Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az ember állapota. Miért szükség újjászületni?

2015.05.12

 

 

Az ember állapota

Miért szükség újjászületni?

 

 

János 3: 6-7:

A mi testtől született, test az; és a mi (Szent)Lélektől született, Lélek az.

Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. “

 

       Induljunk ki ebből a két csodálatos igeszakaszból, és nézzük meg, hogy Jézus miért is beszél itt két születésről, és miért tesz különbséget a testi és a lelki születés között, meg miért is mondja, hogy nekünk embereknek szükség újjá születni, tán nem vagyunk eléggé megszületve?

 

          A következő pár sorban bele tekinthetünk az ember állapotába. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért is kell az embernek újjászületni, előbb meg kell érteni, hogy két születés van:

Az "első"születés a fizikai születés, ami által született erre a világra Isten kegyelméből, az apa és az anya akarata által.

A "második"születés egy spirituális/szellemi születés ( vagy “lelki születés”, a legtöbb magyar fordítás szerint), ami azt jelenti, hogy Isten Szent Lelke által megszületni, újjászületni.

 

        Miért is szükség, hogy minden személy lelkileg, megszülessen, újjászülessen? A következő oldalak megpróbálnak egy minél teljesebb választ adni ezekre a kérdésekre, kimondottan csak a Biblia alapján.

 

A Biblia azt tanítja, hogy Isten az embert a saját képmására teremtette:

1 Mózes (Teremtés) 1:26-27: “ És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre (figyeljük meg itt a többesszámot)

és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.“

 

Egy Isten van 5 Mózes (Második Törvény 6:4 szerint,” Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!”

de Ő három személyben jelenti ki magát, az Atya Isten , a Fiú Isten, és a Szentlélek Isten.

 

      A Biblia arra utal, hogy ez a három Isteni személy mégis egy Isten:

1 Péter 5:7: “Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy.“

 

és megvan nevezve, mint az Istenség az (Apostolok. Csel 17:29, Kolossé 2:9) és Róma 1:20 “Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és Istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik …..”– (az angol King James Biblia és a magyar Károly Gáspár fordításokban, melyek megtalálhatok a http://biblia.hu oldalon).

 

Kolossé 2:2 utal az Istenségre, mint "az Isten titkának, és az Atya és a Krisztus által."

 

        Az Istenség nem azt jelenti, hogy meg kell érteni, vagy valaki ezzel a korlátozott emberi eszével meg is fogja érteni, hanem úgy kell venni mint Isteni szót az embernek, és mind Bibliai tant, mint Isten gyermekei (ezzel a korlátozott emberi ésszel nem fogjuk felfogni teljesen, soha, hogy mi is pontosan az Istenség, vagy hogy is van, hogy három személy és mégis egy Isten, akármennyit is tanulna bárki is az emberek közül).

 

       Hasonlóképpen, az emberiséget Isten a saját képmására teremtette test, lélek és szellem (1Thesszalonika 5:23) formájában. A földi test egy hajlék a lélek és a szellem számára.

 

2 Korinthus 5:1-4: “Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.”

 

       A földi test egy ideiglenes lakhely az emberi lélek és a szellem számára, a fenti ige is alá támassza.

Lelkünk a következőkből áll: a szívből, vagyis az érzelmeinkből, (hogy érezünk), az elme, (hogy gondolkodni tudjunk), és az akarat, (hogy döntéseket hozzunk).

 

A Zsidók 4:12-ben és a 1 Thesszalonika 5:23 különbséget tesz az ember lelke és szelleme között, "Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.”

(Ebben a fenti igében ahol a “szív” szó jelenik meg, az eredeti görög szövegben a “pneuma” szó, vagyis a “szellem” szó található).

Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és mind szellemi, mind lelki, mind testi valótokat teljes épségben őrizze meg feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.“

(Ebben az igeszakaszban az új fordítású Biblia, visszaadja úgy ahogy az az eredeti görög szövegben van)

 

Az állatoknak is van lelkük, de nincs szellemük. Az ember szelleme visszatér Istenhez a halál beálltával az ige szerint, ujj-1.pngPrédikátor 12:9: "És a por visszatér a földbe, mint volt: és a szellem pedig visszatér Istenhez, aki adta . "

 

Itt is ebben az igében, a legtöbb magyar fordítás “lelket” használ, de a héber megfelelője a “ve-ha-ru-ah” szó határozottan “szellemet” jelent. Ez a legtöbb magyar nyelvű Bibliának a hiányossága. Nem nevezi meg a teljes megkülönböztetést a “lélek” és a “szellem” között. Minden más nyelv megteszi ezt, és ezért sokkal jobban meg lehet érteni, hogy az embernek van teste, lelke és szelleme. De tovább is a lélek szó lesz használva, mert az emberek nagy többsége így ismeri. De ahol a helyzet megkéri, és az eredeti szövegben a “szellem” szó van a “lélek” helyett, zárójelben meg lesz jelölve a “szellem” szó is.

 

Az állatoknak van elméjük egy ösztönös, alapszintű gondolkodásra, és van szívük érezni, akaratuk dönteni ösztöneiknek megfelelően. De az állatoknak nincsen szellemük, hogy felismerjék a szellemi dolgokat, vagy pontosabban Istent. Ez az, amiért az embereknek már eleve szükségük van az Istenre. Ez a szellem, ami megkülönbözteti az embereket az állatoktól, és ezért az emberek teljesen másak, egyediek, többek mint az állatok.

 

Az emberben van éltető lélek születésekor, mert fizikailag él, de a szelleme (ahogy a legtöbb magyar fordítás használja a lelke) halott, vagyis szellemileg képtelen felfogni az Isteni dolgokat a bűn miatt, amikor megszületik (az Ádámtól való eredendő bűn miatt, a rosszra való hajlam miatt).

 

Ahogy a Zsoltárok 51:7 is mondja Dávid: “Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.”

 

         Az egyetlen kivétel az Úr Jézus Krisztus, aki eljött, mint Isten testben azt írja az Isten szava:

1 Timóteus 3:16: ”És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.” (Károly Gáspár fordítás).

 

      Az emberi szellem halott a vétkek és a bűn miatt, azt mondja a Biblia az Efezus 2:1, 2-ben:

Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt

Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint (vagyis a gonosz szerint), ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;”

 

         Egy meg nem mentett vagyis újjászületés nélküli személy nem érti Istent, sem a szavát (a Bibliát), mert lelkileg képtelen felfogni azt, mert csak az újjászületett szellemével képes az ember igazából felfogni az Istent és annak szavát...

1 Korinthus 2:14-16: “Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkileg ítéltetnek meg.

A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.
Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.”

 

      Szóval egy újjászületett emberbe a Szentlélek által Krisztus értelme kerül, és a Szentlélek annyit jelent ki minden embernek, amennyit Ő akar, és amennyire szüksége van. “…..a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.”( Az 1 Korinthus 12:1-11 rész a Szentlélek ajándékairól szól).

 

      Az ok, amiért "szellemileg"(lelkileg) meg kell születni a következő: fizikai (testi) születéskor az ember szelleme a bűn miatt nem él, amint láthattuk már. Tehát amikor a Biblia beszél az "újjászületésről", akkor valójában azt jelenti: "megszületni másodszor", vagyis megszületni szellemileg Isten Szellemétől (a Szent Lélektől, ahogy a magyar fordításban megtalálható (más nyelvekben mind a Szentszellem szót használják, és vannak újabb magyar fordítások is, ahol tisztábban megkülönböztetik az élet leheletét vagyis a lelket, az ember harmadik részétől vagyis a szellemétől, de ez nem kell akadályt jelentsen a megértésben).

 

      Továbbra ahol nagyon fontos, ott meg lesz jelölve a „szellem” szó is, akár zárójelben, és az Isten harmadik személye Szentléleknek lesz szólítva, az egyszerűbb emberek megértése érdekében. De akik az Isten harmadik személyét Szentszellemnek szólítják, azoknak sem lesz akadály a helyes megértés.

Még egyszer ismételve: úgy, ahogy az ember a színeket csak a helyes érzékszervvel, a szemmel képes csak felfogni, az Istent is csak a Szentszellem (Szentlélek) által, az újjászületett szellemünkkel tudjuk felfogni.

