Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mi az evangélium?

2015.10.21

 

 

Mi

az Evangélium?

 

Az evangélium az „eüangelion” görög szóból származik, és azt jelenti: győzelmi hír, örömüzenet, jó hír, örömhír.

       Ma Jézus Krisztusról és az Ő golgotai kereszten véghezvitt váltságművéről szóló híradást / öröm hírt nevezik így.

Az ember természeténél fogva nem tud Isten törvényeinek engedelmeskedni. Ezért a bűn uralja a hitetlen embereket, amiből saját erejükből nem tudnak kimenekülni.

 

Mivel Isten szent, ezért a bűnös emberrel nem tud közösséget vállalni. Isten igazságos is, és mivel meg van írva, hogy a „bűn fizetsége a halál” , ezért minden ember a pokolba kellene, hogy menjen, - Istentől távol, hogy megfizesse a halálnak tartozó adósságot, - vagyis lefizesse a bűneit. Megváltást számára csak az hozhat, ha valaki helyette elhordozza ezeknek a bűnöknek a büntetését és ki fizeti a tartozást.

Isten a végtelen szereteténél fogva azt szeretné, ha minden ember elkerülné a halált, és Ő minden embert elhalmozhatna az áldásaival.

 

Itt lép be Istennek a végtelen kegyelme.az-evang-lium.jpg

Isten kegyelmes, és ezért elküldte az Ő Fiát, hogy magára vegye a világ minden bűnét. Isten azt akarta, hogy bűntelen lévén mégis elhordozza ezeknek a bűnöknek az összes büntetését.

 

 

Jézus teljesen tiszta, tökéletes véráldozata alkalmas volt arra, hogy tökéletes váltságul szolgáljon minden ember büntetésének az elhordozására. Aki elfogadja ezt a váltságáldozatot, az az ember Istentől bűnbocsánatot, örök életet kap, és beléphet Isten szent jelenlétébe, a mennyek országába.

Így eltűnik a választófal Isten és ember között, ami a bűn miatt volt. Így mindennap személyes kapcsolatban lehetünk Istennel.

Azok az áldások, amiket Isten megígért az Ő tisztelőinek, az Őt szeretőknek, azok innentől kezdve hozzáférhetőek lesznek. És mindaz, amit Jézus az Ő engedelmességével megszerzett a kereszten, azt a hatalmat Isten a keresztény embereknek adja, hogy helyreálljon az isteni rend: az ember megint Isten közelségében kerüljön, szeretetben és békességben éljen az Úr Jézus Krisztus által.

 

Ez az örömhír, ez az evangélium,  ez az Isten egyszerű megmentési terve az emberiség számára.

 

A keresztény emberek - vagyis a Krisztus-követők - legfontosabb feladata, hogy ezt az örömhírt megosszák másokkal is, hogy minden ember megismerhesse Isten végtelen szeretetét, kegyelmét, és megmenekülhessen a pokoltól, az örök kárhozattól.

 

Mert minden embernek VAN KIÚT Jézus Krisztus által!!

 

De ne felejtsük el, az útra nekünk kell rálépni. Szabad akaratunk van, Isten nem kényszerít senkit sem, hogy elfogadja Jézus Krisztust, mint személyes Megváltóját. Szabadon elhatározhatjuk a sorsunkat, így a döntés és a felelősség, - hogy hol is töltjük az örök életet -, teljes mértékben a miénk!

 

 

Igeversek a Bibliából, melyek a fent leírtakat alátámasztják:az-evang-lium-1.jpg

1. „Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.” (Róma 3.23)

 

2. „Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba (Ádám), és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.” (Róma 5.12)

 

3. „Mert a bűn zsoldja (fizetsége) a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi

Urunkban”. (Róma 6.23)

 

4. „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róma 5.8)

 

5. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3.16)

 

6. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból,

akkor üdvözülsz.” (Róma 10.9) amint meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róma 10.13)

 

7.” Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek,... A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, .....a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint; (1 Korinthus 15:1-4).

