Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az üdvösség ajándék nem érdem

2015.05.12

 

 

Az üdvösség ajándék, nem érdem

 

 

          Az üdvösség szó szabadítást, megmentést, megmenekülést jelent. A Bibliában az üdvösség Isten munkáját jelenti az emberért, és nem olyasvalamit, amit az embereknek kell tennie Istenért. A mostani kegyelem korszakban, ez a szó olyan hívő emberre vonatkozik, aki hittel befogadta az Úr Jézus Krisztust, mint személyes Megváltót.

 

A Biblia szerint, az üdvösség három dolgon alapszik:

1. Az üdvösség Isten ingyen kegyelméből van, vagyis ajándék.

2. Az üdvösséget a Jézusban vetett hit által lehet elnyerni.

3. Az üdvösség Krisztuson, az Ő vérén, kereszthalálán és feltámadásán alapszik.

 

Ez a három igazság, így együtt a Rómaiakhoz írt levél 3:23-25 igeverseiben találjuk meg.

23. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

24. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,

25. Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az Ő vérében, hogy megmutassa az Ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,”

Külön külön még megjelenik ez a három igazság nagyon sok helyt, ezért vegyük tovább mindegyik igazságot külön.

 

 

1. Kegyelemből.

Az Isten kegyeleme, az egy ki nem érdemelt végtelen szeretetet fejez ki az emberek iránt.udv-1.jpg

Ha azt mondjuk, hogy kegyelemből van üdvösségünk, ez azt jelenti, hogy az üdvösség egészen Isten munkája az emberért.

Rámutat az ember elveszett és reménytelen állapotára, és arra is, hogy az ember nem is akarja saját maga erejéből megmenteni magát és nem is képes saját magát megmenteni.

Igék amelyek ezeket kifejezik:

 

Például a Rómaiakhoz írt levél 3:10-18 szakasz rámutat az egész emberiség kárhoztató ítéletére.

10. A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;

11. Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.

12. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.

13. Nyitott sír az ő torkuk; nyelvükkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.

14. Szájuk telve átkozódással és keserűséggel.

15. Lábaik gyorsak a vérontásra.

16. Útjaikon romlás és nyomorúság van.

17. És a békességnek útját nem ismerik.

18. Nincs isteni félelem az ő szemük előtt.

 

     A Szentírás arra is rámutat, hogy az emberben nem is volt és nincs is olyan érdem, sem annyi jóság, amely arra késztetné Istent, hogy bármit is tegyen az emberért. Példa Ézsaiás próféta 64:6 és 1 Mózes(Teremtés) 6:5, de nem csak.

És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha minden mi igazságaink..”

És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.”

 

     A fenti igék szerint tisztán látszik, hogy bennünk nincs semmi jó, de Isten mégis meg akar menteni minket, és meg is teszi, ha jövünk alázattal Ő hozzá. De mindezt a saját nevéért teszi, és azért mert szeret, nem azért mert megérdemelnénk.

     Szóval az üdvösség kegyelemből van, Isten a tervezője és a kivitelezője is, Jézus Krisztus által és személyében.

Igék ahol világosan megláthatjuk ezeket.

Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.”Jakab 4:10

 

Nevemért elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak.” Ézsaiás 48:9

 

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16

 

Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” Róma 5:8

 

És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.” 1 János 4:16

 

Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék (vagyis dicsekedjék).” Efézusiak 2:7-9

 

 

2. Hit által.

 

     A hit meghatározása azt is jelenti, hogy feltételek nélkül, elfogadjuk és elhisszük Isten ígéretét. Isten szól a Biblián keresztül, az ember hite pedig szaván fogja és elhiszi amit Isten mondott.

     Az igazi hit nem követel külső jeleket és bizonyítékokat. Az igazi hit által, az ember a bizalmát Isten ígéreteibe veti. A hit az a bizonyság és bizalom, hogy Isten betartsa a szavát, és a szilárd meggyőződés, hogy pontosan megteszi azt, amit mond és ígér. A Szentírás ezt „a remélt dolgokban való bizalomnak és a nem látható dolgok létéről való meggyőződésnek” nevezi a Zsidók 11:1-ben.

