Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Szentlélek / Szentszellem

2015.05.12

 

 

A Szentlélek

 

             A Szentlélek az Istenség harmadik személye. Teljes Isteni személy, ugyanakkor elválaszthatatlan az Atya Istentől és a Fiú Istentől. Teljes Isteni hatalommal és személyiséggel rendelkezik pont mint az Atya Isten és a Fiú Isten.

 

a. A Szentlélek egy Isteni személy.

 

A Szentlélek, az Ó Testamentumban legelőször az “Isten Lelke” megnevezés alatt jelenik már a Biblia legelső soraiban, a teremtésnél.

1 Mózes 1:1,2 “Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.”

A Job 33:4-ben például úgy jelenik meg mint Teremtő, innen is de nem csak meglátszik, hogy a Szent Lélek egy Isteni Személy, és az Istenség, három személye, az Atya, Fiú és a Szent Lélek szétválaszthatatlanok.

Az Istennek Lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet.”

 

A Bibliában, meglátszik, hogy a Teremtő Isten nem egyetlen egy személyből tevődik össze, példa az ember teremtésének történeténél maga az Isten (ĕ-lō-hîm;szó is héberül, többes számban van említve: „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra;” 1 Mózes (Teremés) 1:26 . 

 

Tovább nézzük csak, hogy mit parancsol Jézus mielőtt, felment a mennybe:

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” Máté 28:19,20

 

Itt Jézus tisztán megparancsolja, hogy mind a három Isteni személynek a nevében kell, hogy az emberek megkeresztelkedjenek.

 

Más igeszakasz, ahol meglátszik, hogy a Szent Lélek azonos az Isten Lelkével és a Krisztus Lelkével:

De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért."  Róma 8:9,10

 

(Mindenhol ahol az igében a „Lélek” jelenik meg nagybetűvel, a „Szentlélekről” van szó. Ahol a „lélek” kicsi betűvel jelenik meg ott a mi emberi „lelkünkről” van szó. Jó tudni ezeket is.)

 

Az Ó Szövetségben az Isten Lelke csak a vezetőkben és a prófétákban lakozott. Egyik példa erre Dániel próféta:

“tudom, hogy a Szent Isteneknek Lelke van benned, és semmi titok sem homályos előtted”. Dániel 4:6

 

Az Újszövetségben pedig már meglátszik, hogy Isten minden igazi gyermekeiben az Ő Lelkét, a Krisztus Lelkét más néven, bele helyezi. E Lélek nélkül, senki sem Isten igazi gyermeke:

Róma 8:9,10,14 és 16 “De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.

Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.”

 

(A Szentlélek az újjászületésekor kerül szoros kapcsolatban az emberrel, jön és lakozik az emberi testben, és az ember teste Isten temploma lesz:

....nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.”

1 Korinthus 6:19,20, de erről a témáról egy teljes leírás az „ újjászületés” résznél ).

 

Egy másik helyt ahol a Szentlélek, maga Istennel mint személy van azonosítva a Safira és az Annaniás történetében: „Egy ember azonban, névszerint Anániás, Safirával, az ő feleségével, eladá birtokát.

És félre tőn az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén, az apostoloknak lábai elé letevé.

Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy?

Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.

Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala.” Apostolok Cselekedetei 5:1-5

 

b. A Szentlélek megnevezései a Bibliában.

 

  • Szent Lélek – Máté 1:18, Efézus 1:13 és még nagyon sok helyt.

  • Úr Isten Lelke - Lukács 4:18 / Ezsaiás (Izaiás) 61:1

  • Krisztus Lelke – Róma 8:9

  • Úrnak Lelke 2 Korinthus 3:18 / Bírák 3:10/

  • Isten Lelke - 1 Mózes (Teremés) 1:2/ Róma 8:9

  • Igazság Lelke – János 15:26 és 16:13

  • Vigasztaló – János 14:26 és 15:26

  • Szentség Lelke – Róma 1:4

  • Dicsőség és Isten Lelke – 1 Péter 4:14

  • Örökkévaló Lélek – Zsidók 9:14

 

c. Jézus Krisztus földi szolgálata és a Szentlélek szerepe.