 

A fenti igékből, - és más ezekhez hasonló igéből -, tisztán érhető, hogy az örök élet elnyerése szorosan Jézus Krisztushoz kapcsolódik. Aki befogadja Őt személyes Megváltójának, annak a Mindenható Atya megadja a jogot, hogy Isten gyermeke legyen,: „Valakik pedig befogadák Őt (Jézust), hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;”János 1:12.

És aki hisz Jézusban annak örök élete van: A ki hisz a Fiúban, örök élete VAN; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” János 3:36

 

Hinni Jézusban, annyit jelent mint: ráhagyatkozni, Tőle függni. Ő általa vezetett életet jelent. De ahhoz, hogy ez valóság legyen, kell egy pillanat az életedben, hogy megállj és rájöjj, hogy egy elveszett ember vagy, a bűneid miatt. Jöjj Istenhez a bűneiddel, valld meg neki őket őszintén, és fogadd el Krisztust személyes Megváltódnak és Uradnak az életedben.

 

Az evangélium - vagyis a jó hír - neked kedves olvasó ma az, hogy a Mindenható Isten szólít ma is és egy személyes kapcsolatba akar lépni veled is Jézus Krisztus által.

 

Jézus Krisztust el lehet fogadni egy egyszerű imádság által. De a legjobb, ha valami ilyesmit mondasz a saját szavaiddal:

az-evang-lium-2.jpgKedves Istenem! Bevallom, hogy egy elveszett bűnös vagyok, és szükségem van a Te megbocsátásodra (itt el kell mondanod őszintén minden olyan bűnt ami csak eszedbe jut és nyomaszt ! ). 

Igazán bánom a bűneimet, és alázattal kérlek, hogy bocsáss meg és tisztíts meg engem a Krisztus vére által! Igazíts meg Istenem, és fogadj el mint gyermekedet. Hiszem, Úr Jézus, hogy értem ontottad a véred, és helyettem is meghaltál a kereszten, és hogy fel is támadtál az én üdvösségemért. Hitben elfogadlak téged, Jézus Krisztus, Uramnak és személyes Megváltómnak, és hitben elfogadom az Általad felkínált örök élet ajándékát. Tartsál meg kérlek a te kegyelmedben, és a Te segítségeddel, ígérem, hogy Téged szolgállak, amíg élek. Ámen”.

 

Ha ez az ima kifejezi azt amire vágytál eddig, térjél vissza és mond el tiszta szívből, vagy mondj valami hasonlót a te szavaiddal.

Figyelmeztetésképpen, még csak annyit, hogy ez az ima nem egy varázsige. Csak akkor lesz eredménye, ha teljes őszinteséggel és szívből megvalljuk a bűneinket Istennek.

 

Isten nem áll szóba állarcos képmutatókkal, akik csak fél szívvel jönnek Hozzá, és csak azt vallják meg amit akarnak Istennek, vagy olyan lelkülettel, hogy: „ próbáljam ki ezt is”. 

 

Ha tiszta szívből elmondtad, akkor új életed van Krisztusban, úgy ahogyan ezt az ige mondja: Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. 
  18. Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; “ 2 Korinthus 5:17,18

 

 Ezt észre fogod venni elsősorban talán abban, hogy egy „mennyei boldogság” eláraszt, egy lelki nyugalom, amit az örök élet biztonsága idéz elő. Érdekelni fog a Biblia és kezded igazából érteni, vágyni fogsz minél több időt tölteni Istennel, és vágyni fogsz más igazi keresztyének közé. Épülni fogsz lelkileg a Szentlélek vezetése alatt.

Vágyni fogsz imádkozni saját szavaiddal és hálát fogsz adni Istennek és Jézusnak a megmentésedért sok-sok imádban. A bűnös életmód csökkenni fog, és zavarni fognak olyan bűnös dolgok, amiket addig kedvtelésből tettél. Még a mások bűnei is zavarni fognak. És a környezetedben is észre fogod venni, és zavarni fog a bűn, a bűnös üzenetek és az-evangelim-3.jpgprogramok - például a TV-ből.

