Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jézus Krisztus

2015.05.12

 

 

 

JÉZUS KRISZTUS

 

 

 

Ki vagy, Jézus Krisztus?”

 

         Az emberiség történelme minden ideje legfontosabb személyiségéről fog szólni ez a leírás, maga Jézus Krisztusról.

           Senki az egész emberi történelemben nem keltett és nem is fog akkora véleménymegoszlást kelteni, mint Jézus Krisztus személye, élete, csodái, halála és feltámadása.

 

      ​ Egyesek szerették és szeretik, mások teljes szívükből gyűlölték és gyűlölik is, másokat pedig hidegen hagyja az Ő személyisége. Vannak, akik vonakodnak Tőle, mert ha az Ő szavai fényébe kerülnek, akkor kiderül, hogy igen sokat tud róluk, főleg a rejtett, akár szégyenletes dolgaikról.

 

        Bármelyik táborban is lenne valaki, ha Krisztus az Ő beszédei által a szívéhez szól, akkor többé nem fog közömbös maradni egy ember sem. A követője lesz, vagy az ellensége.

       Kiemelkedő és cáfolhatatlan jellegzetessége a tanításainak, hogy nem személyválogatóak. Személyesen szólítva, rávilágít minden ember életére és problémáira.

 

      Jézusnál az élet legfontosabb kérdéseire is megoldást találunk, amik a következők: Ki vagyok én? Honnan jöttem? Hová tart az életem? Mi az én életem értelme? Mi történik velem a halál után?

    

         Ahol csak szóba jön az Ő személye, beszédei és tettei, ott biztos fényre jön az emberekben levő szenvedés és nyomorúság, amiket a bűn okoz.

 
 

       Jézus Krisztus szava olyan kellemes, mint egy zenei mű azok számára, aki ismerik és szeretik Őt. De azoknak, akik nem szeretik, és nem akarják megismerni Őt, szavai megbotránkozást és gyűlöletet váltanak ki.

Viszont, akármilyen nagy ellensége lenne is valaki, az egyszerű „Jézus” névre összezavarodik.

 

jezus-1.png

A Jézus neve már elég, hogy megossza az embereket. E név hallatára a lelkekben meglátszik az iránta való szeretet, indulat vagy a közömbösség. Egy dolog biztos: ha valaki Jézussal találkozik, nem marad biztosan közömbös.

 
 

 

Egyesek azt állítják, hogy mítosz, mások, hogy halott. De akkor mégis, miért vallja annyi millió ember élőnek, és miért tesznek vallomást személyes kapcsolatról Őáltala a Mindenható Teremtő Istennel? Miért tárgya Ő oly sok könyvnek? Miért készítenek róla annyi filmet?

„Ki vagy, Jézus Krisztus?” Kérdezte és kérdezi ma is annyi sok ember.

 

 

Történelmi feljegyzések Jézus Krisztusról.

 

        A történelmi feljegyzések bizonyítják, hogy létezett, mint ember. Római írok - mint például Tacit- római történész, Suoteniu – római írnok Adrián császár udvarából, Pliniu –Betánia nevezetű Kis Ázsiai tartomány egyik fiatal helytartója – műveiben is megtalálható.

 
 

 

      De, nézzük meg pontosabban mi is van lejegyezve Krisztusról a „Zsidók története” könyvben, amit Josefus Flavius zsidó történész írt idő számításunk 90-ben: „Ezekben az időkben élt egy Jézus nevezetű ember, aki nagy bölcsességgel bírt – ha embernek lehet Őt nevezni, mert nagy csodákat művelt. Tanító volt azok számára, akik elfogadták Őt. Magához vonzott sokakat a zsidók és a pogányok közül. Ő a Krisztus! Pilátus, a mi vezetőink tanácsára, kereszthalálra ítélte, de akik szerették Őt eleitől fogva nem hagyták el. Megmutatkozott nekik élve harmad nap, úgy ahogy a szent próféták előre megjövendölték.”

 

 

Mit mondanak az emberek Jézus Krisztusról?

 

- Napóleon: „Az egész katonaságommal és hadvezéreimmel, nem tudtam elfoglalni még egy kontinenst sem negyed évszázad alatt. De ez a Jézus egy fegyvert sem használva, elfoglalt minden nemzetet és civilizációt.”

 
 

 

- A német irodalom talán legkiemelkedőbb alakja, Johann Wolfgang von Goethe, a költő és drámaíró Jézust „az isteni személy”-nek, „a Szent Ember”-nek nevezte, és ezt írta: „Ha az Isten valaha megjelent a Földön, az Krisztus személyében volt.”

