Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Meglátni Jézus Krisztust és közösségben lenni Vele

2015.05.12

 

Meglátni Jézus Krisztust és közösségben lenni Vele

 

 

      Ennek a leírásnak a legfőbb célja az, hogy bemutassa a világmindenség szó szoros alkotójának a személyét és hatalmát, és ami a legfontosabb, hogy minden kereső  szívnek egy személyes kapcsolata jöhessen​ létre  Vele, közösségre tudjon lépni Vele hit által, ha ez még nem történt meg, mert erre lettünk elhíva:

Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,” 1 Korinthus 1:9

    

   
      Egy másik fő célja ennek a leírásnak és nagyjából minden leírásnak ezen az oldalon az, hogy a végére érve senki se legyen többé semleges Jézus Krisztus iránt. A cél az az, hogy megbízz Benne, meg lásd annak aki Ő valójában és ezután keresd az Ő jelenlétét nap mint nap. 

 

      Ő most nincsen közöttünk fizikailag, mint ezelőtt 2000 volt, de megláthatjuk másképpen is Őt. 
     A Biblia nekünk az egyetlen biztos útmutató, ahonnan olvashatunk Róla, tanulhatunk Róla és megismerhetjük Őt. De Jézus Krisztust megismerni sokkal több mint, hogy csupán csak az értelmünkkel tudomást szerezzünk Róla.
     

       Ennek a leírásnak a célja több mint szép meséket tárjon az olvasó elé, ellenben nem volna szükség erre a leírásra, hanem egyszerűen el kellene olvasni a 4 evangéliumot, azok mind Jézus Krisztusról szólnak. 
       Most nem is azt akarja kifejezni ez, hogy ez vagy hasonló írások értékesebbek a Szentírásnál, távol ez a gondolat, csak annyit, hogy felhívja a figyelmét az olvasónak, hogy a Jézus Krisztusról történetek ismerése, még mindig nem jelent egy személyes szoros kapcsolatot Vele. 

 

       A Biblia beszél egy testi érzéki látásról és egy lelki látásról, igazából a második az igazi látás, amivel a Szentlélek segítségével megláthatjuk napjainkban igazán Jézus Krisztust.


      A Biblia beszél a lelki szemünkről az (Efézus 1:18), amit Isten Lelke megnyithat minden olyan embernek, aki elfogadja hittel Jézus Krisztust . 


      Ezért mondja az apostol, hogy hitben járjunk és ne a testi szemeink látása után (2 Korinthus 5:7). Így ily módon még aki testi vakságban szenved is, a lelki szemeivel megláthatja Krisztust igazságban, szépségben és becsességében amilyen Ő valójában. 


    Nézzük meg Jóbnak a nyilatkozatát a Megváltóról. Csodálatosan alátámasztja a fent említett lelki látást és egy elképesztő biztos reménységet és hitet tanúsít, ami példa lehet mindnyájunknak:

„Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. A kit magam látok meg magamnak; az én szemeim látják meg, nem más... „ Jób 19:25-27   

 

 

      Meglátni Jézust szükségünk van a Szent Lélek segítségére.

 

(Előre is elnézést szeretnénk kérni azoktól akik az Isten harmadik személyét helyesen Szent Szellemnek szólítják, a lélek és a szellem között különbséget tudnak helyesen tenni és ismerik a mélységét ezeknek a dolgoknak.

           Mind azért vannak egyszerűen írva, mert a legtöbb magyar egyszerű ember így ismeri. A görög nyelv igazából különbséget tesz az ember lelke és a szelleme között, de sajnos a magyar nyelv Biblia fordításai legtöbbje nem, ezért nehéz lenne az egyszerű embereknek megérteni ezeket a dolgokat, a lényege ennek az oldalnak az egyszerűség, az egyszerű üzenet, ami által az emberek közeledhetnek a Megváltójukhoz. Biztos, hogy Isten az őszinte szívet nézi és nem a tanulmányainkat).  

