Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Új élet Jézus Krisztusban

2015.05.12

 

 

Új élet Krisztusban

 

“Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.”          2 Korinthus 5:17

 

         Az ige szerint, Krisztusban csak az az ember lehet, akinek eljött az életében egy olyan pillanat, amikor jött Isten elé teljesen megalázkodva, megbánta személyesen Neki a bűneit és befogadta hittel Jézus Krisztust személyes Urának az életében.

 

        Csak egy igazi bűnbánat által és megtéréssel Istenhez, lehet új életet kapni Krisztusban és Isten gyermeke lenni, az Ő uj-1.jpgbenne vetett hit által.

Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.

Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.” Apostolok Cselekedetei 3:19 és 2:38

 

Valakik pedig befogadák Őt (Jézust), hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az Ő nevében hisznek;” János 1:12

 

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Galata 3:26

 

        Az új életet, a Szentlélek megújító ereje végzi el az emberekben az újjászületéskor, amit a tejes szívből való bűnbánat készít elő: “De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,
Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;” Titus 3:4-6

 

        Ezek által lesz csak az ember keresztyén is, vagyis a Krisztusban vetett hit által, a megtérés, a szívből való bűnbánat, az újjászületés által, ami a Szentlélek megújító ereje által történik, válaszul az ember hitére Krisztusban.

       Amely ember egyszer az újjászületés csodáját átélte, azt a Szentlélek megnyugtatja, hogy Jézus Krisztus a személyes Megváltója és hogy Isten gyermeke: “...a (Szent) Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” Róma 8:16

 

        Ez a bizonyság Isten részéről az embereknek egy belső nyugalom formájában jön, amit nem lehet elmagyarázni szavakban. A megmentett ember elfogadva fogja érezni magát, egy erős belső bizonysága lesz az Isten szavaira alapozva, hogy a bűn rabsága alól fel van szabadulva és hogy van örök élete.

       Nagyon sokszor ezek nehezen hihető és elfogadott dolgok, még azok névleges „keresztyének” is, akik még nem élték át Isten szabadításának csodáját, de ezekről mind bizonyságot tesznek mind azok a megváltozott életű emberek, akik átélték az Isten Szent Lelke által az újjászületésnek és a bűn rabsága alól való felszabadulásnak a kimondhatatlan csodáját.

       Nehéz kifejezni ezeket szavakban. Nem valami mulandó érzelmek, hanem ezek mind folytonos élet tapasztalatok, amiket az Isten az Ő kegyelméből megenged élni minden nap, mindazoknak, akik hisznek igazából Benne és ráhagyatkoznak Krisztusra.

 

        Az ember, ha hittel befogadja Jézus Krisztust az életében és ráhagyatkozik teljes mértékben, Isten az Ő érdeméért, amit a kereszten végzett értünk a Golgotán, megbocsátja a bűneinket és megigazít Ő általa: “Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” 1 János 1:7 és 9

 

Mert azt (Jézust), aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Ő benne (Jézusban) 2 Korinthus 5:21

 

          A keresztyén, vagyis a Krisztust követő ember, úgy élhet, mint megváltott ember és a Szentírás azt mondja, hogy:

       

        - A megváltott embernek, Krisztussal egy személyes kapcsolata jön létre és Ő általa a Mindenség Istenével: Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,” 1 Korinthus 1:9

         

 

       - Az ilyen embernek, akit Isten kinyilvánít igaznak a Krisztus érdeméért, nincsen semmi kárhoztatása többé, mert Krisztusban Isten igaznak nyilvánítja ki:

Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.” Róma 8:1,2

 

Mert (Jézus) egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.”(a megtért és újjászületett embereket). Zsidók 10:14

 

          - Az Isten hatalma tartja meg az üdvösségre: “A kiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.” 1 Péter 1:5

 

          - A Szentlélek elpecsételi és benne lakozik: “Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban:
A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, a melyben hittetek is,
megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.” Efézus 1:12-14

 

A ki pedig az Úrral egyesül, egy lélek Ő vele.
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.”
1 Korinthus 6:17-20

 

          - Nagy főpapja, maga az Úr Jézus Krisztus fog érte közbenjárni és Általa, az Ő neve által nyer üdvösséget minden ember, aki hittel elfogadja Őt és ráhagyatkozik:

... Ő (Jézus) mindenképpen üdvözítheti is azokat, a kik Ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük.” Zsidók 7:25

 