 
 

 

- A Nobel-díjas Alekszander Szolzsenyicin, aki világszerte elismert irodalmi eredményeiért, nyíltan beszél Jézus Krisztusba vetett hitéről, és arról, hogyan nyerte meg őt egy zsidó orvos Jézus számára, mialatt a Gulagban volt.

 
 

 

- Lev Tolsztoj is leírta Isten Lelkének munkáját, ahogy teljesen megváltoztatta az életüket. Lev Tolsztoj, a híres orosz író élete nagy részét ateistaként élte le, de élete vége felé a következő kijelentést tette: „35 évig a szó legszorosabb értelmében nihilista voltam - nem forradalmi szocialista, hanem olyan valaki, aki semmiben sem hitt. Öt évvel ezelőtt megtaláltam a hitemet. Hittem a Jézusról szóló tanokban, és életem egésze egy hirtelen átváltozáson ment keresztül - élet és halál megszűnt gonosz lenni. Kétségbeesés helyett megízleltem azt az örömöt és boldogságot, melyet a halál sem tud elvenni tőlem.”

 
 

 

- Minden idők talán legnagyobb irodalmi zsenije, William Shakespeare a következőket mondta halála előtt: „Isten, a Teremtőm kezébe teszem le lelkemet, bizonyossággal híve Jézus Krisztusban, az én Megváltómban.”

 
 

 

- Ambrose Fleming professzor, akit megválasztottak Anglia legkiválóbb tudósának, és aki a Londoni Egyetem nyugalmazott elektrotechnika tanára a következőket mondta Jézusba vetett hitéről beszélve: „Nincs semmi az egész Bibliában, ami a tudomány emberének problémát okozna Jézussal kapcsolatban.”

 
 

 

- Charles Malik professzor, az Egyesült Nemzetek Szervezetének korábbi főtitkára, Jézusba vetett hitéről beszélve azt mondta: „Meg kell szüntetnünk Krisztus és a világegyetem, értelem és hit szétválasztását. Tehát kérem önöket, ne mondják, hogy Jézus csak egy tiszta erkölcsi elveket valló jó ember volt, és ne fogadják el azt a következtetést, hogy Ő sohasem létezett vagy csak mítosz volt. És kérem önöket, ne gondolják, hogy csak a tudatlan és tanulatlan embereket érdekli, hogy ki Jézus. Nem hiszem, hogy őszintén keresik az igazságot, ha ezt teszik.”

 

 

 

Mit mond a Biblia Jézus Krisztusról?

 

         Az egész világtörténelemben nem találunk még olyan embert, mint Jézust. Az Ő eljövetele, szolgálata, keresztre feszítése, feltámadása, mennybemenetele meg volt jövendölve több mint 300 próféciában, az egész Ószövetségben, amit a zsidó népnek, a választott népnek adott Isten a Mindenható. Nincsen más személy a világon, aki akár 2 beteljesült próféciával dicsekedhetne magáról. Vannak olyan próféciák melyek 1500 évvel az eljövetele előtt íródtak róla. Ezért Ő, ebből a szempontból is egyedi és isteni, mert lehetetlenség annyi prófécia beteljesülése egyetlen egy emberben. Egyszerűen lehetetlen.

Nézzünk csak pár bibliai jövendölést, mely beteljesedett Jézus Krisztus személyében.

A Megváltó Megígérése: 1 Mózes 3:15

Beteljesülés: Máté 2:1

 

A megszületésről szóló próféciák: Ézsaiás 7:14, 9:5,6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme müvelendi ezt!”

Beteljesülés: Lukács 1:26-38, 2:1-10

 

A megszületés helye: „De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” Mikeás 5:2

Beteljesülés: Lukács 2:4, 15

 

Az egyiptomi elmenekülés: Hóseás 11:1

Beteljesülés: Máté 2:14-15

 

Az Ő feladata: Ézsaiás 59:20

Beteljesülés: Márk:10:45, Róma 3:24

 

A csodái: Ézsaiás 35:5-6, 42:7

Beteljesülés: Máté 11:5 , Lukács 18:35-43

 

A szenvedései, keresztre feszítése és kigúnyolása: Zsoltárok 22, 69, 56 és Ézsaiás 53

Beteljesülés: mind a négy evangélium (Máté, Márk, Lukács és János) utolsó fejezetei ezekről számolnak be.