 

 

        A Biblia beszél arról is, hogy Isten dolgait nem lehet felfogni csak a lélekkel és csak annyit lehet megtudni Istenről, amennyit Isten Lelke kijelent nekünk.  Nézzük csak a következő igéket:
„Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke. 
Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél...”
1 Korinthus 2:11-15

 

      Ezért örökké mielőtt olvassuk a Bibliát imádkozzunk a Mindenható Istenhez és kérjük Tőle a Szentlélek segítségét és a bölcsességet a Krisztus nevében, azért, hogy felfoghatjuk  magát Jézus Krisztust: Jézus mondja „mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik Tőle kérik.” Lukács 11:13


            Ezekből az igékből is de nem csak meg 

meglatni-1.jpg

lehet látni, hogy mennyire is fontos nekünk embereknek a Szentlélek vezetése és kijelentései az Isten és Krisztusról szóló evangélium megértésére.

       

        Adja meg a Jóságos Isten minden olvasónak a szükséges lelki látást, hogy a továbbiakban megtaláljuk Jézus Krisztust, találjuk meg a Vele való szoros és személyes kapcsolatot, hogy csodálni tudjuk Őt a földi életünk végéig, és majd, színről színre csodálhatjuk egy egész dicsőséges örökkévalóságban.

 

 

Hogyan lehetünk közösségben Jézus Krisztussal?

 

 Jézus Krisztus mielőtt szenvedett volna értünk és felment a mennybe tett egy néhány fontos kijelentést, amik fontos megérteni:

- Ő meg ígérte a tanítványoknak, hogy velünk lesz a világ végezetéig: Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, 
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! “ Máté 28:19,20

 

Most kérdezheti valaki, hogy: “Hogyan is maradhat velünk Jézus Krisztus, mikor Ő az írások szerint felment testestől a mennybe?”

 

A választ maga Jézus adja meg, amikor azt mondja a tanítványainak, hogy Ő nem hagyja őket árvákul és eljön hozzájuk: “Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.”  János 14:18

 

Sőt Ő még többet is mond ugyan ebben az ige szakaszban, éspedig azt, hogy aki Őt szereti ahhoz Ő és az Atya Isten eljön és lakozik: “Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk“ János 14:23

 

De ezelőtt Jézus azt mondja, hogy a Szent Lélek az Aki a tanítványokban fog lakni: “Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” János 14:17

 

Hogy is van ez? Kérdezhetik most sokan.

 

Az Istenség a Biblia szerint 3 személyben jelenik meg: Atya Isten, Fiu Isten és Szent Lélek Isten és ezek egy lényt alkotnak és mégis 3 különböző személy: ”Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge (Jézus) és a Szent Lélek: és ez a három egy.”  János első levele 5:7

 

 

A Biblia azt is elárulja nekünk, hogy Isten Lélek és sok helyt a Biblia felváltva Isten Lélekét, Krisztus Lelkét és a Szent Lelket ugyan arra a személyre mondja. Példa a Róma 8, ahol felváltva használja az ige az Isten lelkét, Krisztus Lelkét és a Szent Lelket.

Például a Róma 8:9 és 10: “De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. 

Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.” 

 

Más helyt is a Biblia felfedi azt az igazságot, hogy az Új Szövetségi keresztyén emberek teste az Isten igazi temploma.

Isten nem lakozik már kő és fa templomokban, hanem az Ő Lelke által az emberek testében lakozzik szó szoros értelemben:

Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” 1 Korinthus 6:19

 

           Jézus Krisztus is ebben az értelemben mondta a fent említett helyeken, hogy nem hagy árván és eljön hozzánk. Sőt azt ígéri, hogy a világ végezetéig velünk marad.

          Vagyis az Ő Lelke ugyanaz a lény a Szent Lélekkel és így Ő az Ő Lelke által a mi testünkben jelen van, ha befogadjuk Őt hittel és hit által egyesülünk vele.

