Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jézusról szóló próféciák az Ószövetségben

2015.05.12

 

 

Jézus Krisztusról szóló próféciák az Ószövetségben

 

 

          A Biblia központi személye maga Isten, róla szól a Biblia, vele kezdődik és vele fejeződik be.

 

        Isten a Biblián keresztül kinyilatkozik három személyben, éspedig mint Mindenható Atya Isten, aki elküldte az Ő szeretett Fiát Jézus Krisztust a világ megmentésére és a Szentlélek vagy helyesebben a Szentszellem Úr Isten, aki napjainkban kijelenteti nekünk embereknek az Istenség csodálatos dolgait.

 

A Biblián keresztül a legtöbb információt Jézus Krisztus személyéről és földi szolgálatáról kapunk főleg az Újszövetségben, de Ő nagyon sok helyt megjelenik az O Szövetségben is.

Amiről igazából szó lesz ebben a leírásban az a Róla szóló próféciák, a Róla szóló megjövendölések, amiket több próféta leírt különböző időszakokban sokkal Krisztus földre eljövetele előtt.

 

Nagyon sok ilyen prófécia van Jézus Krisztusról az Ószövetségben, szakértők szerint 353, de itt ebben a leírásban azok lesznek feltüntetve amelyikek inkább közismertebbek az egyszerű emberek számára is.

Fel lesznek tüntetve a beteljesedés igeversek is az Újszövetségből. Ezek azért, hogy meglátszódjon a próféciák beteljesedése, a Biblia pontossága és ez által Jézus Krisztus személyének hitelessége.

 

 

A világ megmentéséről és a Megváltóról szóló első ígéret.

 

     

          Közvetlen az ember bukása után, az engedetlenség bűnébe esése után, amivel átok került a teremtett világra (1 Mózes(Teremtés) 3:17), Isten a sátánnal beszélt, és megígérte a Szabadítót, aki eljön és szenvedések árán de a „fejére tapos” (1 Mózes(Teremtés) 3:15).

 

          A beteljesedése ennek a próféciának meg van említve a Zsidókhoz írt levélben, ahol a sátán fejére taposás próféciára magyarázatot kapunk: Jézus „a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,” Zsidók 2:14, vagyis elvette tőle azt a fegyvert, amivel árthat az embereknek: Krisztus „Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat” Kolossé 2:15.

 

          Szóval az Isten emberei, már Adám és Éva bűnbe esése óta tudták és várták a Szabadítót és Megváltót, mert Isten kijelentette nekik és általuk másoknak is.

 

Az Ószövetségből összerakhatók a sok próféciából a születése,  az élete, a szolgálata,  a halála és  a feltámadása annak, akit napjainkban Názáreti Jézusnak is ismernek az emberek. A továbbiakban ezekről lesz szó:

 

 

 

Jézus születéséről szóló próféciák

 

- Már az ember bűnbe esése után Isten megígérte a Szabadítót, és az 1 Mózes(Teremtés) 3:15 Krisztus úgy jelenik meg, mint „az asszony magva”, innen meg lehet érteni, hogy Isten jelezte, hogy a Megváltó emberi testben fog eljönni és asszonytól fog születni.

Ezt Isten meg erősítette egy másik prófécia által is, éspedig: „Ezért ad jelt néktek az Úr maga: Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,( Immánuel = velünk az Isten)”Ézsaiás 7:14

 

Ézsaiás próféta által, a fenti próféciában, Isten meg mondotta, hogy a Megváltó szűztől születik és a következő próféciával együtt azt is tisztán megmondja, hogy ez a gyermek ember, de Isten is ugyan abban az időben, és hogy uralkodó mindörökké:

 

Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az Ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme müvelendi ezt!” Ézsaiás próféta könyve 9:6,7

 

- Ábrahámnak Isten megmondta, hogy az Ő magvából fog származni a föld kerekségének az áldása: „És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei” 1 Mózes (Teremtés) 22:18

 

