Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A mi bűneink

2015.05.12

 

 

A mi bűneink

 

 

        Az emberek sokan és sokféleképpen gondolkodnak és vélekednek amikor a bűnről jön szó. Egyesek ugyanazt a bűnt súlyosabbnak vagy enyhébbnek tekintik mint mások. Ezek az eltéréseknek gondolkodási, értelmi szint, egyéni, kulturális felfogás vagy más okai lehetnek. De nem az a lényeg mi emberek, hogy osztályozzuk a bűnt, hanem Isten mit mond róla.

      

       A bűn az minden olyan dolog, cselekedet, gondolat vagy nem teljesített parancs ami Istentől származik, és amivel Istent sértjük. Minden olyan dolog amivel az ember nem Istent dicsőíti az bűn. Mert az ember az Isten dicsőségére lett teremteve: „Mindent, a ki csak az Én nevemről neveztetik, a kit dicsőségemre teremtettem, a kit alkottam és készítettem! Én az Úr vagyok, szent Istenetek” Ézsaiás 43:7 és 15

mi-.png

       

     A Biblia azt mondja, hogy a bűn terjesztője e világban a sátán, ő a hazugság atya és az ember gyilkos:

(1 János 3:8 és János 8:44). Ez az ember gyilkos rászedte az embert is, hogy engedetlen legyen Isten iránt, és így bejött a bűn a világban és azóta szenved az egész látható teremtett világunk (1 Mózes 3:17).

 

       Innentől tovább az emberekre átered a bűn és a bűn miatt a halál. Istentől elszakadva bűnösnek tekintve születünk bele ebbe a világban: „Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;” Róma 5:12

 

De mind ezekről van írva bővebben az előző cikkekben.

 

 

A mi bűneink

 

        Az emberek nagyon sok és sokféleképpen megsérthetik Istent. Isten szent és igazságos ezért utálja a bűnt. Egy másik borzasztó dolog amit a Biblia ír az az, hogy mi nem vagyunk jók születésünk óta és a bűn a testünkbe lakozik (Róma 7:17).

 

        Isten azért mert szent és igazságos nem vállalhat közösséget a bűnnel, így egy emberrel sem aki bűnös marad: „Mert nem olyan Isten vagy te, a ki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt.” Zsoltárok 5:5,6

Hálókat hullat a gonoszokra; tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészük! Mert az Úr igaz; igazságot szeret, az igazak látják az Ő orcáját.” Zsoltárok 11:6,7

 

     A bűnbe maradás legsúlyosabb következménye az Istentől távollét egy örök életre, amit lehet ebben az életben sok ember nem tart súlyosnak, de az elkövetkező örök életben a fenti ige elmondja, hogy mi az osztályrészük a gonoszoknak, és a Biblia sok helyt említ egy borzalmas helyet ahol a gonoszak majd elszenvedhetik az örök életüket.

 

     Nagyon sok ember nem ismeri Isten törvényeit, de sokan azok közül akik keresztyének vallja magukat, úgy tudják, hogy Isten adta a 10 parancsolatot és kész. Az igaz, hogy a 10 parancsolat teljes mértékben átfoglalja a bűnöket, de nagyon sok bizonyos bűn van ami az emberek figyelmét elkerülheti, de az Istenét nem. Ezekből lesz felsorolva pár úgy ahogy a Bibliában megjelenek:

A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképpen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.”   Galata 5:19-21

 

Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.” 1 Korinthus 6: 9,10

 

...kinn maradnak az ebek (gyávák) és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.” Jelenések 22:15

 

     A fent említett ige szakaszok nem merítik ki a bűnök teljes listáját, mert sokkal több fajta bűn van, az apostol is mondja, hogy: „és ezekhez hasonlók” . De amit nagyon fontos megérteni az az, hogy a bűn az kirekeszti az embert az Isten országából, ez nagyon világos a fenti igékből.

 

     Most egyesek azt is kérdezhetik, hogy mi lesz azokkal akiknek nem volt esélyük hallgatni Isten igéjét, a Bibliát, mert egy olyan korszakban, vagy helyt éltek/élnek, ahol nem volt/nincs lehetőségük erre.

