Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Keresztyén házasság és a család

2017.02.25

 

 

 

A keresztyén házasság

és

a család

 

 

     A modern kór egyik kihívása az a házasság és a család alapítás kérdése. Napjainkban sokat hallani a házasságról, a házas életről, az együtt élésről és sok szakember, házasság tervező, tanácsadó és pszichológus dolgozik ezen a területen szak könyveket írva és tanácsokat adva az embereknek.

     De a következő sorokban tekintsünk bele egy kicsit abban, hogy mit is mond maga Isten a házasságról az Ő szava, a Biblia által.

 

     Az Isten szemében aki teremtette az egeket és a földet és minden ami rajta van, az egyik legfontosabb terület amit elénk tár a Biblia által, az a házasság.

     Ezt észre vehetjük, ha bele nézünk az első 4 fejezetben a Bibliában.

     Az Isten mikor megteremtett mindent, az embert is meg teremtette mint a teremtés koronáját.

     A Biblia azt mondja, hogy férfiúvá és asszonynak teremtette Őket és már a legelején a Teremtő el rendelte, hogy a férfi és a nő egységben, hűségben és szeretetben éljenek együtt: „a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremtette őket,
És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és
lesznek ketten egy testté.
Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.”
Máté evangéliuma 19:4-6

 

     Szóval a Biblia által meg lehet tisztán érteni, hogy a férfi és a nő közötti házasságot maga az Isten teremtette.

 

 

A keresztyén házasság mint előképe a Krisztus és az egyház közötti kapcsolatának.

 

     A házasság nem csupán csak egy férfi és egy nő kapcsolata és közössége, hanem ennél több.

     A házasság az előképe az ember és az Isten kapcsolatának és közösségének, ezért az Isten félő házastársak úgy mint „egy test”, kapcsolatban kell, hogy legyenek Istennel is, Krisztus által.

     Ily módon a házasságot egy hármas kötelék köti össze.   Vízszintesen a férfi és a nő közötti kapcsolat, függőlegesen pedig a kettőnek mint „egy”, az Istennel és a Krisztussal való kapcsolat.

     Ezért egy jó és Isten szerinti házasságban nem hiányozhat az Isten, aki a házasság tervezője és a meg őrzője is.

picture of jesus - Silhouettes of a family standing at the Cross of Jesus - JPG

     Isten gondoskodik a házas társak egyben tartásában, a feltétel az engedelmesség Neki és a házas társak egymásnak.

     Így az Újszövetségi parancs amit Isten elrendelt, az a következők:

A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében...” 1 Péter 3:7

 

Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.
Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.
Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben.

Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;” Efézusiakhoz írt levél 5:21-25

 

     Ezért a keresztyén házasságok előképei a Krisztus és az egyház közötti kapcsolatának is. Ezért egy keresztyén házasság több mint egy férfi és egy nő közötti kapcsolat.

     Így egy igazi keresztyén házas társ a példás házasságukkal be tudják mutatni Krisztust és Isten országát is tudják gyarapítani, azzal, hogy Istenek nevelik a gyermekeiket vagy, hogy példát mutatnak másoknak, ezzel dicsőítve Istent.

 

 

A házasság fizikai és intim oldala.

 

      Isten a házasságon belül a házas társakat arra inti, hogy figyeljenek oda egymás testi szükségleteire és kívánságaikra is: „A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének.
A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.” 1 Korinthus 7:3,4

 

      Ez azt is jelenti, hogy a házas társak figyeljenek oda egymásra a házas ágyban való kötelezettségükre is, mert így egymást meg tudják óvni és egymásnak „őrzőangyalai” lesznek a paráznaság utálatos bűne ellen:

Ne fosszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.” 1 Korinthus 7:5

 

 

A gyermekek mint a házasság gyümölcse.

 

      Isten miután meg alkotta az az első emberpárt, meg áldotta őket és meg parancsolta nekik, hogy: „szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.” 1 Mózes (Teremtés) 1:28

 

      Így a házastársaknak nagy áldás a gyermek mert Isten ajándéka, de ugyan abban az időben nagy felelősség is.

      Mert Isten elvárja és meg is parancsolja, hogy a megtért hívő és Istent félő szülők, Isten egészséges félelemben és Isten parancsai szerint neveljék a gyermekeiket:

Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.” Példabeszédek 22:6

 

      A gyermekeknek is Isten egyaránt megparancsolja, hogy engedelmesek legyenek a szüleiknek, ha azok mindent meg tesznek, hogy jó úton és Isten rendelései szerint neveljék őket:

Tiszteld atyádat és anyádat, a mint megparancsolta néked az Úr, a te Istened; hogy hosszú ideig élj,...”

Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz.
Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel).
Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön.”
Efézus 6:1-3

 

     De mi történik akkor, hogy ha a gyermekek nem engedelmeskednek szüleiknek?

 

      Ez a modern kór egyik nagy dilemmája, hogy meg-e szabad fenyíteni a gyermekeket vagy sem?

     Sokan azt mondják, még úgymond szakemberek is, hogy nem szabad meg fenyíteni a gyermekeket, mert meg sértődik a személyisége és ilyen meg olyan problémái is lehetnek.