 

      Ez meglátszik a következő igéből is, amit Jézus mond: “Az Isten lélek (szellem): és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben (szellemben) és igazságban imádják, mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.”János 4:23 és 24

 

Ebből az igéből is meglátszik tisztán, hogy az Istent nem lehet felfogni tapintható dolgokban, hanem csak szellemben. Ezért szükség nekünk újjászületni szellemileg (lelkileg sok magyar fordítás szerint), hogy felfoghassuk Istent és a Vele kapcsolatos dolgokat.

 

Megláthatjuk azt is az 1 Mózes (Teremtés) 1:26-ben, hogy Isten mikor megteremtette az embert, nem robotokat teremtett, hanem önálló gondolkodással rendelkező lényeket, és még hatalmat is adott nekik, hogy uralják (rendezzék és óvják) a teremtett világot: ” ….és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.“

 

       Szóval, Isten az embernek adott szabadságot, szabad akaratot, döntésjogot. Ez a szabadság lehetővé tette, hogy az ember engedetlenné váljon, ne hallgasson Istenre, és bűnt kövessen el, ami sajnos be is következett.

Isten megparancsolta Ádámnak és Évának, hogy ne egyenek a tiltott gyümölcsből az Éden kertjében.

1 Mózes (Teremtés) 2:17: “De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel(eszel ) arról, bizony meghalsz.”

 

      Figyelj csak!, Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy:“bizony meghalsz "a napon, amelyen eszel arról a fáról. Érdekes, hogy Ádám és Éva nem halt meg fizikailag azon a napon, amikor megették a gyümölcsöt, és nem engedelmeskedtek Isten parancsának. Miért?

 

      Ennek az engedetlenségnek az lett a következménye, hogy ők SZELLEMILEG (lelkileg egyes magyar fordítás szerint) meghaltak, el lettek választva Istentől, és nem fizikailag, testileg, mert - ahogy láthatjuk a teremtés könyvében - Isten egyik büntetése az volt, hogy kiűzte őket az Éden kertjéből (az Ő jelenlétéből).

 

Te bele születtél fizikailag ebbe a világba, de Isten Lelke nélkül születtél meg, és ezért a szellemed halott (lelkileg halott vagy az eredendő bűn miatt). Igen, Isten fizikailag megteremtett és fizikailag, testileg élsz,(az éltető lélek benned van) de a szellemed amivel Istent felfoghatod halott, és Ő adta meg a szabad akaratot is, hogy döntsön mindenki magának, hogy hol fogja tölteni az örökkévalóságot, Isten jelenléteben teljes dicsőségében, vagy Istentől távol, az örök gyötrődésben, messze minden boldogságtól.

 

De nekünk azt szükség megérteni, hogy mikor az engedetlenség megtörtént, azt is jelenti, hogy az istenképűségünk is elromlott, és az ember megszűnt Isten képét visszatükrözni, megszűnt emberi hivatását betölteni. De nem szűnt meg embernek lenni (a sérült, fogyatékkal élő sem), mert igaz, hogy törötten, sérülten, de hordozza a valamikori képet. Ami az embernek megmaradt az a lelkiismerete, ami által minden ember érzi, hogy jót vagy rosszat cselekszik. Ezt igazolja a Rómaiakhoz írt levél 2:15: “Mint a kik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.”

 

Mint egy tükör, mikor összetörik, egy-egy szilánk - még ha csak részben, darabokban is -, de tükrözi a belenéző arcát.

Amikor Ádám vétkezett, Istennek hátat fordított és a feleségére hallgatott, a bűn és a halál belépett az emberi fajba, és az egész teremtett világba.

1 Mózes (Teremtés) 3:17: “Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.“

 

       A Biblia azt tanítja, hogy Ádámtól jelen időkig, az emberiség szellemileg halottan születik a tőle örökölt bűn miatt (lelkileg a magyar fordítás többsége szerint). Mert ahogy Ádám Isten képére lett teremtve, úgy Séth (Ádám fia), az Ádám összetört képére és hasonlatosságára született, vagyis sérült képpel, és innen tovább mindenki. Az eltorzult arcot, elromlott létet kell hordozni Ádám minden gyermekének napjainkig és mindig (Ádám=ember).