Ezt mondja ki nagyon tisztán az Isten szava: A ki pedig az Úrral (Jézussal) egyesül, egy lélek Ő vele. “

 

       

           Egyesülni lelkileg pedig Jézussal csakis hittel lehet, megalázkodva Isten előtt és jönni Hozzá a megmentésért.

 

          Attól a pillanatól amióta az ember lelke az Úréval egyesül, azóta lesz közösségben Vele, az a pillanat, amikor az ember örök életet nyer és ezekre a pillanatokra az ember emlékezni fog örökre, mert ez egy óriási csoda az ember életében.

 

          És most megkérdezheted, hogy eddig mi tartotta Őt távol tőled, ha még távol vagy. A Biblia szerint, egyszerűen a hitetlenséged és a bűneid. (Ézsaiás 59:2). 

         A bűn miatt nem érzékeli az ember az Isten jelenlétét az életében.

          De most egyszerűen ezeket is le teheted a Krisztus keresztje előtt, és Ő újat tud teremteni az egész életedből.

 

Hidd el, hogy Jézus nem áll senkitől sem messze, csak egy őszinte ima távolságra.

Ezt bizonyítja a Jézus  jobb oldalára felszegzett bűnöző példája is, aki csak ennyit mondott: „mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett.
És monda Jézusnak:
Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor el jössz a te országodban!Lukács 23:41,42

 

Ez az ember egyszerűen be vallotta, hogy ő a saját bűneiért veszi a büntetést és felismerte Jézusban azt, hogy Ő az Ura, ami után meg kérte, hogy mentse meg.

 

Mi sem kell többet tegyünk, tőlünk sem kér Jézus többet, ezért ha gondolod, hogy elfogadod Őt, elmondhatsz most is ott ahol vagy valami hasonló imát, a te saját szavaiddal.

Az alábbi ima egy hosszabb ima mint a keresztre feszített emberé.

Nem muszáj pont ezt mond, mert ez csak egy példa. Sőt használd a saját szavaid és ha az időd nem sürget, ha az életed nincs fogytán, mint a keresztre feszítettnek, akkor elbeszélgethetsz alaposabban Jézussal. Szóval mondhatsz valami hasonlót is:

 

       „Uram jövök, hozzád, megvallom az eddigi hitetlenségemet, közömbösségemet, hadd letegyem minden bűneimet és szégyenemet a kereszted előtt (Itt teljes őszinteséggel meg kell vallani minden bűnt ami eszedbe jut!).

       Bánom minden bűnömet amit ellened vétkeztem Istenem. Hiszem Uram, hogy Te feláldoztad magadat az én bűneimért is, véredet ontottad értem a kereszten, meghaltál, eltemettek és feltámadtál.

       Uram Jézus Krisztus teljes hittel elfogadlak mint személyes Megváltómat, mentsél meg Uram, szabadíts meg a gonosz hatalma alól, szabadíts meg engem, hadd legyek én is a Mindenható Isten gyermeke azért mert hiszek benned Uram. Irányítsd tovább az én életemet is, és légy Ura az életemnek. Hadd szolgáljalak tovább életem végéig és csak Benned bízzak. A te nagy neved dicsőségéért. Ámen”

 

        Ha ez az ima kifejezi azt amire vágytál, térj vissza és mond el teljes szívből, vagy a legjobb az, hogy mondjál valami hasonlót a te saját szavaiddal, mert:

.... ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol (üdvözülsz).

Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.”Róma 10:9,10 és 13

 

Valakik pedig befogadák Őt (Jézust), hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az Ő nevében hisznek;” János 1:12

 

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.” Galata 3:26

 

Ha ezeket a szavakat teljes őszinteséggel elmondtad akkor az Úr Jézus mond neked személyesen valamit:

 

Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.” János 5:24

 

A Lelki halálból az örök életre, ez az eredménye tiszta szívből elfogadni Jézus Krisztust az életünkben.