 

Önkéntes halála: Zsoltárok 40:6-8

Beteljesülés: János 19:24jezus-2.jpg

 

 

 

 

 

A feltámadása: Zsoltárok 16:9-11, 30:3, 118:17

Beteljesülés: János 20, Márk 16

 

A mennybe menetele: Zsoltárok 68:18, 110:1,2

Beteljesülés: Apostolok Cselekedetei 1:9-11

 

 

Jézus Krisztus egyedi állításai

 

       A következő állításokat olvasva is, rájöhetünk, hogy nem egy hétköznapi emberről van szó.

 

      - Amikor Jézus visszaadta egy vak látását, ezt mondta: „Én vagyok a világ világossága.” (János 9,5)

 

      - Amikor két hallal és öt kenyérrel jóllakatott 5000 embert, ezt mondta: „Én vagyok az élet kenyere.” (János 6,35)

 

     - Mikor Kajafás, a zsidó főpap elé vitték kihallgatásra, és megkérdezték, hogy Ő-e a „Krisztus, az áldott Isten Fia”, Jézus ezt mondta: ;,Én vagyok..”, bár tudta, hogy ezért a válaszért, halára ítélik, ami be is következett.  (Márk 14,61-62)

 

      - Jézus állította: „Aki engem lát, látja az Atyát” (János 14,9).

 

     - Miután feltámasztott egy embert a halálból, így szólt: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, ha meghal is él.” (János 11,25).

 
 

- Állításainak valószínűleg legfontosabbika, hogy joga van bűnöket megbocsátani a földön, mely jog egyedül Istent illeti meg. Olvassuk csak figyelmesen azt a beszámolót, mely ezzel az állítással foglalkozik:jezus-3.jpg

Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; Ő pedig hirdette nekik az igét.

Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol Ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt.

Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, megbocsáttattak bűneid.” Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: „Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?”

Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: „Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! ¬vagy azt mondani: Kelj :fel, fogd az ágyadat és járj!? AZÉRT PEDIG, HOGY MEGTUDJÁTOK: AZ EMBERFIÁNAK VAN HATALMA BŰNÖKET MEGBOCSÁTANI A FÖLDÖN” - így szólt a bénához: „Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat; és menj haza!” Az pedig felkelt; azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Ilyet még sohasem láttunk!” (Márk 2;1-12)

 

 

       - Most pedig irányítsuk figyelmünket Jézus legmélyebb értelmű állítására, mely, ha igaz, valóban megdöbbentő és döntés elé állít minden embert, aki egyszer is hallotta ezeket:

„Én vagyok Az Út, Az Igazság és Az Élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” - mondta Jézus (János 14,6).

 
 

 

-

Azért, hogy egy ilyen állítást tudjon valaki mondani, azért feltétlenül Istennek és öröknek kell lennie. Egyszerűen nem mondhatja valaki magáról, hogy Ő az élet, ha nincsen valami nagyon kemény alapja. Sőt van egy másik kemény állítása, ahol azt mondja, hogy Ő az, aki örök életet ad, sőt tovább megy és azt állítja, hogy a Mindenható Istennel egyenlő:

Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:

És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.

Én és az Atya egy vagyunk.” János 10:27

 

Ha ezek így vannak, akkor mindenki el kell, hogy döntse, hogy ki is neki személyesen Jézus Krisztus.

 

Továbbá, figyeljük meg, mit mond Jézusról, az Atya Isten:

Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa.

És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani. És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.” Máté 3:13-16

És lőn e beszédek után mintegy nyolczadnappal, hogy maga mellé vevé Pétert, Jánost és Jakabot, és felméne a hegyre imádkozni. És imádkozása közben az Ő orczájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és fénylő lőn [....] És mikor ő ezeket mondá, felhő támada és azokat beárnyékozá; ők pedig megfélemlének, mikor azok bementek a felhőbe. És szózat lőn a felhőből, mondván: Ez amaz én szerelmes Fiam, Őt hallgassátok.Lukács 9:28-35

 

 

Mit mondtak a tanítványai?

Péter apostol, aki kész volt fejjel lefele keresztre feszítve fel vállani a halált a Krisztus bizonyságtételéért, ezt állította:

 „Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az Ő nagyságának.” 2 Péter 1:16

 

Tamás, a tanítvány, aki kételkedett abban, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból így szólt, amikor látta Jézust és megérintette a kezén s az oldalán lévő sebeket: Én Uram és Istenem. János 20:28.

