Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Úr imája

2015.05.12

Az Úr imája

 

Ez a leírás célja, hogy feltárja az olvasónak a Biblia legfőbb imáját, amit az Urunk Jézus Krisztus hagyott hátra nekünk mintául és amit a legtöbb ember a „Mi Atyánk” vagy az „Úr imája” megnevezésen ismer, és ami a Máté 6-ban van.

Ebben az imában Jézus megmutatta nekünk átfogóan az Istennek tetsző imatételeket és azt is, hogy milyen lelkülettel kell az Úr elé jönnünk. Ez nem azt jelenti, hogy csak ezt kell imádkozni vagy csak ezekért kell imádkozni, mert maga az Úr Jézusról nincsen feljegyezve, hogy versszerűen ismételte volna az imákat, hanem sőt mindig másképp imádkozott, példa a Lázár feltámasztása (János 11) vagy a szenvedése előtt való imái.

Tovább nézzük csak meg, hogy milyen mély és csodálatos jelentései vannak ennek a mintaimának a szavaiban.

Mindenekelőtt felhívja figyelmünket, hogy hogy szólítsuk meg a nagy Istent: „Mi Atyánk ki vagy a mennyekben”. Ezzel Krisztus nekünk is felhatalmazást ad, hogy egy személyes Magasságos Istent szólítsunk meg, úgy mint az Ő gyermekei és érezzük, hogy Ő a Mi Atyánk.

 

  • Az első kérés így hangzik: „Szenteltessék meg a Te neved”.

A pontos jelentése ennek a kifejezésnek annyi, mint „szentnek” tartani, és „szentként” bemutatni Őt.

Ehhez füzödik egy másik ige, amit Péter apostol mond: „Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben.”1 Péter 3:15

Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy az Úr Istent tartsuk a legszentebbnek, különböztessük meg az Istent minden mástól és tartsuk úgy, mint az egyetlen és legfelsőbb örök imádat, tisztelet és dicsőítés igazi személyét.

Nincsen senki Hozzá fogható és nincs senki méltó, hogy hozzá imádkozzunk mi emberek az egy és örök Istenen kívül, aki kijelentette magát nekünk Atya, Fiú és Szentlélek személyében.

 

  • A második kérés: „Jöjjön el a te országod”. Ennek a kérésnek is egy nagyon nagy és mély jelentősége van.

Aki ezeket a szavakat a szájára veszi, annak a szíve teljes vágya az kell legyen, hogy amit mond az meg is valósuljon, vagyis, hogy eljöjjön az Isten országa, a teljes békesség, ahol nincsen már szenvedés és gonosz, ahol az ember egy helyt lehet az Istennel, ígérete szerint az Isten teljes dicsősége jelenlétében:

Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az Ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök. És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” Jelenések 21:3,4

Bárki ezt a szavakat mondja azt is jelenti, hogy tenni is akar valamit azért, hogy ez megvalósuljon, és csak egy dologra lesz itt kitérve, az evangélium hirdetése.

Jézus azt mondja a Máté 24:14, hogy a nyomorúság vége csak akkor jön el ezen a földön mikor: „...az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek...”.

Napjainkban nagyon sok ember szerte a világon nem hallotta még az evangéliumot, nem halott a megváltás híréről, nem hallott Jézus Krisztus helyettes áldozatáról és a bűnök bocsánatáról. És Jézus azt hagyta hátra, hogy: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,” Máté 28:19

Isten azt akarja, hogy aki ezt a kérést intézi Hozzá, az vegye ki a részét az evangélium terjesztésében is, mert Isten az emberek által terjeszti az evangéliumot manapság és az emberek által építi az egyházat. Ne gondolja valaki, hogy ez csak egyes keresztyének feladata. Ez minden olyan ember feladata, aki elfogadta Jézus Krisztust mint személyes Megváltóját és van örök élet bizonysága ez által. Az ige mondja: Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” 1 Korinthus 3:9

Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok;” 1 Péter 2:9:10

Úgyhogy, mikor legközelebb azt mondod Istennek, hogy: „Jöjjön el a te országod” vigyáz arra, hogy a szavaid megegyezzenek a tetteiddel, mert ha nem, akkor csak üres szavaknak bizonyulhatnak, amik nem tetszők egy Szentséges Isten előtt. Hidd el, hogy Isten a szívedet nézi, nem a szavaid mennyiségét.