1 Mózes (Teremtés) 5:3: “Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.”

 

Róma 5:12: “Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;”

Ez az, amiért az emberiségnek SZÜKSÉG újjá születnie szellemileg (vagy lelkileg, ahogy a magyar fordítások nagy része írja).

Az Úr Jézus Isten tökéletes kiábrázolódása és valódi ember is egy személyben. Ő a Mindenható képmása Kolossé 1:15 és Zsidók 1:3.

“….(Jézus) képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;

Aki az Ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fenntartja a mindenséget…… (ezek az igék Jézusról szólnak, ha végig olvassuk az egész fejezetet akkor megértjük jobban).

 

       Ő benne a legteljesebb kijelentést adta magáról Isten, hogy megismerjük Őt. És az Úr Jézus emberi élete által megmutatta, hogy nekünk, mint Isten képmásainak, hogyan kellett volna élnünk. De hála, hogy a Megmentő Úr Jézus azért jött, hogy akik vele hitben eggyé válnak és Őt követik, a Szentlélek munkája által „ugyanazon ábrázatra” elváltozzanak .

2 Korinthus 3:18: “Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől .“

 

       Amit a bűn elrontott a kezdetekkor, az Isten által az újjáteremtésben helyreáll! Identitásunkat, helyünket és szerepünket a világban csak így találhatjuk meg újra.

 

     Láthatjuk, milyen nagyra emelte Isten a teremtéskor az embert, és milyen kiváltságot ajándékozott neki. Mi nem értékeltük, és azóta emiatt szenvedünk. Most, amikor Isten, Krisztusban nem e világi, hanem mennyei örök életet kínál ajándékba, visszaállítva az istenképűséget, ne utasítsa el közülünk balgán senki, hanem ragadjuk meg a lehetőséget és éljünk vele, értékeljük!

 

Vágysz-e teljesen újjá lenni, vagy még mindig jó neked az elromlott, csonka, vagy felemás állapot?

     Ez csak akkor lehetséges, ha a Magasságos Isten Szent Lelke által, ami minket lelkileg újjá teremt (felelevenít), az Urunk Jézus Krisztusba, a Megváltónkba vetett hitünk által.

 

Azt, hogy miért pont Jézusban van a mi megváltásunk, külön van írva Jézus Krisztusról több leírás az oldalon, de addig is figyeljünk csak oda a következő igékre:

ujj-2.jpgFilippi 2-“5.Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
6.A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7.Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
8.És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
9.
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
10.Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
11.És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
“ 

 

Apostolok Cselekedetei 4:12 És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” Csak a Jézus Krisztus név által, írja a 4:10 versben.

 

         De Isten soha nem kényszerít senkit, hogy elfogadja Jézust, mint Megváltót. Egyszerűen szívélyes meghívást kínál, hogy aki azt akarja, elfogadja, hogy bűnei bocsánatot nyerjenek, és a mennybe jusson.

 

         Jézus Krisztus most is szólít és hív magához, hogy nyisd meg a szíved ajtaját, és fogadd be Őt, mint Uradat és Megváltódat, azért, hogy örök életet ajándékozhasson neked.

Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.
Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében.”
Jelenések könyve 3:20,21

 

       Az örök élet egy ingyen felkínált ajándék Róma 5:15, 6:23

...az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé…”

..a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.”

      

         Jézus Krisztus drága vérével kifizetett 1 Péter 1:18,19:

Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:”

 

Jelenések 1:5: “És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által,”

 

Isten szabad akaratot adott neked is, és döntési lehetőséget. A kérdés az, hogy te elfogadod-e Isten ingyenes ajándékát, az örök életet az Ő dicsőséges jelenlétében, vagy elutasítod, és örökre elveszel, mikor elhagyod ezt a mulandó világot.

 

Folytatás a https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/ujjaszuletes/mit-jelent-ujjaszuletni-vagy-ujjaszuletett.html cikkben.

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy vissza jelzését az oldal elején jobb felől található címekre. 

 

Ha értékesnek találta, ajánlja másoknak is.

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< Június / 2022 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 164606
30 nap: 1293
24 óra: 42