Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kinek szükség megtérni Istenhez?

2015.05.12

 

 

Kinek szükséges megtérni Istenhez?

 

 

         Vajon kinek szükséges megtérni? Ez sokszor vitatott kérdés az emberek között. De nem az a fontos, hogy mit mondanak az emberek, miként vélekednek a megtérés fontosságáról, hanem az a fontos, hogy mit mond Isten erről. Legfontosabb tehát megvizsgálnunk, mit hagyott nekünk hátra a Biblia által.

 

A mi Istenben való hitünknek egyedüli zsinórmértéke és szabályozója Isten Igéje. Nos, beszél-e a Biblia a megtérésről?

 

Igen! Nagyon sok helyen beszél róla. Habár vannak olyan keresztyén körök, egyházak ahol nem beszélnek a megtérésről, ezzel a Biblia szavát nem érvényteleníthetik és a Biblia valóságán nem változtathatnak.kinek-1.jpg

 

        Sok helyen a „pogányok megtérése” ismerős dolog, és ennek örülnek is. Azt helyesnek látják, ha egy pogány megtér vagy belép egy „keresztyén” egyházba. De most az az kérdés, hogy vajon minden „keresztyén” egyháztagnak meg-e kell térni-e, még akkor is, ha kicsi kortól egyházi környezetben nőtt is fel ..., vagy akár megkeresztelték kicsi korban?

 

Vagy inkább azoknak szól a megtérés, akik bár „keresztyén” környezetben nőttek fel, akár egyházhoz is tartoztak, de botrányos életet élnek. „Istentelen” életet élnek, például iszákosak, paráznák, káros szenvedélyeket gyakorolnak és azoknak rabjai. Vajon csak ezeknek a „romlott keresztyéneknek” szól a megtérés?

 

A jóravaló, tisztességes, „keresztyéneknek” mi szükségük van a megtérésre? Miből is kellene ők megtérjenek?

 

           Sokan ezeket olvasva még mindig úgy vélekedhetnek magukról: „Micsoda képtelenség, hogy én meg kell én térjek! Hát miért? Nem vagyok én istentelen, gonosz vagy pogány, nem öltem, nem loptam, nem vagyok se rabló se terrorista. Jóravaló tisztességes „keresztyén” ember vagyok, hiszen megkereszteltek engem, és még templomban is járok”.

 

Még ilyen vélekedést is lehet hallani: „Mit beszélnek egyesek a megtérésről, hát van nekünk papunk, s ha meg kellene térjek, akkor nyilván megmondta volna, hát azért tanulta a teológiát.”

 

           Hogy ezekre a kérdésekre helyes választ kapjunk, nem az emberek szavára kell figyelnünk. Hanem Isten egészséges és teljes szavához kell fordulnunk, ahogyan az a Bibliában van összefoglalva. Főleg, amikor arról beszél, hogy ki a bűnös ember Isten szemében. És azt is meg kell helyesen értenünk, hogy ki is az „istentelen”.

Isten Igéje tisztán kimondja, hogy Isten előtt mindenki bűnös, nincs különbség, akármilyen valláshoz vagy egyházhoz is tartozna: „amint meg van írva: Nincs egy igaz sem,” Róma 3:10

 

Sőt, Isten még tovább megy, és azt mondja, hogy fogantatásunk óta bűnösök vagyunk, az Ádámtól örökölt bűn miatt. Az engedetlenség bűne miatt, Isten minden embert bűnösnek tekint: „Íme, én vétekben születtem, és bűnben fogant engem az anyám.” Zsoltárok 51:7

 

Azért ahogyan egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenki vétkezett.” Róma 5:12

 

        A továbbiakban nézzünk pár igeszakaszt, ahol a Biblia beszél az istentelen, vagy más szóval „a gonosz” megtéréséről:

  • Élek én – ezt mondja az én Uram, az ÚR –, hogy nem gyönyörködöm a gonosz halálában, hanem abban, hogy a gonosz megtérjen az útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útjaitokról! Miért halnátok meg” Ezékiel 33:11

  • Tartsatok azért bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek,” Apostolok Cselekedetei 3:19

  • Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap haragudhat. Ha nem tér meg a gonosz, kardját élesíti, megfeszíti íját, és célra tart. Halálos fegyvert fordít felé, és megtüzesíti nyilait.” Zsoltárok 7:12-14

 

           Ha még mindig azt kérdezed, kinek kell megtérni, akkor egyértelmű a válasz: Mindenkinek, aki erre a világra született. Igen, mert Isten Igéje így mondja és az Úr Jézus is ezt parancsolja: „Bételt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Mark 1:15

 

         Még mindig azt mondhatod, hogy miért kellene nekem megtérnem, mert én igaz ember vagyok és a fenti igében, Ezékiel 33:11-ben azt írja, hogy: “a gonosz megtérjen az útjáról”, én pedig mégsem vagyok gonosz vagy istentelen. Igazad lehet, de csak abban az értelemben, amelyben ma használjuk – mi emberek - ezeket a megnevezéseket.