És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” Apostolok Cselekedetei 4:12

 

A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” János 3:36

 

- Nincsen semmi sem ezen a földön, ami elválaszthatná a megtért embert Isten szeretetétől, ami Jézus Krisztusban van:

...sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény
nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” Róma 8:38,39

 

        - A keresztyénnek élő reménye van, hogy ebben az életben megvan az örök élet bizonysága. Ezt a biztonságot az Isten írott igéjére alapozza, amit ha nem is ért teljes mértékben, hittel elfogadja, belekapaszkodik és él vele:

Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.” János 5:24

 

          A Biblia azt is tisztán kijelenti, hogy az újjászületés által, a Szentlélek munkája által, a megváltottak, “ugyanazon ábrázatra” el kezd változni, mint az Úr Jézus Krisztus, ami változás, az ige szerint biztos, hogy az örökkévalóságban fog befejeződni.

Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől .“2 Korinthus 3:18

 

        Krisztusban, a Mindenható Atya a legteljesebb kijelentést adta magáról, hogy megismerjük Őt. És az Úr Jézus emberi élete által megmutatta, hogy nekünk, mint Isten képmásainak, hogyan kellett volna élnünk.

        De hála, hogy a Megmentő Úr Jézus azért jött, hogy akik Vele hitben eggyé válnak és Őt követik ez életben, az Ő dicsőséges testéhez hasonlóvá alakuljanak majd át az eljövendő örök életben:

 

Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;uj-2.jpg
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.” Filippi 3:20,21

 

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van.”    1 János 3:2

 

         A fenti ige szerint, de nem csak, az is kiderül, hogy a megváltottaknak a mennyek országában van fenntartva hely és ezzel a reménységgel a szívében éli le a keresztyén ezt az életét, akármilyen nehéz is lenne.

 

        János apostol azt mondja a fenti ige szerint, hogy: “még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk”.

Ez azért is lehet, mert Isten tudja azt is, hogy milyen korlátozottak vagyunk. Pál apostol által Isten azt mondja, hogy ezzel az ésszel fel sem tudjuk fogni az eljövendő dolgokat: “A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az Őt szeretőknek.” 1 Korinthus 2:9

 

        Nekünk megtért és újjászületett embereknek Isten az írott ige által, ami a Szentlélek szerzeménye, általános dolgokat kijelent az eljövendő dolgokról. De nem az a mi feladatunk ebben az életben, hogy az írott ige mellett, az eljövendő dolgokról kezdjünk fantáziákat táplálni.

 

         A mi dolgunk az, hogy hálával a szívünkbe örökké imáinkban megköszönjük Istennek, azért amit tett értünk, hogy megmentsen és kérjük Istent, hogy tartsa meg az Ő végtelen bölcsessége szerint a szívünket az Úr Jézus Krisztusban: “Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Filippi 4:4-6

 

        Befejezésül adjon a Mindenható Atya Isten egy győzedelmes és gyümölcsöző új életet minden embernek, aki Krisztusban van és mondhassa bizalommal, hogy:

"Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít" Filippi 4:13

 

        Aki olvassa ezeket, de még nem döntött az Úr Jézus Krisztus mellett, azoknak adjon a Jóságos Isten a Szentlélek által tiszta lelki látást, hogy megismerhessék és átélhessék személyesen az újjászületés csodáját és megtapasztalják Isten kimondhatatlan kegyelmét, és hogy kialakuljon egy személyes kapcsolat az Úr Jézus Krisztussal, az igazi élet forrásával. 

 

       Azoknak akik még nem döntöttek az Úr Jézus mellett azoknak a következő cikkeket ajáljuk, hogy megláthassa hogyan lehet befogadni Krisztust a személyes életében:  

 

Meglátni Jézus Krisztust: 

https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/jezus-krisztus/meglatni-jezus-krisztust-es-kozossegben-lenni-vele.html

vagy 

Mi az evangélium: https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/mi-az-evangelium-/

 

Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az Ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!
Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.” Ámen.
Galata 4:6,7

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy visszajelzését az oldal elején jobb felől található címre. 

 

További ajánlott cikk: "A keresztség": https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/keresztyen-elet/uj-elet-krisztusban/a-keresztseg.html

 

Hasonlo cikkekért egy masik internetes oldalon katt ide: http://www.elsolepesek.hu/m/ujelet.html

 

Ha értékesnek találta, ajánlja másoknak is.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 164967
30 nap: 1169
24 óra: 45