 

     Tovább az Újszövetség tisztán kijelenti, hogy ez a hit Jézus Krisztus személye és az Ő Golgotai áldozata felé szükség, hogy irányuljon, ahhoz, hogy üdvösségre vezessen.

Igék ahol megláthatjuk, hogy hitből van az üdvösségünk Jézus Krisztusban:

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;” Efézusiak 2:8

 

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatol (üdvözülsz).

Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” Róma 10:9,10

 

Valakik pedig befogadák Őt (Jézust), hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az Ő nevében hisznek;” János 1:12

 

A ki hiszen Ő benne(Jézusban), el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.

A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” János 3:18 és 36

 

Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnépe!”

És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” Apostolok Cselekedetei 16:31 és 4:12

 

      Jézus mondja: „Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az Én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.” János 5:24

 

És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.

A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.” János első levele 5:11-13

 

     Krisztusban hinni igazából annyit jelent, hogy: ráhagyatkozás, Tőle való függés, Őáltala való vezetett élet. Csak ez az igazi hit vezethet az üdvösségre, hogyha ráhagyatkozunk Jézusra, át adjuk az életünket Neki és hagyjuk magunkat vezetni Őáltala. Ez egy aktív hit, egy folytonos ráhagyatkozást jelent, egy folytonos Tőle függést. Nem elég csak egyszer hinni és kész. Ezt fejezi ki a görög „piszteuon” szó, ami a fenti igeversekben megjelent, és a hit szó megfelelője. Az sem elég, ha csak annyit hisszünk, hogy Jézus itt járt valamikor, nagy dolgokat tett és egy történelmi személy.

 

 

3. Krisztus vére, kereszthalála és feltámadása által.

 

      Ez egy olyan dolog, amit nagyon sokan nem akarnak elfogadni, vagyis azt, hogy:  vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.”Zsidók 9:22.

 

     A Szentírás pedig át meg át van szőve olyan tanításokkal és kijelentésekkel, hogy Krisztus vére, kereszthalála és az Ő feltámadása által üdvözülünk. A kereszt útja nem kényelmes senkinek sem. A bukott embernek főleg, mert szembe kell nézzen a bűneivel és az egész szégyenletes dolgaival. A már megtért embernek is, újra meg újra szükség jönni a kereszt lábához megújulásért és bűn vallásért.

 

     A vér, és itt csakis a Krisztus kiontott véréről van itt szó, azért olyan fontos, mert csak ez képes minket megtisztítani minden bűntől, hamisságtól. És Isten csak a Jézus Krisztus kiontott vérén tudott minket visszavásárolni a halál és a pusztulás verméből.

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól...... és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” 1 János 1:9 és 7

 

Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;udv-3.jpg

A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;

Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata; Kolossé. 1:12-14

 

Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;

Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:” 1 Péter 1:18.19

         

        A kereszthalált és a feltámadást azért fontos nekünk elfogadni, mert ezekben mutatta meg Isten a Mindenható, hogy mennyire szeret.

        Ha lett volna más megoldás a bűn eltörlésére és az emberiség visszavásárlására, akkor biztos, hogy Krisztusnak nem kellet volna ilyen kegyetlen módon szenvednie értünk és helyettünk. De csak a kereszthalál volt az egyetlen megoldás a bűn megbüntetésére. Tudni, hogy az Igaz és Szent Isten nem elnézte a bűnt, mert ha elnézte volna, akkor már nem lenne sem Igaz, sem Szent, hanem megbüntette az Ő Fiában a kereszten.

És így Krisztus halála kielégítette a Mindenható Szent törvénye és követelését a bűnnel szemben. És honnan tudjuk az utolsó mondat állításait? Hát onnan, hogy Krisztus feltámadott, és ez áll az emberiségnek az egyetlen reményére az üdvösség terén. Ez az üdvösség evangéliuma (a jó hír).

 

Nézzünk igéket amik kifejezik ezeket:

Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.Róma 5:8

 

Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, .....Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Ő benne.” 2 Korinthus 5:19 és 21

 

Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is,

A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.

Mert azt adtam előtökbe főképpen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;” 1 Korinthus 15:1-4  

 

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatol (üdvözülsz).

Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik (üdvözül).” Róma 10:9,10 és 13

 

        Mindenki legyen nagyon figyelmes arra, hogy mind ezek, vagyis a Magasságos Isten végtelen szeretete, a nem kiérdemelt kegyelme, a hitből való üdvösség biztonsága, a Jézus Krisztus vére és áldozata, nem érvényesek ránk, ameddig személyesen el nem fogadjuk. Ezért akik szeretnék elfogadni mind ezeket, egyetlen lehetőség az az, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, megbánjuk személyesen Istennek az egész bűneinket, és tiszta szívvel hívjuk segítségül a Jézus nevét.

Mert: „Mert a bűn zsoldja(fizetsége) halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” Róma 6:23

 

         Az örök élet ajándék, de az ajándék addig nem ajándék, ameddig el nem fogadjuk személyesen. Ameddig személyesen nem fogadjuk el Isten kezéből az örök élet ingyen ajándékát, addig csak ajánlat marad Isten részéről.

Ezért fogadjuk el még ma az örök élet ajándékát. És ha még nem tudod, hogy hogy kell, akkor fel van ajánlva egy egyszerű ima, ami csak egy példa.

 

          A legjobb, ha használod a saját szavaidat, ahogy tudsz úgy imádkozz, csak figyelj egy kicsit oda a következőkre:udv-4.jpg

Kedves Istenem! Bevallom, hogy bűnös vagyok, és szükségem van a Te megbocsátásodra (itt el kell mondani minden olyan bűnt ami eszedbe jut és nyomaszt). Igazán bánom a bűneimet, és alázattal kérlek, hogy bocsáss meg és tisztíts meg engem a Krisztus vére által! Igazíts meg Istenem és fogadj el mint gyermekedet. Hiszem, Úr Jézus hogy értem ontottad a véredet, és helyettem is meghaltál a kereszten, és hogy fel is támadtál az én üdvösségemért. Hitben elfogadlak téged Jézus Krisztus Uramnak és Személyes Megváltómnak, és hitben elfogadom az Általad felkínált örök élet ajándékát. Tartsál meg kérlek a te kegyelmedben, és a Te segítségeddel, ígérem, hogy Téged szolgállak, amíg élek. Ámen”

 

        Ha ez az ima kifejezi azt amire vágytál, térj vissza és mond el teljes szívből, vagy mondjál valami hasonlót a te saját szavaiddal.

        Ha tiszta őszinte szívvel mondtad el Istennek a fentieket, vagy hasonlókat a saját szavaiddal, és hiszed is teljes szívedből amiket mondtál, akkor Isten biztos válaszol rá. Ezt biztosan tudni fogod, mert Isten megnyugtat a Szentlélek által. Egy olyan lelki nyugalmat tapasztalni, amit eddig sohasem tapasztaltál, és változások fognak történni az életedben, mint például: nagyon fog érdekelni a Biblia és hogy jobban megismerd Istent, megkezded érteni a Bibliát, az ima életed növekedni fog, vágyni fogsz igazi keresztyének közé és beszélni velük az Istenről.

       A bűnös életmód csökkenni kezd, és zavarni fognak olyan dolgok amik a bűnt fejezik ki, a saját vagy mások életében, környezetedben, akár a TV-ben. Ezek mind a Szentlélek hatására lesznek. És nem csak ennyi fog történni az életedben. De még egyszer, csak egy igazi tiszta szívből való Istenhez jövéssel történnek meg ezek és még sokkal de sokkal több.

Ezeket tanúsítani tudják annyi ember, akik elfogadták Jézus Krisztust az életükbe, átélték az újjászületés csodáját és gyökerestől megváltozott az életük. (Hogy mit jelent az „újjászületés és miért annyira fontos, meg lehet találni az „újjászületés”, résznél a web oldalon).

 

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;” Korinthusiakhoz írt második levél 5:17,18

 

 

            Figyelmeztetés!

 

            Isten nem áll szóba álarcokkal, ne áltassa vagy hitesse el magát senki sem. Főleg azzal, hogy elmondta felületesen a fent említett vagy hasonló imát, és örök élete van azért mert egyszer fél szájjal elmondta, mert nem egy varázs ige, hanem csak egy példa. Ha nem hittel, teljes meggyőződéssel és őszinte szívvel mondta, akkor Isten nem válaszolhat rá. Feljebb volt említve pontosabban, hogy mit jelent igazából hinni Jézusban, a hit rész végén.