 

Durva gonosztevők, istenkáromlók, istentagadók méltók erre a névre. Te saját véleményed szerint lehet nem tartozol ezek közé.

 

De tudod-e, hogy a Bibliában e megnevezésnek, hogy „gonosz” vagy „istentelen” kifejezésnek, más az értelme?

 

          Istentelen annyit jelent, mint Isten nélküli, Istentől elszakadt ember.

        Istentől pedig a bűn szakít el, mindegy mennyire súlyos is az a bűn. A bűn az, ami választófalat képez Isten és az ember között. A bűn elválaszt Istentől, Isten-nélkülivé tesz, istentelené tesz, gonosszá tesz az Ő szentséges és igazságos személyével szemben, és a fenti igék szerint, ilyen alaptermészettel, bűnösnek születünk ebbe a világba.

 

„…vétkeitek választottak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedték el előletek arcát,….” Ézsaiás 59:2

 

Ahhoz, hogy meglásd, milyennek tekinti Isten a mi „igazságainkat”, melyekkel mentegetőzik nagyon sok ember (“Igaz ember vagyok én, nem öltem, nem loptam…”), olvasd el a következő igét is:

 

“…és minden igazságunk olyan, mint a beszennyezett ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a fa lombja, és álnokságaink, mint a szél, elsöpörnek bennünket!” Ézsaiás 64:5.

kinek-2.jpg         

       A fenti igék alapján tisztán meg lehet látni, hogy minden ember bűnös, minden ember istentelen. Nem kell azzá lennünk, mert azok vagyunk születésünk óta. Mint bűnösök jövünk a világra, és születésünk óta az Isten Igéje szerint a bűn hatalma alatt vagyunk.       Ilyen állapotban vagyunk mindaddig, amíg meg nem térünk Istenhez, és hittel, személyesen el nem fogadjuk Jézus Krisztust, mint személyes Megváltónkat.

 

         Egyesek nem tartják fontosnak a megtérést, mert ők úgy tartják vagy úgy tanították őket, hogy ha meg voltak keresztelve kicsi korukban, egy egyházhoz tartoznak, átmentek minden kegyes egyházi gyakorlaton és eljárnak a templomban, akkor minden rendben.

De egész kicsi gyermekeket is látunk dacolni, hazudni, lopni stb. Ki tanította őket? Még ha a szülőktől sosem látták, úgyis tudják, hogyan kell hazudni, csalni vagy más bűnöket elkövetni már egész kicsi kortól.

 

        És bárhogy állítják is egyesek, hogy ha a gyermekeket megkeresztelik kicsi korban, akkor megtisztulnak az áteredő bűntől. Isten szava ilyet nem tanít.

 

A keresztség vize nem tisztít meg a bűntől, a Biblia ilyet nem ír, Isten ilyet nem mond. A Biblia szerint, csak egyedül Krisztus “drága vére” az, ami megtisztít minden bűntől és hamisságtól. (lásd 1 Péter 1:18-19; 1 János 1:7,9 és Kolossé 2:14 sőt, több igehely is bizonyságot tesz erről).

És ez a “drága vér” is csak akkor tisztít meg, ha megvalljuk megalázva és őszintén a bűneinket, személyesen Istennek. (1 János 1:7 és 9 és 2:1,2). Ezt kicsi korban fel sem tudjuk fogni.

 

Mivel a bűn elválaszt Istentől születésünktől fogva, ezért szükséges az igaz Istenhez forduljunk személy szerint mindannyian! Ezért kell megtérjünk! És ha Istentől távol vagyunk a bűneink miatt, úgy egyedül csak a Krisztus vére hozhat közel Istenhez.

 

Komolyan véve, hogy a bűn távol tart Istentől, amikor megtérünk, megvalljuk a bűneinket Istennek, kérjük a bocsánatot őszintén. Ő irgalmas és megtisztít a Krisztus “drága vére” által. Nos, csak így megtisztulva kerülhetünk közel Hozzá.

