösséget tudjon vállalni mivelünk, emberekkel. Ez a közösség, amit az engedetlenség bűne elrontott a teremtésünk után, most helyre állhat Jézus Krisztus által, csak higgyünk benne és hagyatkozzunk rá életünk egész során. 

 

       Hogy hogyan, lehet személyes kapcsolatot teremteni Istennel és Jézus Krisztussal, a többi részekben, mint például „a megtérés”, „újjászületés”, pontosan meglehet találni mit mond a Biblia. Az Úr Isten adjon megvilágosodást, hogy mindenki megláthassa az Ő hatalmát és dicsőségét. Jézus mondja: “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”  János 14:6

 

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy visszajelezését az oldal elején jobb felől található címekre. 

 

Ha értékesnek találta, ajálja másoknak is.

 

Ajálott cikk:

A Biblia Istene: https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/a-biblia-istene/a-biblia-istene.html

 

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< November / 2020 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 123832
30 nap: 2558
24 óra: 75