      De egy szülei iránt engedetlen gyermekből, később egy Isten és ember társai ellen fel lázadt ember növekedhet, aki nem fogja alárendelni magát sem Isten, sem az emberek törvényeinek.

      Maga az Isten azt mondja, hogy meg lehet/kell fenyíteni az engedetlen gyermeket, és Ő csak jobban tudja:

A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; de a fenyítés vesszeje messze elűzi ő tőle azt.” Példabeszédek 22:15

 

Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerez gyönyörűséget a te lelkednek.”  Példabeszédek 29:17

 

      Ez azt is jelenti, hogy a gyermek sok helyzetben nem tud helyesen gondolkodni és dönteni, ezért mikor rossz indulatból követ el valami helytelen dolgot, akkor jogos a szülő intése/fenyítése.

      Ez nem azt jelenti, hogy a szülőnek szabad a csontjait eltörnie, „agyba főbe üsse”, vagy idegileg kikészítse, hanem elmagyarázni neki azt, hogy miben tévedett és elmagyarázni neki a helyes utat is.

      De sok esetben ez sem elég, mert a gyermek folytatja a rosszat makacsságból, ilyenkor a fenti igéből meg lehet látni, hogy fel lehet használni a fenyítés vesszejét is.

      De a feltétel az, hogy ez a fajta fenyítés is szeretetben legyen téve. „Azért fenyítem meg a gyermekem, mert szeretem és azt akarom, hogy a jó irányban forduljon és abba hagyja a rosszat”.

      Ilyen motivációval nem fog a gyermek meg károsulni sem idegileg, sem testileg, sőt a fenti ige szerint jó útra is tud fordulni és örömet is tud szerezni mint a szülőnek azzal, hogy a gyermek meg menekült a rossztól, mint a gyermeknek, azzal, hogy meg értette, hogy mi a jó és mi a rossz között a különbség.

     Mekkora örömöt jelent egy szülőnek, mikor láthatja, hogy a gyermek akit fel nevelt egy kiegyensúlyozott életet él, és meg tartoztatja magát a rossztól, az Isten által kirendelt szabályok által és meg marad azon az úton amely az éltre vezet.

 

     Ezt mind azért, volt ide fel vázlatolva, mert sokszor a modern kor gondolkodás szerint élő emberek, nagyon elítélik a keresztyéneket, hogy brutálisan kínozzák gyermekiket azzal, hogy egy elrégiesedett gondolkodás szerint nevelik a gyermekeiket.

      Figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy azokban az országokban, ahol kitagadták a Biblia Istene fel állított keresztyén értékeket és a modern kor szabadalmazott módszerek szerint neveli a gyermekeiket, nagyon meg van nőlve a gyermekeke által elkövetett bűnözés, kábítószerezés, pornográfia, öngyilkosság és úgy tovább.

 

 

A gyermekek nevelésének célja a keresztyén házasságban.

 

     Az ember az Isten dicsőségére lett teremtve, mondja a Biblia. Vagyis az ember célja az, hogy akármit is tesz dicsőítse a Teremtőjét:

Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek.” 1 Korinthus 10:30

 

     Abban, hogy „mindent az Isten dicsőségére műveljetek” benne van a gyermek nevelés is:

Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint.” Efézus 6:4

 

      Ezt az Isten szerinti nevelést a szülők tudatosan és felelősség teljesen kell, hogy tegyék, azzal, hogy a gyermekeket már kicsi koruk óta el viszik egy igazi Bibliai alapon létező keresztyén közösségben, olvassák együtt a Bibliát, imádkoznak velük együtt rendszeresen és tanítják őket a keresztyén egészséges értékekre.

 

      Vagyis a keresztyén szülők abban kell törekedjenek, hogy gyermekeiket az Istennek neveljék, és az Isten rendelései szerint, azért, hogy majd mikor akkorák lesznek a gyermekek együtt tudják Őt dicsőíteni és szolgálni, és elmondhatja a keresztyén család fő is, amit Józsué el tudott mondani, hogy: „...én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.” Józsué 24:15

 

 

A keresztyén család céljai.

 

A végtelen szeretetéből kifolyólag, az Isten elhatározta, hogy az embereket a család által áldja meg.

Így a családban nyilvánulnak meg a legszebb és legáldottabb emberi kapcsolatok.

A családban születnek és nőnek fel a gyermekek, akik az apjuk és anyjuk példájából megértik, mit jelent az áldozatkész szeretet, az egymás iránti hűség, egymás melletti kitartás, az önzetlenség, tisztelet, az egymásrautaltság, a felelősség.

A családban a gyermekek megtanulják a férfi és nő közötti különbséget, akik egymást kiegészítve töltik be Isten csodás tervét.

      A családban tevődnek le a hit, az egészséges nevelés és emberi kapcsolatok alapjait.

     Ezért egy egészséges és kiegyensúlyozott társadalom létezése lehetetlen az Isten által eltervezett és létrehozott család intézménye nélkül.

 

 

Adjon a Jóságos Isten áldást és védelmet minden családnak, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy visszajelzését az oldal elején jobb felől található címre. 

 

 

Ha értékesnek találta, ajánlja másoknak is.

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< Szeptember / 2022 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 171431
30 nap: 1415
24 óra: 56