Igaz, hogy Isten gondoskodott az üdvösségről a Krisztus kereszthalála és feltámadása által, és mindenkinek felkínálja ingyen, de csak azok kapják meg akik igazából hisznek.udv-5.jpg

Bár Isten kegyelme vezérli az elveszett bűnösök megváltását, nagyon sajnos, hogy nem mindenki üdvözül.

 

     Isten az érdemtelen bűnösöket ajándékozza meg az örök élet ajándékával, bűnösöket akik megalázzák magukat Istenük előtt, hisznek és megtérnek, és nem a hitetleneket.

Jézus ezt a problémát tisztán kimondja: „És nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen!” János 5:40

És jól figyeld meg, hogy a saját hitetlensége miatt lesz elítélve nagyon sok ember: „A ki hiszen Ő benne(Jézusban), el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.

A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” János 3:18 és 36

 

       Szóval az Istennel való kapcsolatban és a Krisztussal való járásban nem elég a vallásoskodás és a látszat keltése, mert habár az embereket be lehet csapni, az Istent az biztos, hogy nem lehet. Ezért a Krisztussal való személyes kapcsolatban, szükség a teljes szívből való odaszánás.

 

       Tovább egy figyelmeztetés azoknak akik már elfogadták az Úr Jézust, mint személyes Megváltójukat.

       Azért mert Isten kegyelmes, és kimondhatatlan kegyelméből újat teremtett belőlünk, az nem azt jelenti, hogy egy könnyelmű keresztyén életet éljünk. Éppen az ellenkezőleg, megtilt, minden könnyelműséget a keresztyén életünkben. „Mit tegyünk?” kérdezi, Pál apostol által Isten: „Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla...” Róma 6:15

 

       Sőt mint megtért keresztyén emberek, nagyon sokat kell azért imádkozni, hogy Isten megtartson az Ő kegyelmében, és megőrizzen a bűnös helyzetektől és a bűnbe eséstől. És ha vétkeztünk is mint megtért hívő emberek, akkor jöjjünk rögtön megalázottan megújulásért és bűnbocsánatért a kereszt elé, minden alkalommal amikor elestünk. Mert Ézsaiás próféta 59:1,2 tisztán kifejezi azt, hogy a bűneink választanak el Istentől.

 

      Ameddig mint keresztyén, Krisztus követő megtűröd a bűnt az életedben, addig nincsen igazi kapcsolat Jézus által Istennel és csak a Szentlelket szomorítod, és becsapod saját magadat. Csak megvallva a bűneinket minden alkalommal amikor elestünk, maradhatunk szoros kapcsolatban Istennel, Krisztus által.

 

      A következő igeszakaszok, olyanoknak szól, akik már döntöttek, de azoknak is szól akik dönteni akarnak az Úr Jézus mellett.

Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.” 1 János 2:1,2 

 

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,

 A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:”Titus 2:11,12

 

     És a Jézus Krisztusban vetett hitünket, kell hogy igazolják a tetteink is. Egy igazi hívő keresztyén életet nem lehet elrejteni, azt észre fogják venni mások is. A megváltás eredményeként meg fognak jelenni a megmentett ember életében a Szentlélek gyümölcsei:

....a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény”. Galaták 5:22,23

 

....minden jó cselekedetre készek legyenek,

Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt.

Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk.

De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,

Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,

Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által; Titus 3:1-6

 

      Befejezésül pedig egy igeszakasszal, kívánunk minden olvasónak bőséges hitbeli életet Krisztusban.

A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,

Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.” 1 Péter 5:10,11

 

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy visszajelezését az oldal elején jobb felől található címre. 

 

Ajánlott cikk: https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/udvosseg-es-orok-elet/az-elet.--az-orok-elet..html

 

Folytatás a https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/udvosseg-es-orok-elet/az-udvosseg-kapott--van-es-lesz.html cikkben

 

Ha értékesnek találta, ajálja másoknak is.

 

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< November / 2021 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 163289
30 nap: 1527
24 óra: 69