Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádság milyen szívvel és kihez?

2015.05.12

Imádság. Kihez és milyen szívvel?

 

 

Az ember az egy imádkozó lény. Ezt bizonyítja az emberiség egész története. Nincsen a világon olyan ember, aki valaminek vagy valakihez ne imádkozna. Egyesek imádják az utazásokat, mások imádják az autójukat, mások imádják az élettársukat vagy gyermekeiket, mások imádják a hasukat és megtesznek mindent érte, mások imádják a szerencsejátékokat és a pénzt, mások imádnak egy darab fa vagy kő által kiábrázólt teremtett dolgot, és még létezik annyi meg annyi dolog ezen a földön, ami előtt az emberek tudatosan vagy tudatlanul meghajolnak, leborulnak vagy imádkoznak.

A legnagyobb probléma ezekkel az, hogy csak pillanatnyi boldogságot hozhatnak az emberek életében. Rátekintve az örökkévalóságra, mind értéktelen dolgoknak bizonyulnak, mert csak bálványok lehetnek az ember életében, amik megakadályozhatják az igazi imádat megértésének a lényegét.

Ennek a leírásnak a lényege az, hogy megértse minden olvasója, hogy mit is jelent imádkozni, ki lehet az igazi imádat tárgya, hogyan kell azt Isten szemében elfogadható módon azt végezni. De előbb meg kell érteni mit is jelent imádkozni.

 

Az imádság által személyes kapcsolatban Istennel

Imádkozni annyit jelent mint egy szabad és személyes beszélgetés azzal az Istennel, Aki teremtette az egeket és a földet.

Az ember a teremtése után egy személyes és közvetlen kapcsolatban volt Teremtőjével, de a bűn mikor be jött a világban, ez a személyes kapcsolat megszakadt. Tudniillik a Biblia szerint, a bűn az, ami elválassza az embert az Istentől: “...a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől.....”Ézsaiás 59:2

De Isten nem mondott le az emberekről és megígérte nekik a Szabadítót. A Megváltó el is jött Jézus Krisztus személyében azért, hogy ez a megszakadt személyes kapcsolat helyreálljon. De ameddig Jézus Krisztus eljött, Isten az emberekkel tartotta a kapcsolatot, kiválasztott emberek által, mint például Noé, Ábrahám, a sok próféta és vezetők által. Ezeket az embereket használta fel Isten, hogy a nép megismerje az Ő akaratait.

Ebben az időszakban, csak Isten egyesek által szólt az emberekhez, mert csak a vezetőkre és a prófétákra árasztotta ki az Ő Lelkét. De akkor is Isten elvárta, hogy minden ember engedelmeskedjen Neki, imádja Őt és imádkozzon hozzá minden ember.

Az Úr Jézus eljövetele után a helyzet megváltozott, és az Ő mennybemenetele után, Isten a Mindenható kiárasztotta és kiárassza az Ő lelkét minden olyan emberre, aki Jézus Krisztus által jön bűnbánattal és megtér Ő hozzá:

Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.” Apostolok Cselekedetei 2:38

Ezért, most minden embernek, van lehetősége, hogy egy személyes kapcsolatban legyen Jézus Krisztus által a Mindenható Istennel: “Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.” Efézus 2:13 és 18

Jézus mondja: “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” János 14:6

 

Ki méltó az imádatra?

A Biblia nagyon világosan kifejezi azt, hogy csak Isten a Mindenható méltó az imádatra. A Biblia szerint az Isten kijelenti magát három személyben: Atya, Fiú és Szentlélek: “Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy.” 1 János 1:7. Több helyt megjelenik meg nevezve mint “az Istenség”: “Mert Ő benne (Krisztusban) lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg,” Kolossé 2:9

Isten szava nagyon világosan kifejezi, hogy csak az egy Isten, aki három személyben jelentette ki magát az embereknek méltó az imádatra, senki más. Imádkozni és segítséget kérni nem szabad a Biblia szerint senkitől, aki teremtett, akárki ember lett volna és akármilyen nagy tetteket is vitt volna végben a földi életében, mert ezt Isten tiltja és halott idézésnek mondja a Biblia és utálatosak a Mindenható szemében:

(5 Mózes (Második Törvény) 18:10-12), vagy Ézsaiás 8:19-22

Még az angyalokhoz sem szabad imádkozni, mert ők is csak teremtett lények és Istent szolgálják együtt az emberekkel: (Jelenések 22:8,9)

Végül a Biblia nagyon határozottan tiltja akármilyen teremtett dolog imádatát, vagy imádságok által való tisztelését. Isten tilt minden teremtett dolog ábrázolását, az imádat vagy a tisztelet érdekéért:

Őrizzétek meg azért jól a ti lelketeket, ….Hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak, férfi vagy asszony képére;..... és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, a melyeket az Úr, a te Istened minden néppel közlött, az egész ég alatt.” 5 Mózes (Második Törvény) 4:15-19

Más helyek, ahol hasonlókat lehet találni az a 10 parancsolatban van a 2 Mózes (Kivonulás) 20:4,5 vagy Jeremiás 10 az egész fejezet, Apostolok Cselekedetei 17:24-31 és nem csak.