- Isten megmondta azt is, hogy Izrael melyik törzséből fog születni, azt prófétikusan mondta meg és be is teljesedett: „Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül; míg eljő Siló, és a népek néki engednek.” 1 Mózes (Teremtés) 49:10

 
 
- Mikeás próféta megjövendölte több mint 700 évvel a születése előtt, a Messiás pontos születése helyét, ezért tudták megmondani a papok a három napkeleti bölcsnek, hogy hol keressék a kis Jézust:

De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” Mikeás 5:2profecia-1.jpg

 

 

- Ézsaiás próféta már több mint 700 évvel mielőtt bekövetkezett volna, megjövendölte a napkeleti bölcsek hódolatát a kis gyermek előtt:

„És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.” Ézsaiás próféta könyve 60:3

 
 
 
- Dániel próféta már több mint 400 évvel megjövendölte a Messiás születésének pontos idejét:
„Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van” Dániel 9:25
 
 
- Jeremiás próféta több mint 700 évvel meg jövendölte a sok ártatlan megölt kis gyermeket, akiket Heródes megöletett féltékenységében, és ami be is teljesültek Jézus Krisztus születése után (Jeremiás 31:15 a jövendölés + Máté 2:18 a beteljesedés).

 

 

 

Jézus életéről szóló próféciák

 

 

- Jézus királyi leszármazottként, királyként született, de rendkívül megaláztatásban és szegénységben vagyis istállóban. Szegénységben élte le az életét is, amiről Ő is bizonyságot tesz mikor azt mondja, hogy:

„az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.” Máté 8:20

 
 
- Ézsaiás próféta így jövendöl Jézus szolgálatáról:
„De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát.

A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!”  Ézsaiás 9:1,2

 

        Ennek a próféciának a beteljesedése a Máté 4:13-16 van leírva, és a tartalma majdnem ugyanaz.

 

- A Jézus szolgálatának kezdetét, ami elhangzott a Názáreti zsinagógában csak Ézsaiás által jövendölte meg sok száz évvel azelőtt:

„Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;

Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;” Ézsaiás próféta könyve 60:1,2.

 

       Ennek a próféciának a beteljesedése le van írva a Lukács 4:18,19, ben.

 

- Jézus amikor kiűzte az árusokat és a pénzváltókat a Jeruzsálemi templomból, a tanítványainak eszébe jutott a következő prófécia: „Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám.” Zsoltárok 69:10

 

- Zakariás próféta jövendöl a Jézus bevonulásáról Jeruzsálemben. Még azt is megjövendöli, hogy Jézus szamár háton fog profecia-2.jpgbevonulni: „Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító Ő; szegény és szamárháton ülő,...” Zakariás 9:9.

 

       Ennek a próféciának a beteljesedése a Máté 21:4,5-ben van leírva.

 
 

- A Jézus bevonulása után a templomban miután Jézus kiűzi az árusokat, gyermekek dicsérték Őt anélkül, hogy valaki mondta volna nekik és amiért még jobban megharagudtak az írástudók, mert szemük előtt teljesedett be egy prófécia.

       Ez a Máté 21:15,16-ban van leírva. Ez pedig meg volt prófétikusan jövendölve 1000 évvel az esemény előtt a Zsoltárok könyvében a következő képpen: „A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.” Zsoltárok könyve 8:3

 

 

 

Krisztus szenvedéséről szóló próféciák

 

 

   

          A zsidók jól ismerték a győztes, uralkodó Messiásról szóló próféciákat, sőt a Jézus kortársai egy erős Messiást képzeltek el maguknak, aki el jön, megszabadítsa őket a római birodalom zsarnoksága alól és helyre állítsa a földi régi erős Izraelt.

 

          De nem tudtak mit kezdeni a szenvedő vagy meghaló Krisztussal foglalkozó jövendölésekkel, ha bár például Dániel próféta meg írta nagyon tisztán, hogy a Messiás „ki írtatik” több mint 400 évvel a bekövetkezése előtt. ( Dániel 9:26).