 

Miért? Azért mert a bűneink miatt halottak vagyunk, vagyis elválasztva vagyunk Istentől, de aki Krisztusban veti a hitét és ráhagyatkozik, megbánja teljes szívéből a bűneit, és őszintén jön Hozzá, annak az Isten a szava szerint azt ígéri, hogy életre kel: „Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,” Efézus 2:1 (Itt a lelki halálról és a lelki életről van szó).

 

          A mi lelkünk a bűn miatt el van szakadva Istentől, de a Szentlélek meg tud eleveníteni válaszként az ember bűnbánatára és hitére Jézus Krisztusban.

 

A Krisztusban vetett teljes hit és ráhagyatkozás miatt tud a Jóságos Isten csak újat teremteni belőlünk az Ő kegyelméből a Szentlélek munkája által.

 

Nézd csak, hogy ha ezek megtörténnek az életedben, akkor elnyered az örök élet ajándékát is: „az Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,

Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;

Hogy az Ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Titus 3:5-7

 

Az örök életed szorosa Jézus Krisztustól függ, hogy hiszel benne vagy sem, ráhagyatkozol vagy sem:

A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. „ János 3:36

 

       A Jóságos Isten más megoldást nem rendelt az Ő vele való kapcsolatod rendezésére, a bűneid bocsánatára és az örök életed elnyerésére, csak Jézus Krisztust és az Ő áldozatát a Golgotán.

 

Nézd csak az igéket:

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

...és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” 1 János 1:9 és 7

 

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol (üdvözülsz).

Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.”Róma 10:9,10 és 13

 

meglatni-5.jpg

 

És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” Apostolok Cselekedete 4:12

 

Az üdvösség elnyerése szorosan attól függ, hogy el-e fogadjuk azokat amiket Krisztus tett értünk a kereszten vagy sem?

Nézd csak: „Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is,

A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok... hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;

És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;” 1 Korinthus 15:1-4

 

A fenti ige szerint az „örök élete van” , azt mondja, hogy az örök életet ebben az életben elnyerjük Krisztus érdeméért, abban a pillanatban amikor őszintén és teljes szívből jövünk, megvallva a bűneinket és megutálva azokat.

Nézd csak a következő igéket is: „A ki hisz a Fiúban, örök élete van....” János 3:36.

Figyeld, Jézus nem hiteget, hogy valamikor lesz ha lesz, hanem a jelenre mondja, hogy van. Nem hiteget, hanem a biztosat ígéri.

              És ezt minden megmentett ember tudja is, mert a Szentlélek ki munkálja benne és le is biztosítja: „a (Szent) Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” Róma 8:16

 

A feltétel a hit Krisztusban és az őszinte bűn bocsánat, ezt fejezi ki a következő ige is: „Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.” 2 Korinthus 7:10

 

        Kedves olvasó, ha őszinte szívvel jöttél Krisztushoz, akkor kijelenti magát neked, csodálni fogod az Ő vezetését, csodálni fogod nap mint nap a Vele való szoros kapcsolatodat és csodálni fogod azt a szabadságot amit csak Ő tud adni.

Csodálni fogod az örök élet biztonságát, amit csak Ő tud adni, csodálni fogod azt a lelki megnyugvást, amit csak Ő tud adni, hogy az Isten gyermeke vagy a Benne vetett hit által és biztos az örök életed.

Ha teljes szívedből megvallottad a bűneidet Istennek és megbántad azokat, akkor üdvözlet az Isten családjában és meglátod, hogy nagy változások fognak történni az életedben.

 

Csodálni fogod az életedben a változásokat és az életed által akár mások élete változását.

 

Ha tiszta szívből elmondtad imádat, akkor új életed van Krisztusban: „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által,...”2 Korinthus 5:17,18.