 

       Ezekről a Biblia úgy nyilatkozik, hogy meg lesznek ítélve a lelkiismeretük szerint, mert Isten gondoskodott arról is, hogy az Ő törvényeit az emberek szívébe írja. (Róma 2:14,15).

 

     Tovább fontos azt is megérteni, azoknak akik hallották a Biblia szaváról az az, hogy Isten adta a 10 parancsolatot és még sok más száz élet törvényt az Ószövetségben, de ne higgye valaki, hogy be tudja tartani őket saját erejéből.

 

       És ezért a Biblia azt mondja, hogy a törvények mindent a bűn alá rekesztettek. A sok parancsolat és a törvények rámutatnak a bűneinkre és arra is, hogy mennyire erőtlenek vagyunk és nem tudjuk megtartani őket, ezért elítélnek minket, mert: „....a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt,..., mert az igaz ember hitből él. A törvény pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.” Galata 3:11,12

 

     És azért mert nem tudjuk betartani a törvényeket és parancsokat, nekünk Újszövetségi keresztyéneknek többre van szükségünk, szükségünk van Jézus Krisztusra és a Benne való hit törvényére. A Krisztusban való hit által igazulunk meg Isten szemei előtt. Ezeket fejezik ki a következő igeszakaszok:

Gácia 3:

22. De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.

23. Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.

24. Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.

25. De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.

26. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.”

 

Róma 3:

24.Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,

25. Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az Ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,

26. Az Isten hosszú tűrésénél fogva, az Ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való.

27. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.

28. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.

 

     A fenti igék tisztán kifejezik azt, hogy mi keresztyén emberek csak a Jézus Krisztusban való hitünk által igazulunk meg az Isten kegyelméből. A parancsolatok is nagyon hasznosak mert rámutatnak a bűneinkre és tudva a parancsokat el tudjuk kerülni a bűnt, vagy ha beleestünk, akkor tudjuk Isten elé hozni és bocsánatot kérni értük.

 

      Ezek mind azért lettek ide feltárva, mert nagyon sok ember aki névlegesen keresztyénnek vallja magát vergődik a bűneiben. Próbál vallásos meg erkölcsös életet élni saját erejéből, de nem sikerül kiküszöbölni a bűnt az életéből. Miért? Mert saját akaratából próbálkozik megtartani a 10 parancsolatot például. Mikor ez sikerül kezd büszke lenni magára, mikor meg elesik és nem sikerül betartani a parancsolatokat, akkor keserűséget okoz magának.

     Egyik állapot sem kedves Isten előtt. Isten nem akarja, hogy az ember büszke legyen magára azzal, hogy az Istennek járó dicsőséget maga felé terelje és nem akarja azt sem, hogy keserűségben éljünk.

 

      Az Isten azt akarja, hogy szoros kapcsolatban éljünk Vele, a Jézus Krisztusban vetett hitünk által és így megtudjuk élni boldogan a keresztyén életet az Ő vezetése alatt. Csak kell ezt akarni és kell hagyni, hogy Isten vezesse az életünket: ” Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert Ő általa van menetelünk ....egy Lélekben az Atyához.” Efézus 2:12 és 16

 
 

Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,” 1 Korinthus 1:9

 
   
      Most itt nem arról van szó, hogy a keresztyén ember nem fog elesni, vagy bűnt elkövetni, de akik Krisztus vezetése alatt vannak, azokat Ő nem fogja hagyni súlyos bűnökbe esni, és ha valamiben tévednek, rögtön tudják, hogy vétkeztek, nem fognak vesztegelni napokat vagy akár éveket bűneikben, hanem azonnal jönnek bűnbocsánatért, megalázkodva Isten színe elé, mert maga Krisztus készteti őket erre:

Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.” ​                   1 János 2:1,2

 

 

A hitetlenség bűne

 

Napjainkban a bűnök legfőbb oka a Jézus Krisztus és az evangélium iránti hitetlenség. Ez a súlyos bűn felelős a többi más bűn elkövetésére. Ez a problémája a sok embernek, még a sok vallásos embereknek is, akik keresztyének vallják magukat. Nagyon sokan csak megszokásból mondják, hogy hisznek Jézusban, de a tetteikkel tisztán letagadják Őt.

mi-1.jpgMert ha valaki igazából hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, Aki emberi testben jelent meg ezen a földön ezelőtt 2000 evvel, igazából hiszi azt amit tanított, tett az emberiségért és személy szerint ő érte is a kereszten, akkor az az ember nem akar többé bűnt az életében, az biztos.