 

       Amit még az Ószövetségből megtudhatunk a Krisztus szenvedéséről és haláláról, amik akár évszázadokkal a bekövetkezése előtt lettek megjövendölve, azok a következők:

 
 
 • Egyik tanítványa árulja el (Zsolt 41:10)

 • 30 ezüstpénzért árúltatik el (Zakariás 11:12)

 • A 30 ezüstpénzért megveszik a Fazakas mezőt (Zakariás 11:13)

 • A tanítványok szétszélednek, miután Jézust foglyul ejtették (Zakariás 13:7)

 • Egyik helytartótól a másikhoz vitték (Ézsaiás 53:8)

 • Hamis tanukkal vádoltatik (Zsoltárok 27:12)

 • Vádlói előtt és a szenvedés alatt néma marad (Ézsaiás 53:7)

 • Megverték és arcul ütötték: „Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köpdösés előtt.” (Ézsaiás 50:6)

 • Nézik a kereszten Őt átszegezve és Ő az aki szabadulást hoz a gonosz hatalma és a bűn alól. (Zakariás 12:10 és 13:1,2)

 

 

 - Az Ézsaiás 53 következőképpen jövendöl Krisztusról:

 1. Megvetett volt és emberektől elhagyatott (2-3. vers)

 2. Fájdalmak férfia (3. vers)

 3. Isten csapása sújtotta és kínozta (4. vers),

 4. Áldozat és helyettesítő, bűn miatt megbékéltető. Az 5 és 6. versek a Krisztusnak a kereszten elvégzett munkáját magyarázza

 5. Némán szenvedő (7 vers)

 6. Nem volt saját sírja, de mégis egy gazdag ember sírjában került a teste kínos halál után ( 9 vers)

 7. Önmagát adta áldozatul (10 vers).

 8. Az egyetlen, aki bűnösökkel volt megfeszítve, és aki közbenjárt a bűnösökért és vétkeiket viseli (11 és 12)

 

 

       A fent említettek mind beteljesültek Jézus Krisztus személyében. Több mint 700 évvel a megjövendölések után.

 
 
    

           Egyik érthetetlen dolog az írástudók számára a leírás idejében a Messiás kivégzési módja volt.

Főleg azért mert ahogyan például leírja a 22 Zsoltár, vagyis a kéz és a láb által szegezése, ismeretlen volt a leírás idejében és utána is sok sok ideig a zsidó népnek.

          A zsidók jól tudott kivégzési módszerük a megkövezés volt, a Zsoltár pedig szegezésre utal.

 

          Nézzünk tovább pár sajátos meg jövendölést amit 1000 évvel írtak le Jézus születése előtt, és amik kifejezik a kimondhatatlan kínokat, amiket az Urunk el kellett szenvednie azért, hogy akik hittel ebben kapaszkodnak örök életük legyen.

            A következő sorok kifejezik Jézus Krisztus szenvedését közvetlen a kereszt előtt, a kereszten és utána.

            A 22 Zsoltár pont azzal kezdődik, mint amit az Úr Jézus mondott a kereszten: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (2. vers)

 
 
*A 7-9 versekben a Zsoltáros megjövendöli a kereszt körüli tömeget amelyek gúnyolták Jézust:
„Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne!”.
 
       Ami így is volt, hiszen egyesek azzal gúnyolták, hogy másokat meg tud menteni, de saját magát nem.
 
profecia-3.jpg

*A 17-es vers egyértelműen a keresztre szegezést írja le:

„Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.”

 
 

*A zsoltárok könyve nagyjából 1000 éve Krisztus földre jövetele előtt íródtak.

       Ez az igevers egyértelműen a keresztre szegezésre utal, mert ha például egy csatát írna le, akkor értelmetlen lenne a csatatéren az ellenség kezét vagy lábát célozni, körülforogni és nem megölni.