Minden ember, aki tiszta szívből kéri ezt Istentől, maga az Isten fog gondoskodni, hogy hogy is tudja elősegíteni az evangélium terjedését, akár az életpéldájával, akár szavakkal, képessége és helyzete szerint.

 

  • Az ima harmadik kérése: „...legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.”

Ezt a kérést mikor Istennek intézzük, akkor kifejezzük azt, hogy mi vágyjuk Isten akaratának a megvalósulását. Ez a legfőbb vágunk.

Ha valaki őszintén imádkozza a fenti kérést, azt is kifejezi, hogy Isten határozza meg mindazt, amit tennie kell, és azt is, hogy hogyan cselekedje meg. Szíve beleegyezik Isten akaratában, és az Általa meghatározott kivitelezési módban is. Ha valaki őszintén imádkozza ezt a kérést, akkor valósággal cselekszi is Isten minden megismert akaratát.

És Isten legfőbb akarata, amit az embernek szükség, hogy megcselekedjen az az, hogy higgyünk az Ő Fiában, hogy hagyatkozzunk Rá, hogy fogadjuk el mint Megváltónkat azért, hogy örök életet nyerhessünk:

Jézus mondja: „Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt azt utolsó napon.” János 6:40

Ha az ember csak azt mondja: „...legyen meg a Te akaratod” , de nem rendeli alá magát Isten akaratának és a saját feje után cselekszik, akkor inkább ne mondja, mert utálatos dolog ez Istennek.

- „Mint a mennyben, úgy a földön is.” Mikor ezeket mondjuk, akkor azt kérjük, hogy Isten, ahogy a mennyben tökéletesen rendezi a dolgokat, úgy rendezze a földön is. Erre pedig a mi életünkre tekintve engedelmesség kell. Az Isten szuverén, és amit akar azt megcselekszi, de vannak dolgok, amit nem erőltet az emberekre, például az örök élet ajándékának az elfogadását, a Krisztus áldozata által.

Aki ezt imádkozza őszintén, Isten iránti alárendeltséget ismer el a földi élete minden körülményeiben. Azt akarja, hogy amilyen békesség és rend van például a mennyben, olyan legyen az életében és a környezetében is.

Az Isten békességét és uralmát óhajtja az életére, családjára, érdekeire vonatkozó minden esemény fölött – mint most, mint az örökkévalóságban.

Aki csak mondja ezeket a szavakat és nem cselekszi Isten akaratát, annak a szíve lázong saját szavainak értelme ellen. Ezért fontos megfontolni mit is kérünk vagy mondunk Istennek, de ami fontosabb az az, hogy milyen a szívünk állapota, amikor imádkozunk Istenhez. Szívből mondjuk-e az imákat, megszokásból vagy szertartás részeként dobáljuk az imákat Isten felé fél szájjal, miközben a szívünk távol van Istentől?

 

  • A negyedik kérés: „ A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. „

Ez a kifejezés Istentől való függőségünkre mutat rá, az Ő jóindulatára és irgalmára a mindennapi szükségeinkre tekintve. Átfogó ez a kérés, mert csak kenyeret kér mégpedig csak a mai napra. De kétségtelen, hogy az Úr Jézus ebben a kérésben belefoglalta a szükségeinket más téren is nem csak a kenyeret. Ő egyszerűen csak példát ad, hogy hogyan kérjünk dolgokat a Mi Atyánk- tol, és ami fontosabb azt, hogy milyen lelkülettel. Ezt a két szellemi területet kívánja szemléltetni mintaimájában.