Jézus is azt mondja, hogy csak az Istent imádd: “...meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.” Lukács 4:8

Aki pedig szembeszáll Isten szavával így maga Istennel száll szembe, aki teremtette az eget és a földet. Aki máshoz is imádkozik segítségül, mint ahogy Isten maga megparancsolja, az a saját felelőségére teszi és viselnie kell majd a következményeit az önfejűségének, ahogy a 2 Thesszalonika 1:8-10 írja.

De az Újszövetségben tisztán meglátszik az is, hogy Jézus Krisztus is méltó az imádatra és az előtte való leborulásra. Erre van számtalan példa is.

A következőket Jézus kérdezte attól a vaktól, akinek visszaadta a látását: “Hiszel-é te az Isten Fiában? Felele az és monda: Ki az, Uram, hogy higgyek benne? Monda pedig néki Jézus: Láttad is őt, és a ki beszél veled, az az. Az pedig monda: Hiszek, Uram. És imádá Őt.” János 9:35-38

vagy

És ímé eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.” Lukács 8:2

vagy

A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádá az örökkön örökké élőt.” Jelenések 5:13,14

 

 

Hogyan lehet tetsző és elfogadható Isten előtt az imáink?

Fontos tudni, hogy mi Újszövetségi keresztyének, mikor imádkozunk, akkor Istennel személyesen beszélgetünk, de ez csak azért lehetséges, mert Ő a nagy szeretetét megmutatta irántunk és elküldte az Ő Fiát, hogy megmentsen minket a bűneinktől: “ Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” Róma 5:8

Fontos azt is megérteni azt is, hogy az Isten számtalanszor megmondja, hogy a bűnös embert nem hallgatja meg, ameddig nem bánja meg a bűneit: “….az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.” János 9:31 és még nagyon sok helyt említi a Biblia ugyanezt (Példabeszédek 15:8, Zsoltárok 66:18, Jób 27:9,10 és nem csak).

Ezért az ember nagyon kell vigyázzon, hogy hogy jön Isten elé az imádságaival, mert Isten a szív és a lélek állapotát nézi, neki nem számít az ima mennyiség, hanem az számít, hogy milyen szívvel jövünk hozzá az imáinkban.

Ezért nagyon fontos, hogy először is legyenek a bűneink megbocsátva Istennél és csak azután jöjjünk Istenhez más kérésekkel: “Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.” 1 János 2:1,2

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük Őt, és az Ő ígéje nincsen mi bennünk.”
1 János 1:9,10

Szóval egy tetsző ima élet Isten előtt csakis alázattal és teljes szívből fakadó bűn megvallással kezdődhetik el, és folytatodhatik az egész életünkben: Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.” Jakab 4:10

A Példabeszédek 15:8 azt írja, hogy: “Az istentelenek áldozatja gyűlölséges az Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves néki.”

Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig a gonoszt cselekvőkön. ”

Péter első levele 3:12

Ezek az igék tisztán kifejezik, hogy Isten meghallgatja a könyörgéseit azoknak, akik tiszta szívvel jönnek hozzá.

Ezért tisztítsuk meg életünket a gonoszságtól, bűnbánattal és azután kezdjünk más dolgokat kérni Istentől.

Isten örömmel fogadja az alázatos és tiszta szívü ember imáját, könyörgését, sőt a fenti ige szerint kedves neki. Ezért járuljunk tiszta szívvel és hittel Istenhez és merjünk kérni dolgokat Jézus Krisztus nevében, és ha megegyezik az Ő akaratával, akkor meg is adja nekünk: “Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.” Efézus 5:20

És ez az a bizodalom, a mellyel Ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket:“ 1 János 5:14

Miért az Ő akarata szerint kérjünk dolgokat? Azért mert vannak dolgok, amit mi emberek ha kérünk is Istentől, Ő nem adja meg, mert lehet mi emberek jónak látjuk, de Isten meg akar óvni valamitől ami számunkra nem hasznos. Ezt alátámassza Jakab, Krisztus atyjafia: “Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.” Jakab 4:3

Azt meg kell érteni, hogy Isten a kéréseinkre a Bibliai példák alapján három féleképpen válaszol.

  • Az első az az, hogy megadja amit kérünk.

- A második az, hogy nem válaszol rögtön az imáinkra és azt mondja, hogy várj. Ilyenkor ki kell tartani az imában és könyörgésben, újra kell értékelni a helyzetet és fel kell azt is tennünk, hogy az Ő akarata szerint kértük-e vagy sem. Vajon tényleg hasznos-e számunkra, amit kértünk vagy nem, vagy csak a saját kényelmünkért kértük, például?

- A harmadik a fenti ige szerint egy határozott nem, mert lehet nem jól kértük vagy nem jót kértünk. Ilyenkor is fel kell mérni helyesen a helyzetet józanésszel és kell kérni lelki látást Istentől, mert lehet, hogy tudatlanságunkban kértünk rosszul vagy rossz dolgot. De megeshet, hogy a kérésünkkel akár megsértettük Istent, mert tudatosan kértünk olyat, ami nem használ számunkra vagy másoknak, ilyen esetben a bűnbánat és bocsánatkérés az egyetlen megoldás.

 

Mindenképpen, ne felejtkezzünk meg az ima életünkről egy nap sem és figyeljünk oda Krisztus hívó szavára minden alkalommal, amikor nehézségben ütközünk akármilyen téren: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.” Máté 11:28,29

 

Adjon az Isten mindenkinek kellő bölcsességet az ima életében.

 

 

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< Május / 2021 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 139067
30 nap: 2225
24 óra: 58