       A másik dolog az az, hogy a kereszthalál a zsidóknál egy nem ismert és gyakorolt büntetés volt, hanem a megkövezés. De mégis a zsoltáríró prófétikusan egy olyan halál okozó módot ír le ami az Ő korában ismeretlen volt, mert a római birodalom sokkal később jött létre.

       Ezzel is de nem csak meglátszik a Bibliában tartalmazott információk pontosságát, amik kifejezik a Biblia Isteni eredetét.

 
 
*A 15-ös vers leírja a szegek okozta fájdalmat amint szétfeszítik az Úr Jézus csontjait, és a szívnek a megterhelését:
„Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között”.
 
 
       Szakértők szerint a keresztre feszítettek átlagosan szívizom megszakadásban és fulladásban haltak meg a testtartás helyzete és a test súlya miatt.
 
 
 

*A 19 es versben egyértelmű dolgot prófétál meg az író, éspedig az ami be is teljesült hajszálpontosan a kereszt alatt, amikor a római katonák sorsot vetettek az Úr Jézus ruháin: „Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek”.

       Ennek a beteljesedése a Máté 27:36-ben van leírva:

„Minek utána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén”

 
 
*A római katonák nem olvasták, mert biztos, hogy nem érdekelte őket az Írások, hogy ilyen pontosan betöltsék azt. Őket a mohóság vezette, hogy sorsot vessenek Krisztus ruháin, mert a Biblia leírja, hogy az varrás nélküli volt, aminek biztos, hogy értéke lehetett abban az időben: “A köntös pedig varrástalan vala, felülről mindvégig szövött.” János 19:23

 

 

Van még egy fontos prófécia amit a 16 vers tartalmaz, éspedig a vérveszteség eredménye.

Erről így lett jövendölve: „Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt,”. És a 69 Zsoltárban a 22 versben meg lett jövendölve az ami a kereszten meg is történt, amikor Jézus azt mondta, hogy szomjas: „szomjúságomban ecettel itatnak”.

 
         Jézus Krisztust a Páska ünnep péntekén feszítették meg, ezért a zsidók ragaszkodtak, hogy az  az nap keresztre feszítettek ne maradjanak a kereszten az ünnep szombatján.      
         Ezért kérték, hogy törjék el a római katonák a megfeszítettek lábszárcsontjait, ezzel felgyorsítva a halált. Mert volt eset amikor valaki akár 3 napot is szenvedett a kereszten.
 
        Itt beteljesedett egy másik prófécia ami egyértelműen Jézusra utal és ami csak a Zsoltárok könyvében van leírva, éspedig az, hogy Jézusnak nem kellett a csontját eltörni azért, mert mire ezeket a zsidók kigondolták Jézus már kilehelte lelkét, és csak a kettőnek kellett eltörni a csontját, akikkel együtt feszítették fel.

          Ez a dolog úgy jelenik meg a 34-es Zsoltárban, mint Isten gondviselése a Krisztus iránt: „Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.”

 

 

 

A temetkezésről szóló prófécia

 
 
        ​ Azokat a keresztre feszítetteket, akiket nem vitt el senki sem, egy közös gödörbe dobták a Golgota domb egyik felébe. És Jézusnak a testének is ez lett volna a sorsa, ha nem kéreti Őt József, az egyik tanítvány, Pilátustól.
 
        Erről a próféta így jövendöl:
„És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.” Ézsaiás 53:9
 
        Sőt, Jézusnak még egy új barlang sír jutott, amelyben senki sem volt Előtte temetve.

 

 

 

A feltámadásról szóló prófécia

 

A Krisztus feltámadásáról szóló legismertebb prófécia a Zsoltárok 16:10-ben olvasható: „Mert nem hagyod lelkemet a Seolban (holtak hazájában); nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.”profecia-4.jpg

 
           Erről Péter apostol így nyilatkozik a hitetlen farizeusok és írástudók előtt:
 
Az életnek fejedelmét pedig megőlétek; kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai.” Apostolok Cselekedetei 3:15

 

       Egy másik hely, ahol az Úr feltámadását előre jelezi a Biblia, az a Zsoltárok 118:16-18, ami így szól:

Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!
Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak.”