Sokan keresztyénnek vallják magukat mert beleszülettek egy vallásos rendszerben, de sohasem volt egy újjászületés, sohasem élték át ezt a kimondhatatlan csodát, amit csak Isten kimondhatatlan kegyelme tud végbevinni.

Ezért nincsen egy szoros kapcsolatuk az Úr Jézus Krisztussal és nagyon könnyen bűnbe tudnak esni, még azok is akik buzgó vallásosak és próbálják a bűnt kerülni a saját erejükből. (Az újjászületésről, hogy pontosabban mit is jelent és hogyan történik meg, lehet találni cikkeket az újjászületés résznél az oldalon.)

Nagyon sok vallásos ember aki keresztyénnek vallja magát, gyakorlati hitetlenségben és kételkedésben élnek, mert ha vallják is szájjal Krisztust, letagadják Őt a tetteikkel.

A hitetlenség bűne ebben a leírásban nem a teljes Isten tagadást akarja feltárni, hanem a Jézus Krisztus iránti hitetlenséget és annak következményét.

Ez azért, mert Jézus Krisztust elfogadják még más kultúrák és nagy világ vallások is, mint egy nagy embert vagy tanítót, vagy még prófétának is, de mikor az Ő istenségére kerül a szó, akkor már meghasonlás támad az emberek közé. Sajnos még olyan emberek között is, akik névlegesen „keresztyén” nevet viselnek.

Mert ha valaki elfogadja Jézus Krisztust mint Isten, akkor ez Előtte való leborulást és imádatra készteti az embert, ami már nehezebb az öntelt és ön igazu embereknek, mert nem látják meg az Isten akaratát, mint például:

...a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. „ Filippi 2:10,11

 

Az üdvösség elnyerése csak a Jézus Krisztusban való hittől függ. Ezt a Biblia így mondja: „...nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” Apostolok Cselekedetei 4:12 Megtartani= Üdvözülnimi-2.jpg

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” Róma 10:9,10

 

          Az üdvösség elvesztését, a Jézus Krisztusban való hitetlenség eredményezi, ezért a hitetlenség bűne annyira súlyos. Nézd csak meg, hogy a Jézus Krisztus iránti hitetlenség miatt, sok ember saját magát kárhoztatja: „A ki hiszen Ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.” János 3:18

 

A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” János 3:36

 

Jézus mondja - „Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki Én bennem hisz.

És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.

A ki megvet engem és nem veszi be az Én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.” János 12:46-48

 

          Most átlagosan, akik keresztyénnek vallják magukat, azt mondják, hogy hisznek Jézus Krisztusban, de ha tovább kérdezed őket, rá lehet jönni, hogy csak annyiban áll a hitük, hogy Jézus Krisztus egy valódi személy aki létezett, akár létezik is a mennyben és nagy dolgokat tett amíg itt járt a földön.

 

Nagy része a keresztyénségnek azt is elfogadják, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, de vannak sajnos olyanok névleges keresztyének is akik csak embernek vagy angyalnak vallják Őt. Nagyon sok ember szájjal vallja, hogy hisz Jézus Krisztusban, de a cselekedeteik tagadják, mert ahogy azt maga Jézus is mondja, hogy: „...minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Máté 7:17 és 20

 

           Most a lényeg az az, hogy sok mindent hisznek és vallanak az emberek Jézus Krisztusról, de nagyon kevésnek bizonyulhat, mert nem annyit jelent hinni igazából Jézus Krisztusban, hogy elhisszük, hogy Ő létezett vagy létezik.

         Hinni igazából Jézus Krisztusban annyit jelenti, hogy ráhagyatkozás, Tőle való függés.