Mindenki, aki gyermeki lelkülettel és őszintén mondja el, hogy: „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma„ az elismeri Isten gondviselését. Isten kezét, Isten hatalmát látja a földi életét befolyásoló minden körülményében. Tőle várja a mindennapi áldást a munkájára és fáradozásaira, amiket becsületesen Isten szerint végez. Biztos minden ember életében vannak nehézségek és a keresztyén életben is vannak, sok keresztyén életében anyagi téren is, de az Isten azt mondja Dávid által, hogy: „Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.” Zsoltárok 37:25

Bizodalommal jöjjünk Isten elé és kapaszkodjunk az Ő Igéjében, hogy az igazat nem hagyja el és kenyérkéregető sem lesz, aki becsületesen Isten szerint éli az életét. És ha gondunk is van, akkor kapaszkodjunk egy másik ígéretben, amit az apostol mond: „Minden gondotokat Ő reá (Istenre) vessétek, mert néki gondja van reátok.” 1 Péter 5:7

 

  • Az ötödik kérés így hangzik: „És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;”

Ez egy nagyon fontos kérés, mert megláthatjuk, hogy az Úr Jézus miután befejezte az imát, a legelső dolog amit mondott az a következő: „Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” Máté 6:14,15

A „vétek” szót használja Máté evangélista és a „bűn” szót Lukács evangélista ugyanabban az imában (Lukács 11), de a lényeg ugyanaz, vagyis én is úgy bocsátok meg az ellenem vétkezőknek, mint ahogy a magam számára kérem a megbocsátást bűneimre az Istentől.

Tovább jól figyeljünk oda egy két dologra, amiket az említett igékből és nem csak meg kell érteni.

Imáink meghallgatásának vannak fontos feltételei is, például hogyha szenvedünk is, akkor se tápláljunk rosszat egyetlen embertársunk felé sem: „Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia..... Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.” Róma 12:17-21

Egy másik feltétel az az, hogyha van valami panaszod valakire, le kell rendezni, mielőtt imádkozni fogna az ember, mert ez így kedves az Úr előtt: „És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.” Márk 11:25

Ne próbálj meghallgatást keresni imáidra Istennél, ameddig a szíved tele van méreggel a harag miatt mások iránt.

Egy alkalommal Péter apostol megkérdezte Jézust, hogy hányszor bocsásson meg az ellene vétkezőnek, akár hétszer is? A válasz meg az volt, hogy: „Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.”Máté 18:22

Fél szájjal és bűnbe megkeményedett nem őszinte szívvel hiábavalóság bocsánatot kérni Istentől, ha ugyanazt a bűnt ugyanolyan szándékkal és szívvel tovább is akarattal el akarjuk követni, vagy akarattal tovább folytatni akarjuk a bűnös életmódot, vagy ha eszünk ágában sincsen elfordulni és megutálni a bűnt és a bűnös életmódot.

Értelmetlen haragítani az Istent, ha ilyen lelkülettel fél szájjal jövünk Hozzá, meg az embertársunknak például a bőre színe miatt, tovább is elharapnánk a torkát. Isten haragja úgy is rajtunk van és az ige szerint még gyűjtünk melléje az egész életünk során, ameddig nem jövünk őszintén és egy teljes bűnvallással, hogy Isten új szívet teremtsen belénk. Egy teljes szívből való őszinte bűnvallásnak, látható és maradandó nyomai kell, hogy legyenek és lesznek az ember életében.

Sosem Isten a hibás, ha valaki ellen van valami panaszunk és nem tudjuk megbocsátani neki. Mert vannak sajnos olyanok, akik azt mondják, hogy Isten nem ad nekik elég erőt, hogy megbocsájtsanak vagy bocsánatot kérjenek. És mindjárt a felelősséget áthárítják Istenre. Isten nem hibás az ember szíve keménységéért, az ember az aki szereti a bűnt ebben az esetben is.