 

 

 

A mennybe menetelről szóló prófécia

 

Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben: még a pártütők is ide jönnek lakni, oh Uram Isten!
Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene!”
Zsoltárok 68:19,20

 

Ezekről Pál apostol így fogalmaz az Efézusiakhoz írt levél 4-ik fejezetében:

Ez okáért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.
(Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire?
A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.) „

 

 

Egy másik helyt, ahol az Ó Testamentumban profétikusan meg van jövendölve a mennybe menetel több mint 1000 évvel a beteljesedés előtt, az a Zsoltárok 110:1.2:

Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.
A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid között!„

 

 

 

Befejezés

 

Jézus Krisztus egyedi személyisége a történelem során ezeken az oldalakon is bemutatódott. Nincs a történelem során más olyan személy, akiről ennyi prófécia íródott volna és csodálatos módon be is teljesült volna.

Ezek a tények előtt meghajol akárki, mert eddig meg nem tudta senki sem cáfolni az Ő személyét, habár voltak és még lesznek, akik meg próbálták és meg próbálják meg tenni.

Volt eset, hogy tudósok csapata az egyik leghíresebb amerikai egyetemről megpróbálták megcáfolni a Krisztus személyét, és érdekesen egy év intenzív kutatás után mind Krisztus követőknek végezték és el fogadták Őt mint személyes Megváltójuk. Ilyen ereje van az Istennek.

 
 
         Egyesek azok között akik megpróbálták megcáfolni az Ő róla szóló próféciákat, azt állították például, hogy az Ézsaiás 53-ban leírtakat, ahol megláthattuk Jézus szenvedéseit, utólag a keresztyének tették hozzá, hogy legyen egy prófétikus leírás a Krisztus szenvedéseiről.

De ezek az emberek szégyenben maradtak és maradnak, mert 1947-ben megtaláltak a Wadi Qumrani barlangokban több ezer iratot, ami a napjainkban használt Ó Szövetséggel megegyeznek.    

       

Isten pedig nem hagyja megcsúfolni az Ő nagy nevét, és kiderült, hogy ezek az íratók Krisztus előtt a második századból valók, héber nyelven vannak leírva és a napjaink legrégebbi kéz íratok a Bibliából.

           

Egyes Ó Szövetségi könyveknek csak darabjai vannak meg ezek íratok között, de csodálatos módon az Ézsaiás próféta könyve meg van teljes egészében, pont úgy ahogy napjainkban használjuk, beleértve az annyira megcáfolt 53-as fejezetet is, ami meg van teljes egészében.

 
 
 
          

          Befejezésül csak annyit kívánok minden tiszta szívből kereső embernek, hogy e halandó élete végére tudja kimondani a Jób hitével a következőket:

„Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll."

És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent.

A kit magam látok meg magamnak; az én szemeim látják meg, nem más” Jób 19:25-27

 

      Ezeket az utolsó szavakat Jób mondta nagyon rég, egy olyan ember, akinek meghalt 10 gyermeke egy nap egyszerre, elvesztett mindenét még az egészségét is és nagy beteg volt. De nézzük csak meg milyen nagy hittel mondta ezeket a szavakat.

 
 

 

Bár adna minden olvasónak ilyen nagy hitet az Isten és akármilyen bajban vagyunk, tudjuk kimondani teljes szívvel és hittel, hogy:

„a Megváltónk él és benne bízunk”.

 

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy vissza jelzését az oldal elején jobb felől található címre. 

 

 

Ajánlott cikkek: 

Jézus Krisztus: https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/jezus-krisztus/jezus-krisztus.html

 

Meglátni Jézus Krisztust: https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/jezus-krisztus/meglatni-jezus-krisztust-es-kozossegben-lenni-vele.html

 

Ha értékesnek találta, ajánlja másoknak is.

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< Május / 2021 >>

Statisztika

Most: 2
Összes: 139314
30 nap: 2171
24 óra: 70