Igék ahol ezeket tisztán meglátjuk:

  • Tartsatok azért bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek,”

  • Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” Apostolok Cselekedetei 3:19 és 2:38

  • Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól ....és Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” 1 János 9 és 7

  • Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által.”  Efézus 2:13

 

Egy másik kategóriába tartoznak azok az emberek, akik nem tartják fontosnak a megtérést, mert túl vallásos emberek. Ezek azt állítják, hogy ők egész életükben Istent szolgálták, ezért nincs miért megtérniük.

 

De vegyük példának Nikodémust, e vallásos előjárót, akinek Jézus egyenesen megmondta, hogy szükség újjászületni, mert, aki nem születik újjá, nem mehet be az Isten országába. De nézzük csak az igéket: János 3:1-7.

1.Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: 
2.Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. 
3.Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
4.Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
5.Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
6.A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
7.Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.“

 

A fenti igében világosan kitűnik, hogy Nikodémus egy farizeus zsidó főember volt, tehát egy nagyb beosztású vallási vezető. És abban az időben a farizeusok voltak a legvallásosabb emberek, akiket csak el lehet képzelni. Hajszálpontosságig betartották az Isten törvényeit (emberi értelmezés szerint). De Jézus neki is azt mondta, hogy ez nem elég, Isten országában bejutni több kell: szükséges újjászületni a Szentlélek által. [Erről egy teljes leírás van az „újjászületés” résznél az oldalon.]

Szóval, Istennek nem a vallásosságod, sem a vallásos „nagycselekedeteid” kellenek, amiket eddig saját tanulmányaidból értél el. Mindegy milyen pozícióval rendelkezel egy földi egyházban. Istennek rád van szüksége, hogy Ő alakítson a Szentlélek munkája által, olyanná, hogy Neki megfelelővé válj.

 

 

Te hova tartozol?

 

kinek-3.jpgIsten Igéje két csoportra osztja az embereket: Isten gyermekeinek és az ördög hatalma alatt levőknek.

János apostol tisztán kimondja, hogy vannak Isten gyermekei és ördög gyermekei is: " Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: a ki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való..."  1 János 3:10

 

Ez utóbbiakról Pál apostol úgy nyilatkozik, hogy: „a hitetlenség és a harag fiai, akik a gonosz hatalma alatt vannak” (Efézus 2:1-5).

       

         De ugyanebben az igékben azt is leírja, hogy a Jézus Krisztusba vettet hit által változhatnak meg csak a dolgok. Vagyis ahoz, hogy a gonosz hatalma alól kikerüljünk és Isten gyermekei legyünk szükségünk van elfogadni Jézust személyesen hit által az életünkbe.

János apostol az, aki nagyon tisztán leírja, hogy Isten gyermekévé kizárólag csakis akkor lesz valaki, ha hittel befogadja Jézus Krisztust az életébe:

„De mindazoknak, akik befogadták (Jézust), akik hisznek az Ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem Istentől születtek.” János 1:12-13

 

Ha jól megfigyeljük a fenti igét, akkor azt is meglátjuk, hogy Isten gyermekei Istentől születnek, nem az ember akaratából. Vagyis nem akkor leszünk Isten gyermekei mikor egy ember minket annak kijelent, - sőt még saját akaratunkból sem. Hanem Isten csak akkor adja meg a hatalmat arra, hogy az Ő gyermeke legyünk, mikor hittel befogadjuk az Ő Fiát, Jézus Krisztust az életünkbe. Olvasd el mégegyszer, ha szükség a fenti igeverset nagyon figyelmesen.

 

Szóval, „meg kell-e térnünk?” - Így hangzott a fenti kérdés.

 

Igen! Mert Isten kéri tőlünk és az egész Biblia erről beszél. Azért, mert az Isten haragja alatt vagyunk mindaddig, amíg a hitetlenség, a bűn és a gonosz hatalma alatt tékozoljuk napjainkat (János 3:36). Mert bűnösök vagyunk, mert Istentől elszakadva engedetlenségben élünk, mert „istentelenek” vagyunk.

 

        Alapos magváltozásnak, megújulásnak kell végbemennie bennünk, hogy alkalmasak lehessünk Isten országára, a boldog mennyországra. Szükség nekünk újjászületni, mert másképp nem látjuk meg az Isten országát - ezt Jézus nagyon világosan megmondja Nikodémusnak, a farizeus írástudónak. (János 3:1-7).

 

De ez ugyanúgy érvényes minden emberre, mert Jézus mondja: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” (az újjászületésről van írva bővebben az „újjászületés” résznél).