 

Amit az Isten ígér minden új embernek, aki elfogadta Jézus Krisztust az életében Úrának, a következők:

- Egy új szívet, azért, hogy Istent és ember társaidat tudja úgy szeretni, ahogy azt Isten elvárja tőle.

 

- Egy új lelket, egy meg újított lelket amivel kapcsolatban tud lépni Krisztussal és Általa az Élő Istennel. Csakis ezzel a megelevenített lélekkel tudjuk mi emberek felfogni Istent, az Ő dolgait és érzékelni Őt, az Ő jelenlétét az életünkben.

Csakis ezzel a megelevenített lélekkel tudjuk megérteni Isten akaratát és a Krisztus vezetését az életünkben.

 

- Amikor elfogadjuk Jézus Krisztust az életünk Úrává, Isten belénk helyezi az Ő Lelkét, megeleveníti a mi lelkünket és a szívünkben írja a saját törvényeit, hogy Istennek tetsző keresztyén életet tudjunk élni, hogy tudjuk követni Krisztust a mi Urunkat úgy ahogy Ő szeretné.

 

És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. 
És az
Én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” Ezékiel 36:26,27

 

...azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. “ Jeremiás 31:33

 

           Ha megtörtént a nagy találkozásod Krisztussal, észre fogod venni elsősorban abban, hogy egy szavakkal kifejezni nem lehetséges boldogságban és lelki nyugalomban lesz részed, amit a bűneid terhétől való megszabadulás és az örök élet biztonsága idézi elő, amik mind a Szentlélek munkái az életedben.

Érdekelni fog a Biblia és meg kezded igazából először érteni, hogy Isten szól hozzád az igék által.

Vágyni fogsz más igazi keresztyének közé, vágyni fogsz és megtanulsz imádkozni saját szavaiddal és hálát fogsz adni Istennek és Jézusnak az elfogadásodért és a megmentésedért.

Érezni fogod, hogy kell beszélned az embereknek Krisztusról, a megmentésedről, az életedben történt változásokról.

A bűnös életmód kezd csökkenni és kezd zavarni a bűn és sok sok más változások fognak történni az életedben, ezeket alá tudja támasztani annyi millió ember akinek Krisztus az élete része lett.

 

Ezek a jelek lassan de biztosan meg jelennek mind a Szentlélek vezetése által.

Ha ezekből a jelekből egy sem jelent meg az ima elmondása után, akkor kell még gyakorolni az őszinteséget, mert Isten nem áll szóba felületes bűn megvallással, sem két szívű emberekkel, akik Neki is akarnak szolgálni és a bűnnek is.

 

         Az Isten áldjon és védelmezzen minden őszinte szívű embert, aki látni kívánja Jézus Krisztust és közösségben akar Vele élni, a Jóságos Isten megtestesült kegyelmével.

 

       Adjon a Jóságos Isten jó belátást minden kedves olvasónak, hogy keresse ebben az életben az Istennel a megbékülést és Krisztussal a közösséget és a személyes kapcsolatot, mert Jézus meg ígérte azt is, hogy másodszor is eljön. Akkor minden szem szó szorosan meg fogja látni Őt, eljönni nagy hatalommal az angyalokkal együtt, de akkor már ítélni fog jönni (János 16:16 és Márk 14:62).

 

Jézus mondja: Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz Ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt azt utolsó napon.”  János 6:40

     

Szívesen várjuk  kérdését vagy visszajelzését az oldal elején jobb felől található

címre. 

 

 

Ajánlott cikkek:

Jézus Krisztus szabadító áldozata és célja: https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/jezus-krisztus/jezus-szabadito-aldozata-es-celja.html

 

Más hasonló cikkek  olvasására katt ide: http://www.everystudent.hu/a/hiten.html vagy

 http://www.everystudent.hu/a/jezus2.html

 

Ha értékesnek találta, ajánlja másoknak is.

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< December / 2019 >>

Statisztika

Most: 7
Összes: 82738
30 nap: 3421
24 óra: 129