        Egy az igazi hit egy aktív folytonos Általa vezetett életet jelent és megmutatkozik látható módon a hívő ember életében és cselekedeteiben.

         Ezeket a mélységes értelmeket fejezi ki a görög „piszteuon” szó, ami egyenlő a „hinni”, szóval,​  ami csak a János evangéliumában 99-szer jelenik meg.

 
 
          A Jézus Krisztusban vetett élő és aktív hit, először teljes szívből és őszinte bűn megvallást jelent, azután engedelmességet kíván minden embertől, élet átadást és vezetés cserét. Vagyis az ember mikor megvallja a bűneit őszintén személyesen Istennek, és elfogadja Jézus Krisztust mint személyes Megváltónak és Urnának, akkor történik meg az, hogy Jézus Krisztus jön és rendet rak az ember életében. Megszabadítja az embert a bűnei terhétől, kiragadja a gonosz hatalma és zsarnoksága alól és örök életet ad neki.

Létre jön egy személyes kapcsolat Krisztussal, kapcsolat amire Isten maga hiv: „Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,1 Korinthus 1:9

 

E kapcsolat/közösség létrejötte után, Krisztus az, Aki vezeti tovább az ember életét és vigyáz rá a Szentlélek hatalmával.

Ezt jelenti igazából hinni Jézus Krisztusban, vagyis ráhagyatkozni, Tőle függni minden élet helyzetben, hagyni, hogy vezesse az életünket, Őtet követni.

Ezeket fejezik ki a következő igék: „Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;

A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;

Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata; Kolossé 1:12-14

 

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.”              1 János 1:9     

 

Jézus mondja: „Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.” János 5:24

 

Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” János 10:27,28

 

Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:” Filippi 1:6 

 

Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.” Róma 8:14

 

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.” Galata 3:26

 

           Adja a Jóságos Isten, hogy minden egyes ember aki még nem találta meg igazából a hitét Krisztusban, és keresi tiszta szívből,  hadd találjami-3.jpg meg.

    

     Krisztus egy egyszerű ima távolságra van minden embertől, ima ami először egy teljes szívből való bűn megvallással és bűnbánattal kezdődik, és folytatódik Krisztus áldozatának az elfogadásával a személyes életünkben, és szólhat akár így is: „Uram én rájöttem, hogy egy elveszett bűnös vagyok, kérlek gyere és mentsél meg. Bánom a bűneimet amit ellened és ember társaim ellen elkövettem (itt mindent elkel mondani ami eszedbe jut, egy teljes bűnvallást kell tartani). Uram teljes szívemből bánom amit tettem, kérlek bocsásd meg őket és tisztíts meg Uram. Elhiszem Uram, hogy te értem is kiontottad a véredet a kereszten és feltámadtál azért, hogy életem lehessen. Elfogadlak mint személyes Megváltóm és kérlek tovább őrizd és irányítsd az életemet a te kegyelmed szerint. Ámen"

 

           

       Ha ez az ima kifejezi azt amire vágytál, térj vissza és mondj teljes szívből valami hasonlót a te saját szavaiddal. Ez az ima csak egy példa, lehet mondani amit az ember szíve kíván Jézusnak, mert az Úr a szívek gondolatait mind ismeri, és nem a szavaink ékessége a fontos. Ha őszinteséggel imádkozol, akkor az biztos, hogy Isten válaszol és meg fog változni az életed, mert elfogadva Krisztust, lényegében elfogadtad Istentől kezéből az örök élet ingyen ajándékát, mert:

„...az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” Róma 6:23

 

           Adja Isten, hogy így legyen. Folytatás a https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/az-ember-bunossege/szabadulas-a-bun-fogsagabol.html cikkben, arról is, hogy honnan tudhatja az ember, hogy elnyerte az örök életet.

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy vissza jelzését az oldal elején jobb felől található címre. 

 

Ha értékesnek találta, ajánlja másoknak is.

 
 

 

Elérhetőség



Archívum

Naptár
<< Szeptember / 2022 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 171594
30 nap: 1419
24 óra: 62