És sok minden fog történni az életedben… Ezeket mind alá tudja támasztani sok millió ember, akinek Jézus Krisztus az élete része lett.

 

Ha ezek a jelek nem jelennek meg szép lassan de biztosan az életedben, miután elmondtad a fenti imát vagy hasonlót a saját szavaiddal, akkor még van mit gondolkodjál, és gyakorolnod kell magad az őszinteségben és Istenhez való imádkozásban. Mert a hiba nem Istennél van sohasem, hidd el, Ő azt akarja, minden ember hitre és megtérésre jusson és nem akarja, hogy elvesszen egy ember sem: Isten „hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” 2 Péter 3:9

A probléma az embereknél van. Egyesek felületesen veszik az egész evangéliumot, mások nem igazán hiszik, hogy ez valóság, és csak próbálgatják, kísértik Istent.

Isten nem áll szóban egy olyan emberrel sem, aki felületes módon közeledik Hozzá. Ezt láthatjuk a következő igéből is, és sok más igéből is:

  • És megalázza magát az Én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: Én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom...” 2 Krónika 7:14

 

A fenti ige szerint ahhoz, hogy Isten megszabadíthasson, meg kell alázzuk magunkat előtte, kell könyörögjünk a megmentésünkért, meg kell hogy bánjuk a bűneinket teljes őszinteséggel, kell keressük az Istent és csak akkor kapunk választ a könyörgéseinkre. Jézus csak akkor jön és nyújtja ki a kezét és húz ki a pusztulás gödréből. Csak így tisztít meg minden hamisságunktól az Ő drága vére által és visz által a sötétség hatalmából az Ő dicsőséges országába. Nézzünk pár igeverset, melyek kifejezik a fent említetteket:

  • Ha pedig a világosságban járunk, a mint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

  • Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.

  • Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” János első levele 1:7-9

  • Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét;” Zsoltárok 40:2-4

  • Hálákat adván az Atyának ….A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;” Kolossé 1:12-14

 

Ezek mind azért vannak ilyen részletesen feltárva, nehogy valakinek hamis üdvbiztonsága legyen miután elmondta a fent említett imát vagy hasonlót. Mert sajnos, sok ember elmond hasonló imádságot, és nem történik semmi változás az életében, mert felületesen mondta el az imát, és nem volt Isten szerinti bűnbánat a szívében. Az ilyen folytatja bűnös életmódját, ugyanúgy, mint azelőtt, de magát abban ringatja, hogy ha elmondta egyszer ez imaformát, akkor örök élete van.

Isten szabadítása mély nyomot hagy minden megmentett ember életében. A fent említett dolgok csak kis részét képezik annak, amit Isten művel az Ő gyermekeinek életében a jó irányban.

 

Befejezésül, azt kívánom: adja a jóságos Mindenható Atya Isten, hogy minél több embernek a szívéig eljusson az üdvösség evangéliuma!         Krisztus megtérésre hívó szava erősebb legyen, mint a gonosz visszatartó ereje, és minél több ember dönthessen, hogy elfogadja Jézus Krisztust még ma, mint személyes Megváltóját! Hisz Ő nélküle nincs örök élet.

 

         Figyelj tovább Jézus Krisztus hívására, és válaszolj rá teljes szívvel és hittel, ahogy szükségesnek érzed a szívedben most, ebben a percben akár.

Jézus Krisztus mondja akár neked is személyesen és most: - “Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és Én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg Tőlem, hogy Én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.”Ámen.

 

Ha tetszett vagy értékesnek találta, akkor ajánlja másoknak is.

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy visszajelzését az oldal elején jobb felől található címre. 

 

Ajánlott cikk:

Meglátni Jézus Krisztust

https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/jezus-krisztus/meglatni-jezus-krisztust-es-kozossegben-lenni-vele.html

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< November / 2021 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 150768
30 nap: 2335
24 óra: 87