​Később ő is és a többi apostol is vállalták a rettentő  üldöztetéseket​, szenvedéseket  és  mártír halált Krisztusért.

 

Mit mondtak róla az Ő kortársai, az írástudók?

Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:

Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.” János 3:1,2

 

Mit mondott róla az a római katonatiszt, aki kivitelezte a megfeszítését, miután látta az eseményeket a kereszt mellől, hogy mi történik mindjárt Jézus halála után?

Ne feledje senki, hogy ez római ember volt, akinek mi érdeke is lett volna pártolni egy zsidó keresztre feszített elítéltet, aki ráadásul a szemei láttára lehelte ki a lelkét?

A százados pedig és a kik ő vele őrizték vala Jézust, látván a földindulást és a mik történtek vala, igen meg rémülének, mondván: Bizony, Istennek Fia vala ez!” Máté 27:54

 
 

 

Bárki elszórhat kedve szerint ilyen-olyan állításokat, viszont ezeket próbára lehet tenni.

A történelem során nem volt senki, a nagy vallások alapítói  közül olyan vakmerő, aki azt állította volna saját magáról, hogy Ő Isten, vagy, hogy örök életet tud adni.

Jézus Krisztus a tetteivel bebizonyította, hogy valóban az, akinek mondja magát. Feltámasztotta a halottakat, megnyitotta a vakok szemét, meggyógyította a halálos betegségeket, parancsolt a viharnak és a tengernek, és sok más csodát tett, amit még a legelvetemült ellenségei sem cáfolhattak meg.

A feltámadását sem tagadták a zsidó vallás vezetők, hanem inkább lefizették az őröket, hogy hazudjanak (Máté 28:1-15), és mai napig is a sír üres! Senki sem tudta bizonyítékokkal megcáfolni, hogy Jézus nem támadott fel. De azt állították több mint 500-an is, hogy látták feltámadva és nagyon sokan közülük kínos halált elszenvedtek azért mert nem tagadták mg ezt a tényt. Hát ki lett volna annyira őrült, hogy meghaljon egy hazugságért?

         Lehet látni, hogy a történelem, az emberek, a jövendölések, és maga Isten bizonyságot tesz és tesznek róla, hogy Jézus Krisztus valóban az, akinek állítja magát, vagyis: „Az Út, Az Igazság és Az Élet;”

 

 

 

Mit tett az emberiségért Jézus Krisztus?

 

           

      Napjainkban is 90% az emberiség törvényei kisebb nagyobb mértékben a Biblia előírásaira támaszkodnak, és még azok is betartják, akik nem olvasták a Bibliát, nem hisznek benne vagy akár ellene vannak.

      A nagyon sok pedig, maga a Jézus szájából hangzott el először.

       Ő beszélt a házasságról, az emberi élet értékéről, a környezetünk védeleméről. Beszélt a társadalmi szerkezetről, a gyengék és a szegények védelméről.

      Beszélt a polgári érdekekről és az élet védelemről, oly módon, hogy nem került senki sem a történelem során, hogy jobbakat hozzon és még működjenek is hosszú időn keresztül.

       Ő nem csak el szórt pár jó ötletet, hanem példát is mutatott, olyan példát, amit érdemes követi.

 

        Jézus Krisztus személye teljesen azonos azzal, amit a Biblia kijelent.

       Ő maga a megtestesült Isten beszéde. Csakis általa ismerhetjük meg a Mindenható Isten kegyelmét, jóságát és végtelen szeretetét ebben a letört világban.

 

        Ő azért jött közénk, hogy általa megismerjük a világmindenség Istenét, hogy közelebb kerüljünk Istenhez általa, hogy kapcsolatra tudjunk lépni ezzel az Istennel általa, hogy közösségben tudjunk élni Istennel általa és hogy örök életet nyerhessünk általa.

 

Ezeket fejezik ki a következő 2 igeszakasz:

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16

 

Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre, „ 1 Korinthus 1:9

 

Ő közénk jött, mint ember, ugyanolyan ember, mint mi. Az emberek megérinthették, közöttük járt de mégis különbözött egy dologban: bűntelen volt. És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.” János 1:14

 

Ő az, aki megmutatta nekünk, hogy mi emberek, hogy kellett volna éljünk a teremtésünk óta, az Isten dicsőségére. Mert mi emberek azért voltunk teremteve, hogy dicsőítsük az Istent, minden percünkben: „Mindent, a ki csak az én nevemről neveztetik, a kit dicsőségemre teremtettem, a kit alkottam és készítettem!„ Ézsaiás 43:7

 

...akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek.” 1 Korinthus 10:31

 

          De az emberek az engedetlenség bűnével mindent elrontottak és ezért kellett Isten személyesen is szóljon hozzánk, ezért kellett Jézus Krisztus elhagyja a mennyek országát és lejöjjön a földre, hogy helyre állítsa azt, amit mi emberek jezus-4.jpgelrontottunk.