       

        Rádöbbentél-e már eddig, hogy neked is szükséged van a megtérésre? Ha meg nem térsz, Jézus világosan megmondja, hogy: ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképen elvesztek.” Lukács 13:5

 

           Ne kételkedj tovább! Ne utasítsd el Isten kegyemét azzal, hogy tereád ez nem vonatkozik, főleg olyan okból, hogy te a helyes egyház tagja vagy. Vagy ha azt állítod, hogy jó ember vagy, és nincs miből megtérned. Mert az üdvösség nem az ember jóságáért van adva, nem is a jó cselekedetekből származik. Istent nem lehet adóssá tenni.

 

Az üdvösség egyedül Isten kegyelemből van, hit által Jézus Krisztusban. Ezeket Isten Igéje mondja: „Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék.” Efézus 2:8,9

 

De amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghezvitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek által, akit kitöltött ránk bőséggel a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelméből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.” Titus 3:4-7

 

Ha még nem tértél meg, akkor gondold végig, és ismerd el, hogy Isten Igéje teljes mértékben érvényes rád is. Alázd meg magad Isten előtt és Ő felmagasztal téged (Jakab 4:10). Valld meg még ma a bűneidet őszintén és személyesen Istennek. Hívd segítségül Jézus Krisztust. Ha nem tudod, miként tegyed, akkor elmondhatod neki egyszerű szavakkal, hogy hiszel Benne, hiszed, hogy érted is feláldozta magát a kereszten, megköszönöd neki, hogy érted is kiontotta a vérét, megvallod Neki személyesen a hitedet, hogy feltámadott érted, és kéred, tisztítson meg a bűneidtől, és hogy ettől fogva irányítsa Ő az életed, mint Urad és személyes Megváltód.

 

Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halottak közül, üdvözülsz.

Mert szívvel hisszük, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről.

Mert azt mondja az Írás: Aki hisz benne, nem szégyenül meg. …mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki Őt segítségül hívja.

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Róma 10:9-13

 

            Isten nem gyönyörködik egyetlen ember lelki halálában sem. Ő azt akarja, hogy mindenki megtérésre jusson és éljen: “Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszútűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” 2 Péter 3:9

 

Befejezésül még csak arra kérlek, hogy a következő igéket vedd személyesen magadra, drága olvasóm, mert Isten még ma hív a megtérésre. A holnapi napról nem tudsz semmit. Vajon lesz-e lehetőséged rá?

Isten nem ígéri, hogy több mint kétszer-háromszor fog hívni a megtérésre. Egyeseket hív egyszer, másokat sokszor, de ne felejtsd el, hogy Ő szuverén, azt csinálhat, amit akar. De ma, ha ezeket a sorokat elolvastad, akkor tudjad, hogy egyszer már biztos hívott, és az most volt:

Íme, mindezt kétszer-háromszor is megcselekszi Isten az emberrel,

és visszahozza lelkét a sírtól, hogy ráragyogjon az élet világossága.

Figyelj, … és hallgass meg engem. Hallgass, hadd szóljak én!

Ha van mit mondanod, cáfolj meg! Szólj, mert igen szeretnék igazat adni neked.

Ha pedig nincs, hallgass rám. Hallgass, és én bölcsességre tanítalak! " Jób könyve 33:29-33

 

“ …ezt mondja az én Uram, az ÚR. Térjetek meg, és forduljatok el minden vétketektől, hogy romlásotokra ne legyen gonoszságotok!

Vessétek el magatoktól minden vétketeket, amelyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket! Miért kinek-4.jpghalnátok meg…?

Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában – ezt mondja az én Uram, az ÚR. Térjetek meg azért, és éljetek!” Ezékiel 18:30-32

 

       Adja a Mindenható Atya Isten, hogy Jézus Krisztus érdeméért, amit a golgotai kereszthalálával szerzett meg, elmondhassa mindenki magáról, hogy:

Vétkeztem…, de Isten nem eszerint fizetett meg nekem. Megváltotta lelkemet a sírba szállástól, és egész valóm a világosságban gyönyörködik.” Jób könyve 33:27,28

 

Ámen.

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy visszajelzését az oldal elején jobb felől található címre. 

 

 

Ajánlott cikk folytatásképpen: 

Mit jelent és miért szükséges megtérni Istenhez? https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/a-megteres/mit-jelent-es-miert-szukseg-megterni-istenhez-.html

 

Ha értékesnek találta, ajánlja másoknak is.

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< Június / 2020 >>

Statisztika

Most: 5
Összes: 113987
30 nap: 5314
24 óra: 187