Vannak mások, akik elég jól tűrik a szenvedést vagy a sértéseket, de mikor kiborulnak, akkor tudnak haragudni és haragot is tartani, és azt mondják, hogy most jogosan haragudnak. Ez sem Isten szerinti magatartás, mert Isten igéje azt mondja, hogy: „...ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél.

Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az Ő nyomdokait kövessétek:” 1 Péter 2:20,21

Befejezésül csak annyit, hogy ameddig haraggal a szívünkben, jövünk Isten színe elé és próbálunk imádkozni másért mind bocsánatkérésért a haragtartás miatt és megbocsátásért, addig az imáink csak csípős füst marad Isten számára.

 

  • A következő kérés az az, hogy: „...ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.”

Ez az ember egészséges félelmét és óvakodását fejezi ki a bűntől, egy egészséges aggódó nyugtalankodást, nehogy a gonosz becsapjon és bűnbe essünk.

Ezzel kapcsolatosan Krisztus sokszor figyelmeztette a tanítványait és mondta nekik, hogy: „Vigyázzatok”

Márk 13:37

Az az ember, aki nem fél a bűntől és a kísértéstől az nem fog jönni szívből Istenhez ezzel a kéréssel. Aki szereti a bűnt és az abban vesztegelést, az az ember sem fog jönni biztos ezzel a kéréssel Isten elé csak képmutatásból, hogy hallják mások, hogy imádkozik.

Ez most nem azt jelenti, hogy Isten valami gonosszal kísértene és mi kérjük, hogy ne tegye, hanem a következő lelkületet fejezi ki: „Ó Uram, Te tudod milyen gyenge vagyok, és mennyire hajlamos vagyok a bűnre. Ezért őrizzél meg a Te kegyelmedben és viseld gondomat, tarts meg engem a Krisztus érdeméért. Tégy szabadá minden gonosztól és minden cselszövésétől őrizz meg engem. Ámen”

Az Isten igéje azt mondja, hogy Ő sohasem hagy megkísérteni a mi erőnk felett, ezért ha mi elestünk, akkor nem Isten a hibás, hanem mi, mert nem voltunk állhatatosak az imában: „....hű az Isten, a ki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.” 1 Korinthus 10:13

Az ige azt is megmondja, hogy Isten „a kimenekedést is megadja”, ami nem más mint az állhatatos ima és hit Krisztusban: „Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által....

Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a mellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;

Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde......” Efézus 6:16-18

Az ige azt is mondja, hogy a Szentlélek kardja az Isten beszéde, amit használni lehet a kísértés idején a gonosz ellen. Ezt tette az Úr Jézus is a pusztában mikor a gonosz megkísértette, használta az addigi leírt Isten beszédét a védekezésre. Ezért Isten beszéde egy olyan erős fegyver, amely megőrzi az embert minden időben a bűntől. Csak ami aggasztó és sajnálatra méltó az az, hogy a bűn is egy olyan dolog, ami távol tartja az emberiség java részét az Isten szavától és maga Istentől.

  • A mintaima így fejeződik be: „Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

Ebben a csodálatos szavakban, a könyörgő lélek elismeri az Isten mindenhatóságát és az örökkévaló kormányzását mennyen és földön. Ez így is kell legyen és ez a fajta elismerés magától jön, hálából a megváltás eredményeként, ha a győzedelmes imádkozás lelkületében vagyunk.

Milyen mélyen átéli az imádkozó szív a Hatalmas és Jóságos Isten egyetemes fennhatóságát, és mekkora örömöt jelent ez az ember lelkének, mikor a mindenség Urát, Atyának szólíthatja. Hadd visszhangozza a lelkem, hogy minden hatalom és dicsőség a Tied Mennyei Atyám, mennyben és földön, örökkön öröké. Ámen és ámen.