 

Jézus Krisztusnak a földi szolgálatát az Isten Lelke irányította, a testi születését, a felkenését, a földi szolgálatát, a kereszt áldozatát, a feltámadását, mind a Szentlélek által irányította a Mindenható Atya Isten.

 

Máté 1:20 “József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.”

 

Máté 3:16,17 “ És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelké alájőni mintegy galambot és ő reá szállani.

És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.”

 

Ézsaiás Izaiás 61:1 vagy Lukács 4:18. Itt Jézus egyszerűen csak meg ismételte azt amit a próféta meg jövendölt róla sok sok évvel a földre születése előtt:

- “Az Úr Isten Lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;”

 

Zsidók 9:14 ….. Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

 

Róma 8:11 “ De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő ti bennetek lakozó Lelke által. “

 

d. A Szent Lélek a szerzője a Szentírásnak:

 

2 Timóteus 3- 16,17 „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

 

2 Péter 1:21 „Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.”

 

e. A Szentlélek szerepe az emberek életében.

 

A Szentlélek Úr Istennek az ember életében igen nagy jelentősége van. Ugyan is, mielőtt Jézus magukra hagyta a tanítványokat és vissza ment a mennybe, megígérte nekünk, hogy : „...Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”. Máté 28:20

Ez a csoda elkezdődött az első pünkösdkor, mikor a tanítványok és a nagy sokaság aki megtért megkapták a Szentlélek ajándékát. És folytatódik azóta a mai napig is, és Jézus Krisztus a Szentlélek által irányítja az övéit. Amikor valaki tiszta szívből megtér Istenhez, Jézus Krisztus megmenti, és újat teremt abból az emberből a Szentlélek megújító ereje által. De mind ezekről az újjászületés cikkeknél sokkal több információt lehet találni. Tovább nézzük csak, hogy mit tesz értünk ma is a Szentlélek Úr és Isten:

 

            - Krisztus a Szent Lélek által vezeti az egyházát. A Szent Lélek határozatokat hoz az egyházban és a vezetők ezeket szigorúan be kell tartsák azért, hogy jól menjenek a dolgok.

(Krisztus egyetemes egyháza mind az emberekből áll akik elfogadták Őt Úrnak és személyes Megváltónak az életük felett, földi felekezettől függetlenül).

            Erre van is egy nagyon jó példa mikor egyikben az első keresztyén gyülekezetekben amik megalakultak a Szent Lélek hozott egy határozatot és a vezetők engedelmeskedtek Neki:

 

Apostolok Cselekedetei 13: 1-5 „Valának pedig Antiókhiában az ott levő gyülekezetben némely próféták és tanítók: Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Czirénei Luczius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus.
Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtölének,
monda a Szent Lélek: Válaszszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, a melyre én őket elhívtam.
Akkor, miután bőjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájok vetették, elbocsáták őket.
Ők annakokáért,
miután kibocsáttattak a Szent Lélektől, lemenének Szeleucziába; és onnét elevezének Cziprusba.
És mikor Salamisba jutottak,
hirdeték az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban….”

 

 

- A Szent Lélek által kapjuk meg Istentől, az Atyától az Ő szeretetét : Róma 5:5 “A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.”

 

- A Szent Lélek megsegít imáinkban,  közbenjár és kimondhatatlanul fohászkodik értünk:

Róma 8:26,27. “Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. “

 

           - A Szent Lélek velünk van: „Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.” 2 Korinthus 13:13

 

           - A Szent Lélek megpecsétel minket a teljes váltság napjáig, ha Isten népe közé tartozunk:

És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.”Efézus 4:30

 

      - A Szent Lélek által írja a Mindenható Atya az Ő dicsőséges tőrvényeit a mi szívünkbe:

Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat,Zsidók 10:16

 

           - A Szent Lélek az aki kijelenti nekünk az Istennel kapcsolatos dolgokat, megtanít minket az Istennel való dolgokra, megvigasztal és Krisztushoz vezet: „Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.” János 14:26

 

        A következőket Jézus igérte a szenvedése előtt a tanitványoknak: „De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.” János 16:13-15

 

Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” János 15:26

 

       - A Szent Lélek az Aki meg fedi a világot és rámutat az embereknek az elveszett bűnös állapotára: „És amikor Ő (a Szentlélek) eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:” János 16:8

 

          - A Szent Lélek újjászül minket, megújít: Jézus mondja - „Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.

Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.” János 3:5-7

 

De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,

Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,

Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;” Titus 3:4-6

 

- A Szent Lélek munkája által látszik meg az ember életében a változás, az Istenhez megtérés után:

...a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.” Galata 5:20,21

 

- A Szent Lélek bizonyságot tesz, hogy Isten gyermekei vagyunk, és vezeti az Isten gyermekei életét:

Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai, Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” Róma 8:14 és 16

 

            - A Szent Lélek, Isten gyermekei szívében él: „Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” 1 Korinthus 3:16,17 + 6:20

 

 

f. Szentlélek vagy Szentszellem?

 

A magyar nyelvre leghamarabb, amikor lefordították a Bibliát az 1590-es években, az Isteni harmadik személyt, Szent Léleknek fordították. Egyik oka az lehetett, hogy az egyszerű értelmű emberek ne tévesszék össze, az akkori szellemes, vagy boszorkányos dolgokkal.

De a görög írásokban és minden más nyelven, Szent Szellemnek jelenik meg.

Ez egyik hiányossága a legtöbb magyar fordítású Bibliának. A görög „szellem” szó megfelelője a „pneuma”, szó. A „lélek” szó görög megfelelője pedig „psyhe”. Most azért, hogy rá jöjjünk, hogy hogyan helyes, nézzük meg a görög megfelelőjét az Isten harmadik személyének.

        A görög megfelelője a „Hajagon Pneuma” megnevezés, vagyis helyesen magyarra fordítva Szentszellem”.

 

        Most, azért mert ez a magyar nyelv régi fordításának egyik hiányossága, a legtöbb ember az Isten harmadik személyét „Szentléleknek” szólítja, ezért tovább nem rosszindulatból, se nem tudatlanságból, de inkább így lesz megszólítva, az egyszerűbb értelmű emberek és a nagy többség érdekében. De minden olyan helyt, ahol a helyzet kötelez, a tisztább megértéséért „Szentszellemnek” lesz szólítva. És minden olyan ember aki az Isten harmadik személyét „Szentszellemnek” ismeri és szólítja kérem legyen elnéző.

 

g. A Szentlélek más szerepei és tulajdonságai.

 

- A Szentléleknek Isteni természete van, és Isteni határozatokat tud hozni – Zsidók 9:14, Apostolok Cselekedetei 13:2, 1 Korinthus 12:11 és az Apostolok Cselekedetei 16:6,7

- A Szentlélek ismeri az Isten dolgait – 1 Korinthus 2:11b

- A Szentlélek mindenhol jelen van – Zsoltárok 139:7- 10

- A Szentlélek parancsol – Apostolok Cselekedetei 16:7

- A Szentlélek tud szólni az emberek által is – Márk 13:11

- A Szentlelket az engedetlenséggel meg lehet szomorítani – Ézsaiás 63:10

- A Szentléleknek, ellen állnak az engedetlen, kemény szívű emberek– Apostolok Cselekedetei 7:51

- A Szentlelket meg lehet káromolni azzal, ha az Ő munkáját hülyeségnek vagy gonosznak mondjuk. De ez egy olyan bűn, amire NINCSEN bocsánat sem a földön sem a mennyben, erről Jézus lebiztosít a Márk 3:28,29, és Máté 12:31,32-ben

- A Szentlélek munkáját ki lehet oltani a hanyag és könnyelmű keresztyén élettel – 1 Thesszalonika 5:19

 

Ezeket a dolgokat nagyon fontos megérteni, mert a Szentlélek az emberi lelki élet Megalkotója, Forrása és Fenntartója.

És adja a Mindenható Atya Isten, hogy a Jézus Krisztus érdeméért megadja minél több olvasónak a Szentlélek ajándékát, azoknak, akik befogadják Krisztust az életükben mint Megváltót, másrészt azoknak akik kérik Tőle: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.” Apostolok Cselekedetei 2:38

Jézus mondja- „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik Tőle kérik.” Lukács 11:13

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy vissza jelezését az oldal elején jobb felől található címekre. 

 

Ha értékesnek találta, ajálja másoknak is.

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< November / 2021 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 163191
30 nap: 1538
24 óra: 43