    A teremtésnek a kivitelezője  le kellett jöjjön személyesen, emberi testet öltsön és helyrehozza azt, amit mi rontottunk el. „Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, a kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette, a ki az Ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fen tartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban” Zsidók 1:1-3

 

Hát nem kimondhatatlan kegyelem és irgalom az Isten részéről, hogy a mi tévedéseinket Ő kellet, helyre hozza a Fia személyében és nem mi? Hát nem kegyelem ez, hogy Jézus Krisztus vállalta érted és értem a büntetést azért, hogy örök életünk lehessen? Van ennél csodálatosabb dolog?

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16

 

Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” Róma 5:8

 

 

Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. 2 Korinthus 5:21

 
 

 

Le tudjuk-e mi rendezni valahogy másképp a bűneink fizetségét, ha az Isten azt mondja nekünk, hogy: „a bűn fizetsége a halál”? ​Róma 6:23.

 

 A válasz egyértelműen nem. A bűnért meg kell halni, nincs más mód a lerendezésére. Isten kimondta a bűnért való fizetséget.

           Jézus Krisztus azért jött, hogy ezt a problémát elrendezze és el is rendezte helyetted is és helyettem is a kereszten.

          A kérdés, hogy elfogadod-e? Ha igen, akkor örök életed van, ha nem a felelősség teljes mértékben a tied, te kell majd megállj, egyedül, Isten haragja előtt, amikor elhagyod ezt a földet. Te fog kelleni meghaljál a bűneidért, azért, hogy fizess.      

          Egy a gond: minekünk embereknek nincs semmink, amivel kifizethetnénk az adósságunkat, melyeket a bűneink felhalmoztak. Nem csupán egyszeri halál vár azokra, akik adósok Istennek, hanem örök halál, örök kárhozat, örök szenvedés, örök​ elválasztottság a szentséges Istentől.

 
 

 

Nézd, hogy Istennek mibe került azért, hogy téged és engem visszavásároljon, visszaváltson, megváltson a pusztulásból:

Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:” 1 Péter 1:18,19

 
 

 

       Mostanra elég világos, hogy miért is volt szükség Jézus Krisztus személyére és áldozatára.

       Ezek után mindenki döntés előtt áll. Vagy Jézus Krisztus elé jövünk és elfogadjuk Őt, mint Urunkat és személyes Megváltónkat, vagy maradunk továbbra vesztesek ebben az életben is és egy örök életen keresztül, és hordozzuk az Isten haragját a bűneink miatt. A választás szabad minden embernek. Isten nem kényszerít senkit, hogy elfogadjuk a Jézus Krisztus áldozata által felkínált ingyen örök élet ajándékát:

Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent. A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” János 3:35,36

Mert a bűn zsoldja (fizetsége) halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” Róma 6.23

 
 

 

         Befejezésül csupán annyit, hogy adjon a Jóságos Isten minden egyes embernek kellő bölcsességet, hogy dönteni tudjon és válassza az életet, vagyis magát Jézus Krisztust; hogy személyesen kialakuljon egy szoros és élő kapcsolata vele.

Ezekről és hogy, hogyan lehet személyesen megismerni Jézus Krisztust a „Meglátni és csodálni Jézus Krisztust” cikkben részletesen olvashatunk. Arra a kérdésre, hogy „Hogyan kell elfogadni az örök élet ajándékát” többek között az „Evangélium” és „Az Isten gyermekségének kezdete” című cikkekben kapunk választ.

 

Isten áldjon minden őszinte szívű embert, aki válaszokat keres az örök élet kérdéseiről.

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy visszajelzését az oldal elején jobb felől található címre. 

 

 

Ajánlott cikkek:

 Meglátni Jézus Krisztust: https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/jezus-krisztus/meglatni-jezus-krisztust-es-kozossegben-lenni-vele.html

 

Jézus Krisztus álította-e, hogy Ő Isten? : http://www.everystudent.hu/a/jezus.html

 

Ha értékesnek találta, ajánlja másoknak is.

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< November / 2021 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 151205
30 nap: 2383
24 óra: 75