- Még van egy fontos dolog, amit csak az Úr Jézus mond a minta ima előtt, éspedig: „És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók;” Máté 6:7,8

Itt ebben az igeversben Jézus azt mondja, hogy: „ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok,”. Mit is mond pontosan Jézus? Jézus nem a sok imádságot ítéli el, hanem az értelmetlen sok ismétlést.

Tudni kell, hogy a „sok beszédűek” szó görög megfelelője a „battalogēsēte”, ami azt jelenti, hogy: “értelmetlen ismételés”.

Maga az Úr Jézus elítéli az imák végtelen ismétlését, mert ez nem kedves Istennek. Az egész Bibliában nem találunk két egyforma imát vagy utasítást arra, hogy ismételni kell az imákat versszerűen.

Jézus mikor imádkozott például, a legtermészetesebb módon egyszerű savakkal mondta el az imáit.

A Bibliában, az Ószövetségben is találunk sok imát, amik egyszerű szavakkal vannak megfogalmazva és nem ismétlődnek.

Ezért azok, akik azt hiszik, hogy órákon át imádkoznak számolva az imáikat és ismételve őket kedvesek Isten előtt, gondolják által a dolgokat, mert a Biblia nem támogatja ezzel a gyakorlataikkal. Sőt Jézus elítéli az ismétlést és az értelmetlen imát, mert ezt a pogányok gyakorolták és gyakorolják.

Példa a Királyok első könyvében a 18-as fejezetben, ahol 400 pap reggeltől estig értelmetlenül ugyanazt ismételve imádkozták, teljesen eredménytelenül. Illés próféta egyszeri és egyszerű imájára az Istenhez, tűz jött az égből, megszégyenítve a papokat és megrémítve a népet.

Meg kell jegyezni azt, hogy Isten nem a puszta szavakat várja el tőlünk. Az érték nem abban rejlik. Az üres szavak nem gyönyörködtetik Istent. Isten a szívünk állapotát nézi, a lelkületet, ami bennünk van. Istennek nem a mennyiség számít, hanem a mi szívünk állapota, az őszinteségünk és a Hozzá való ragaszkodásunk.

A “ne legyetek sokbeszédűek” kifejezés nem a buzgó és szívből fakadó őszinte imát tiltja, vagy a kéréseink megismételését, amik az imában kitartásunknak eredménye, hanem a versszerű, helyzetünktől vagy kérésinktől független, értelmetlen imákat.

Képzeld el, hogy édesanyád megkérdezi tőled, hogy milyen volt az iskolában és te rávágsz válaszul ötször egy betanult verset, aminek nincs semmi összefüggése a kérdéshez és nem is ad választ édesanyádnak. Hát nem vinne el édesanyád az elmegyógyászhoz, főleg ha ezt éveken keresztül ismételnéd?

Pont így hangzik Istenhez is a fél szájjal elhadart versszerű ima, amit ismételgetnek egyesek, még a

“ keresztyén” körökben is.

Isten egy személyes Isten, és úgy ahogy az Úr Jézus eljött a földere és beszélt az emberekkel és az emberek beszéltek Vele, pont úgy kell és lehet ma is beszélni személyesen Vele, és Rajta keresztül a Mindenható Istennel, szabadon, egyszerű szavainkkal és természetesen.

Befejezésül csak annyit, hogy adjon a Jóságos Mindenható Isten sok áldást, minden Őt tiszta szívből kereső embernek, hogy a következő alkalommal mikor imádkozza az Úr imáját, igazából átláthatja azoknak a szavaknak a súlyát, amiket elmond és át is élhesse az Isten végtelen szeretetét és kegyelmét.   

 
 

 

Elérhetőség



Archívum

Naptár
<< December / 2021 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 163368
30 nap: 1455
24 óra: 45